215/2002

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta 15 päivänä helmikuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (155/2000) 1 ja 3 d §, 5 §:n 1 momentti, 9―12 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 d, 5, 10 ja 12 § asetuksessa 312/2001, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1251/1999, jäljempänä peltokasviasetus, sovellettaessa noudatettavaa peltokasvien tukijärjestelmän ja siihen liittyvän kesannoinnin yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää, jäljempänä yhdennetty järjestelmä.

Yhdennetystä järjestelmästä säädetään tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3508/92, jäljempänä hallintoasetus. Yhdennetystä järjestelmästä säädetään lisäksi tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2419/2001, jäljempänä soveltamisasetus.

3 d §
Sarkaojan hyväksyminen perus- ja kasvu- lohkon alaan

Perinteiseen viljely- ja maankäyttötapaan kuuluva sarkaoja ja sen viljelemätön piennar voidaan hyväksyä perus- ja kasvulohkon tukikelpoiseen pinta-alaan kasvulohkon sisällä tai rajalla, jos ojan ja sen pientareen leveys yhteensä ei ylitä kolmea metriä. Ojan ja sen pientareen leveys mitataan kohdasta, jossa niiden yhteinen leveys vastaa keskimääräistä leveyttään.

Sarkaojalla tarkoitetaan ojaa, joka on peruslohkon sisällä ja joka johtaa pääasiassa vain kyseiseltä peruslohkolta kertynyttä vettä.

5 §
Hallinnon hyväksymät pinta-alat

Soveltamisasetuksen 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja hallinnon hyväksymiä pinta-aloja ovat hallinnon suorittamassa toisen vaiheen valvonnassa takymetrillä, GPS-laitteella tai vastaavalla mittaustarkkuudella mitatut pinta-alat.


9 §
Myöhästyneenä toimitettu hakemus tai ilmoitus

Myöhästyneenä toimitetun tukihakemuksen, tukihakemuksen liitteen tai kylvöalailmoituksen perusteella maksettavasta peltokasvituesta ja siihen liittyvästä kesannointikorvauksesta tehdään vähennykset sen mukaan kuin siitä säädetään soveltamisasetuksen 13 artiklassa.

10 §
Kasvulohkon tuen hakijaa koskevat muutosmahdollisuudet hakuajan jälkeen

Soveltamisasetuksen 8 artiklan mukaan tukihakemukseen voidaan lisätä yksittäisiä kasvulohkoja, joita ei ole vielä ilmoitettu tukihakemuksessa, ja tehdä käyttöä tai tukijärjestelmää koskevia muutoksia. Peltokasvituki voidaan maksaa muulle kuin hakijalle yksittäiseltä kasvulohkolta, jos 13 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle toimitetaan asiaa koskevat selvitykset ja lomake numero 117 viimeistään 15 päivänä kesäkuuta. Jos Euroopan yhteisöjen komissio myöntää erityisestä syystä poikkeuksen viimeiseen kylvöpäivään, lomakkeet on toimitettava viimeistään komission poikkeusasetuksessa vahvistamana viimeisenä kylvöpäivänä alueilla, joita poikkeus koskee.

Maatila ja hakija määritellään muutosmahdollisuutta sovellettaessa sen mukaan kuin siitä säädetään hallintoasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa.

11 §
Lohkon peruuttaminen tukihakemuksesta

Lohko tai lohkon osa voidaan soveltamisasetuksen 14 artiklan mukaan peruuttaa tukihakemuksesta. Peruutuksesta on ilmoitettava kirjallisesti 13 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle ennen soveltamisasetuksen 14 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja valvontayhteydenottoja.

12 §
Koko tilan hallinnan siirto

Soveltamisasetuksen 50 artiklassa tarkoitetussa tukihakemuksen jättämisen jälkeen ja ennen peltokasvituen maksatusta tapahtuvassa koko tilan hallinnan siirrossa tuki maksetaan tilanpidon jatkajalle. Hallinnan siirron on kuitenkin tapahduttava viimeistään elokuun 31 päivänä.

Jäljempänä 13 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle on toimitettava asiaa koskevat selvitykset ja lomakkeet numero 156 ja 102C viimeistään 11 päivänä syyskuuta.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1251/1999; EYVL N:o L 160, 26.06.99, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 2419/2001; EYVL N:o L 327, 12.12.01, s. 11
Komission asetus (EY) N:o 2550/2001; EYVL N:o L 341, 22.12.01, s. 105

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Raimo Tammilehto

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.