274/2002

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) 10 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 124/2001:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetusten turvallisuutta sekä ehkäistä niistä ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ministeriöllä liikenne- ja viestintäministeriötä;

2) vaarallisella aineella vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia aineita;

3) vaarallisen aineen kuljetuksella:

a) vaarallisen aineen tiekuljetusta;

b) vaarallisen aineen rautatiekuljetusta;

c) astioiden ja säiliöiden täyttämistä vaarallisella aineella ja aineen muuta pakkaamista tie- tai rautatiekuljetusta varten;

d) vaarallisen aineen kuormaamista tie- tai rautatiekuljetusta varten;

e) vaarallisen aineen tie- tai rautatiekuljetukseen liittyvää purkamista, jos toiminnalla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen; ja

f) vaarallisen aineen tie- tai rautatiekuljetuksessa tarvittavien kuljetusasiakirjojen laatimista ja muuta kuljetukseen liittyvää toimintaa, jolla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen;

4) toiminnanharjoittajalla jokaista vaarallisen aineen kuljetusta suorittavaa luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä ja muuta yhteenliittymää tai henkilöryhmää sekä julkishallinnon elintä.

3 §
Turvallisuusneuvonantajan nimeämis- velvollisuus

Toiminnanharjoittajan on nimettävä yksi tai useampi turvallisuusneuvonantaja hoitamaan hänelle säädettyjä tehtäviä toiminnanharjoittajan valvonnassa.

Turvallisuusneuvonantajaa ei kuitenkaan tarvitse nimetä, jos:

1) vaarallisen aineen kuljetukset suoritetaan puolustusvoimien valvonnassa tai puolustusvoimien ajoneuvolla;

2) vaarallisen aineen kuljetuksia suoritetaan satunnaisesti kotimaassa edellyttäen, että toiminnasta voi aiheutua vain vähäistä vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle;

3) toiminnanharjoittajan vaarallisten aineiden kuljetukset:

a) täyttävät vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun ministeriön asetuksen (277/2002) liitteen A kohdassa 1.1.3 tai luvussa 3.4 säädetyt ehdot;

b) ovat a kohdassa mainitun asetuksen liitteessä C tarkoitettuja kuljetuksia; tai

4) toiminnanharjoittajan vaarallisten aineiden kuljetukset täyttävät vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (278/2002) kohdassa 1.1.3 tai luvussa 3.4 säädetyt ehdot.

4 §
Turvallisuusneuvonantajan kelpoisuus

Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla tämän asetuksen mukainen todistus kokeesta, jolla osoitetaan henkilöllä olevan turvallisuusneuvonantajan tehtävissä tarvittava, kyseessä olevaa kuljetusmuotoa koskeva asiantuntemus kaikkien vaarallisten aineiden kuljetukseen.

Kuljetusmuodon lisäksi turvallisuusneuvonantaja voi 1 momentista poiketen erikoistua vain yhteen tai useampaan seuraavista ryhmistä kuuluvien vaarallisten aineiden kuljetukseen:

1) luokkaan 1 kuuluvat aineet;

2) luokkaan 2 kuuluva aineet;

3) luokkaan 7 kuuluvat;

4) luokkiin 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ja 9 kuuluvat aineet.

Turvallisuusneuvonantajaksi nimettävältä tulee olla kirjallinen suostumus tehtävään, ja hänellä tulee olla tuntemus kyseisen toiminnanharjoittajan toiminnasta.

Turvallisuusneuvonantajaksi voidaan nimetä toiminnanharjoittajan työntekijä, johtaja tai omistaja taikka toiminnanharjoittajan ulkopuolinen henkilö. Neuvonantajalla tulee kuitenkin olla tosiasialliset edellytykset hoitaa hänelle säädetyt tehtävät.

5 §
Turvallisuusneuvonantajan tehtävät

Turvallisuusneuvonantajan yleisenä tehtävänä on selvittää keinoja, joiden avulla toiminnanharjoittajan vaarallisten aineiden kuljetukset suoritetaan mahdollisimman turvallisesti kuljetusta koskevia säännöksiä noudattaen. Hänen tulee edistää tällaisten keinojen käyttöönottoa kuljetuksissa.

