275/2002

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen (1112/1998) 15 § ja

muutetaan 4 ja 5 § sekä 13 §:n 3 momentti seuraavasti:

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ajoneuvolla kaikenlaista tieliikenteeseen tarkoitettua, valmista tai keskeneräistä, vähintään nelipyöräistä moottoriajoneuvoa, jonka suurin sallittu rakenteellinen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa, ja liikennetraktoria sekä moottoriajoneuvon ja liikennetraktorin perävaunua, lukuun ottamatta kiskoilla kulkevaa ajoneuvoa, maatalous- ja metsätraktoria perävaunuineen sekä liikkuvaa konetta;

2) kuljetusyksiköllä moottoriajoneuvoa tai moottoriajoneuvon ja perävaunun yhdistelmää taikka liikennetraktoria tai liikennetraktorin ja perävaunun yhdistelmää;

3) ministeriöllä liikenne- ja viestintäministeriötä;

4) ajolupakokeen vastaanottajalla palvelun tuottajaa, jonka kanssa Ajoneuvohallintokeskus on tehnyt kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa (535/1998) tarkoitetun sopimuksen ajolupakokeiden vastaanottamisesta, ajolupakoulutuksen valvonnasta ja ajolupien myöntämisestä.

Ajoneuvohallintokeskuksen ottaessa vastaan ajolupakokeita, valvoessa ajolupakoulutusta tai myöntäessä ajolupia siihen sovelletaan soveltuvin osin, mitä ajolupakokeen vastaanottajasta säädetään tässä asetuksessa.

5 §
Ajolupavaatimus

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia aineita tiellä kuljettavan ajoneuvon kuljettajalla tulee olla ajolupa, jos hän kuljettaa:

1) vaarallisia aineita ajoneuvossa, jossa kiinteän tai irrotettavan säiliön tilavuus on suurempi kuin 1 m3;

2) vaarallisia aineita monisäiliöajoneuvossa, jonka säiliöstön kokonaistilavuus on suurempi kuin 1 m3;

3) vaarallisia aineita säiliökontissa, joka on yksittäistilavuudeltaan suurempi kuin 3 m3;

4) muita vaarallisia aineita kuin räjähteitä tai radioaktiivisia aineita vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun ministeriön asetuksen (277/2002) liitteen A kohdassa 1.1.3.6.3 tarkoitettuja määriä (vapaaraja) suurempia määriä kuljetusyksikköä kohti ajoneuvon suurimman sallitun kokonaismassan ylittäessä 3,5 tonnia;

5) räjähteitä vapaarajaa suurempia määriä kuljetusyksikköä kohti riippumatta ajoneuvon suurimmasta sallitusta kokonaismassasta; taikka

6) ministeriön asetuksella tarkemmin määriteltäviä radioaktiivisia aineita vapaarajaa suurempia määriä kuljetusyksikköä kohti riippumatta ajoneuvon suurimmasta sallitusta kokonaismassasta.

Edellä 1 momentista poiketen ajolupaa ei kuitenkaan tarvita ministeriön asetuksella tarkemmin määriteltyihin vähäisiin kuljetuksiin.

13 §
Ajoluvan myöntäminen ja raukeaminen

Ajolupa myönnetään olemaan voimassa enintään viisi vuotta myöntämispäivämäärästä tai uudistettavan ajoluvan voimassaolon päättymispäivämäärästä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002.

Komission direktiivi 2001/7/EY (32001L0007); EYVL N:o L 30, 1.2.2001, s. 43

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.