202/2002

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen hakemisesta, eläinpalkkioihin liittyvien pinta-alojen ilmoittamisesta ja eräiden muiden tukien hakemisesta ja pinta-alojen ilmoittamisesta vuonna 2002

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee Euroopan yhteisön kokonaan rahoittaman peltokasvien ja säilörehunurmen pinta-alatuen ja näihin liittyvän kesannointikorvauksen hakemista vuonna 2002.

Lisäksi asetusta sovelletaan Euroopan yhteisön kokonaan rahoittaman tärkkelysperunan tuottajalle suoritettavaan tasausmaksuun sekä Euroopan yhteisön kokonaan rahoittaman viherjauhon tuotantoalan ilmoittamiseen.

Tämä asetus koskee myös seuraaviin Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamiin eläinpalkkioihin liittyvien pinta-alojen ilmoittamista:

1) naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 12 ja 13 artiklassa säädetty eläinpalkkioiden rehuala;

2) Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien peltoalaan ja eläimiin perustuvien suorien tukien horisontaaliehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (154/ 2000) 11 §:ssä tarkoitettu eläintiheyslaskennassa käytettävissä oleva peltoala.

2 §
Hallintoa ja valvontaa koskevat säännökset

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun tuen sekä 1 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen eläinpalkkioiden rehualan hallinnossa ja valvonnassa sovelletaan, mitä peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (155/2000) 3, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 4, 5, 7, 9―12 ja 14 §:ssä säädetään.

3 §
Tukihakemus

Hakemus 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun tuen saamiseksi sekä 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus (tukihakemus) on toimitettava viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2002. Tukihakemuksen mukana on toimitettava tarvittavat liitteet. Edellä 1 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettu ympäristöala on kuitenkin ilmoitettava viimeistään ennen tuen maksamista.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeilla numero 101A, 101B, 102A ja 102B vuodelle 2002 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2002 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla. Tukihakemusta ei voida toimittaa ilman esitäytettyä tai muulla tavoin täytettyä peruslohkolomaketta numero 102A.

Jos edellisen vuoden jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi käytöstä taikka uusia peruslohkoja on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapahtunut muutoksia, on lisäksi toimitettava maa- ja metsätalousministeriön lomake numero 102C vuodelle 2002 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2002 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste.

4 §
Tärkkelysperunan tasausmaksu

Tärkkelysperunan tasausmaksu on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Lomakkeen liitteenä tuottajan on toimitettava kopio tärkkelysperunatehtaan kanssa tehdystä viljelysopimuksesta, josta sopimuskasvulohkot käyvät ilmi.

5 §
Viherheinäalan tuotantosopimus

Lomakkeen 102B liitteenä tuottajan on toimitettava kopio tehtaan kanssa tehdystä tuotantosopimuksesta, josta sopimuskasvulohkot käyvät ilmi.

6 §
Ilmoitus kylvöaloista

Viljelyalojen muutoksia koskeva ilmoitus kylvöaloista on toimitettava viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2002. Jos Euroopan yhteisöjen komissio myöntää erityisestä syystä poikkeuksen viimeiseen kylvöpäivään, ilmoitus kylvöaloista on toimitettava viimeistään komission poikkeusasetuksessa vahvistamana viimeisenä kylvöpäivänä alueilla, joita poikkeus koskee.

Ilmoitus kylvöaloista on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 117 vuodelle 2002 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2002 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

7 §
Tukihakemuksen ja ilmoituksen toimittaminen

Tukihakemus ja 6 §:ssä tarkoitettu ilmoitus liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, tukihakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Postitse saapunut tukihakemus tai ilmoitus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos sen sisältävä postilähetys on viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1254/1999; EYVL N:o L 160, 26.6.1999, s. 21
Neuvoston asetus (EY) N:o 1445/2001; EYVL N:o L 198, 21.7.2001, s. 58
Neuvoston asetus (EY) N:o 1512/2001; EYVL N:o L 201, 26.7.2001, s. 1

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Raimo Tammilehto

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.