Turvallisuusneuvonantajan tulee toiminnanharjoittajan toiminnassa:

1) seurata vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien säännösten ja määräysten noudattamista;

2) antaa vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia neuvoja;

3) huolehtia siitä, että vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvästä toiminnasta laaditaan toiminnanharjoittajalle vuosittainen kertomus, joka on säilytettävä viisi vuotta ja pyydettäessä annettava vaarallisten aineiden kuljetuksia valvovalle ja muulle näissä kuljetuksissa toimivaltaiselle viranomaiselle tämän toimialaan kuuluvien tehtävien hoitamista varten ja ministeriölle tutkimustoimintaa varten;

4) huolehtia siitä, että vaarallisten aineiden kuljetuksessa tapahtuneesta ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta laaditaan toiminnanharjoittajalle 6 §:ssä tarkoitettu onnettomuusselostus, joka on pyydettäessä annettava vaarallisten aineiden kuljetuksia valvovalle viranomaiselle; ja

5) hoitaa muita liitteessä 1 tarkoitettuja tehtäviä.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että turvallisuusneuvonantajalla on mahdollisuus hoitaa hänelle säädetyt tehtävät.

6 §
Onnettomuusselostus

Toiminnanharjoittajan vaarallisten aineiden kuljetuksessa tapahtuneesta ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudella vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta laadittavasta onnettomuusselostuksesta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat seikat:

1) kuvaus onnettomuudesta, olosuhteet sen tapahtuessa ja siitä mahdollisesti aiheutuneet vahingot;

2) onnettomuuspaikalla toteutetut torjuntatoimenpiteet;

3) toimenpiteet, joihin kuljetuksen suorittaja ja muu toiminnanharjoittaja ovat ryhtyneet tai ryhtyvät vastaavan onnettomuuden toistumisen estämiseksi.

7 §
Turvallisuusneuvonantajan kokeet

Vaarallisen aineen tiekuljetuksiin ja rautatiekuljetuksiin liittyvistä aiheista järjestetään erilliset turvallisuusneuvonantajan kokeet, jotka voidaan myös yhdistää. Koe käsittää kaikki vaaralliset aineet tai kokelaan ennakkoilmoituksen mukaan yhteen tai useampaan 4 §:n 2 momentissa määriteltyyn ryhmään kuuluvat aineet. Hyväksytyllä kokeella osoitetaan, että henkilöllä on asiantuntemus kyseisen kuljetusmuodon ja kyseisten vaarallisten aineiden kuljetusta suorittavan toiminnanharjoittajan turvallisuusneuvonantajaksi.

Kokeet järjestetään kirjallisina. Erityisestä syystä kirjallista koetta voidaan täydentää suullisella osuudella.

Kokeita on järjestettävä riittävän usein ja eri puolilla maata siten, että kokelaan matka ja odotusaika koetilaisuuteen eivät muodostu kohtuuttomiksi.

Turvallisuusneuvonantajan kokeet ottaa vastaan Ajoneuvohallintokeskus.

8 §
Turvallisuusneuvonantajakokeen sisältö

Turvallisuusneuvonantajakokeiden keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että henkilöllä on vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien vaarojen tuntemus, tiedot kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä sekä tuntemus hänelle säädetyistä tehtävistä. Kuljetusmuoto huomioon ottaen kokeen tulee kattaa liitteessä 2 tarkoitetut aiheet. Koetta laadittaessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin aiheisiin:

1) yleiset ennalta ehkäisevät ja muut turvallisuustoimenpiteet;

2) vaarallisten aineiden luokitus;

3) pakkausvaatimukset säiliöt ja säiliökontit mukaan lukien;

4) vaaraa osoittavat merkinnät ja varoituslipukkeet;

5) kuljetusasiakirjoihin tehtävät merkinnät;

6) käsittely;

7) henkilöstön koulutus;

8) kuljetukseen liittyvät asiakirjat;

9) kirjalliset turvallisuusohjeet;

10) kuljetuksia koskevat varustemääräykset.

Kokeessa esitetään vähintään 20 vapaamuotoista kysymystä. Jos esitetään monivalintakysymyksiä, yhtä vapaamuotoista kysymystä vastaa kaksi monivalintakysymystä. Lisäksi kokelaalle annetaan selvitettäväksi vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvä tapaus.

9 §
Turvallisuusneuvonantajan täydennyskokeet

Turvallisuusneuvonantajan täydennyskokeissa selvitetään, että henkilöllä on asiantuntemus seikoista, jotka ovat muuttuneet aikaisemmin suoritetun turvallisuusneuvonantajakokeen jälkeen.

Turvallisuusneuvonantajan täydennyskokeita järjestettäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä 7 ja 8 §:ssä säädetään.

10 §
Todistus turvallisuusneuvonantajan kokeesta

Ajoneuvohallintokeskus antaa vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajan nimeämisestä ja ammatillisesta pätevyydestä annetun neuvoston direktiivin 96/35/EY liitteessä III olevan mallin mukaisen todistuksen henkilölle, joka on suorittanut hyväksytysti turvallisuusneuvonantajan kokeen. Jos suoritettu koe on 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rajoitettu tiettyjen vaarallisten aineiden kuljetukseen, todistuksen rajoitetusta kelpoisuudesta tehdään merkintä todistuksen otsikkoon. Todistus on voimassa viisi vuotta todistuksen myöntämisestä.

Ajoneuvohallintokeskus pidentää todistuksen voimassaoloaikaa viidellä vuodella, jos henkilö suorittaa hyväksytysti turvallisuusneuvonantajan täydennyskokeen todistuksen viimeisen voimassaolovuoden aikana.

Muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa asianmukaisesti annettu turvallisuusneuvonantajan todistus oikeuttaa toimimaan tässä asetuksessa tarkoitettuna turvallisuusneuvonantajana todistuksen osoittamassa laajuudessa.

11 §
Todistuksen muuttaminen

Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta muuttaa turvallisuusneuvonantajan todistusta, jos hakija täyttää todistuksen antamiselle säädetyt edellytykset. Jos hakija haluaa laajentaa 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rajoitetun todistuksensa kelpoisuutta, hänen on suoritettava uudestaan turvallisuusneuvonantajan koe koko siinä laajuudessa, josta hän haluaa todistuksen.

12 §
Turvallisuusneuvonantajan ilmoittaminen

Toiminnanharjoittajan on pyydettäessä ilmoitettava nimeämänsä turvallisuusneuvonantaja vaarallisten aineiden kuljetuksia valvovalle ja tarvittaessa muulle näissä kuljetuksissa muutoin toimivaltaiselle viranomaiselle.

13 §
Kysymysluettelo

Ajoneuvohallintokeskus pitää luetteloa turvallisuusneuvoantajan kokeissa esitettävistä kysymyksistä ja toimittaa luettelon säännöllisin väliajoin Euroopan yhteisöjen komissiolle.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta 5 päivänä helmikuuta 1999 annettu asetus (127/1999) ja vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta 8 päivänä helmikuuta 1999 annettu liikenneministeriön päätös (188/1999).

15 §
Siirtymäsäännös

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa oleva turvallisuusneuvonantajan todistus on sellaisenaan voimassa todistuksessa määrätyn ajan.

Komission direktiivi 2001/6/EY (32001L0006); EYVL N:o L 30, 1.2.2001, s. 42
Komission direktiivi 2001/7/EY (32001L0007); EYVL N:o L 30, 1.2.2001, s. 43

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Liite 1

Turvallisuusneuvonantajan tehtävät:

Turvallisuusneuvonantajan tehtäviin kuuluu seurata:

1) toimintoja kuljetettavien vaarallisten aineiden tunnistamiseen liittyvien säännösten noudattamiseksi;

2) käytäntöä erityisten tarpeiden huomioon ottamiseksi hankittaessa vaarallisten aineiden kuljetukseen tarvittavia välineitä;

3) toimintoja vaarallisten aineiden kuljetuksessa, kuormaamisessa ja purkamisessa käytettävän kaluston tarkastamiseksi;

4) että toiminnanharjoittajan henkilöstö on saanut asianmukaisen koulutuksen, josta on merkintä henkilöä koskevissa asiakirjoissa;

5) vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaus- ja purkamistoiminnassa sattuneiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden edellyttämien kiireellisten toimenpiteiden toteuttamista;

6) vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaus- ja purkamistoiminnassa sattuneiden onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja vakavien rikkomusten tutkinnan suorittamista ja tarvittavan kertomuksen laadintaa;

7) tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja vakavien rikkomusten toistumisen välttämiseksi;

8) vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien säännösten ja erityisvaatimusten ottamista huomioon valittaessa ja käytettäessä alihankkijoita tai muita osapuolia;

9) että vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaus- ja purkamistoimiin osallistuvalla henkilöstöllä on käytössään yksityiskohtaiset toiminta- ja käyttöohjeet;

10) vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaamis- ja purkamistoimintaan liittyvien vaarojen tiedottamista;

11) vaadittavien asiakirjojen ja turvavarusteiden pitämistä mukana kuljetusvälineessä sekä tällaisten asiakirjojen ja varusteiden säännösten- ja määräystenmukaisuuden tarkastamiseksi toteutettavia toimenpiteitä; sekä

12) kuormaus- ja purkamistoimintaa koskevien säännösten ja määräysten noudattamiseksi tarvittavien menettelyjen toteuttamista.

Liite 2

Turvallisuusneuvonantajan kokeisiin kuuluvat aiheet:

1. Yleiset ennaltaehkäisevät ja muut turvallisuustoimenpiteet kuten vaarallisten aineiden aiheuttamien onnettomuuksien pääasiallisten syiden ja seurausten tunteminen; sekä

2. Kuljetusmuotoa koskevat kansalliset ja Euroopan yhteisön säännökset sekä Suomea sitovien kansainvälisten yleissopimusten ja muiden sopimusten määräykset, jotka koskevat:

a) vaarallisten aineiden luokitusta kuten:

- liuosten ja seosten luokitusmenetelmät

- aineluettelon rakenne

- vaarallisten aineiden luokat ja luokitusperiaatteet

- kuljetettavien aineiden ja esineiden laatu

- aineiden fysikaaliset, kemialliset ja toksikologiset ominaisuudet;

b)pakkauksille asetettuja yleisiä vaatimuksia mukaan lukien säiliöille ja säiliökonteilleasetetut vaatimukset kuten:

- pakkaustyypit sekä tunnusmerkinnät ja muut merkinnät

- pakkauksia koskevat vaatimukset ja testaus

- pakkausten kunto ja määräaikaistarkastukset;

c)vaaraa osoittavia merkintöjä ja varoituslipukkeita kuten:

- varoituslipukkeeseen tehtävät merkinnät

- varoituslipukkeen kiinnittäminen ja poistaminen

- merkinnät ja lipukkeet;

d)rahtikirjamerkintöjä kuten:

- rahtikirjaan tulevat tiedot

- lähettäjän kirjallinen varmistus;

e)lähetystapaa ja toimitusehtoja kuten:

- koko kuorma

- irtokuljetus

- irtokuljetukset suurkontissa

- konttikuljetukset

- kuljetus kiinteässä ja irrotettavassa säiliössä;

f)matkustajien kuljetusta;

g)yhteenkuormauskieltoja ja yhteenkuormaukseen liittyviä varotoimenpiteitä;

h)aineiden erottelua;

i)kuljetettavien ainemäärien rajoittamista ja vapautettuja määriä;

j)käsittelyä kuten:

- kuormaus ja purkaminen täyttöaste mukaan lukien

- erottelu;

k)puhdistusta ja kaasujen poistoa ennen kuormausta ja purkamisen jälkeen;

l)henkilöstön koulutusta;

m)kuljetukseen liittyviä asiakirjoja kuten:

- rahtikirja

- kirjallinen varmistus

- ajoneuvon hyväksymistodistus

- ajoneuvon kuljettajan ajolupa

- jäljennös poikkeusluvista- muut asiakirjat;

n)kirjallisia turvallisuusohjeita kuten:

- turvaohjeen toteutus- suojavarusteet;

o)valvontavelvollisuuksia pysäköinnin yhteydessä;

p)reitti- ja kuljetusrajoituksia;

q)saastuttavien aineiden mahdollista haihtumista ja vuotamista käytön ja onnettomuuden yhteydessä;

r)kuljetusta koskevia varustesäännöksiä ja määräyksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.