156/2002

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

kumotaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 22 päivänä huhtikuuta annetun asetuksen (511/1999) 5 §,

muutetaan 2 luvun otsikko, 4 ja 6 §, 4 luvun otsikko, 11―13 §, 14 §:n 2 momentti ja 15 § sekä

lisätään asetukseen uusi 6 a § seuraavasti:

2 luku

Turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestäminen

4 §
Toimintakyvyn tukeminen

Turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien omatoimisuuden säilyttämiseksi ja edistämiseksi vastaanottokeskus järjestää hyödyllistä toimintaa ja osallistumismahdollisuuksia sekä henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta.

6 §
Paluumatkakustannukset

Turvapaikkaa Suomesta hakeneelle ja tilapäistä suojelua hakeneelle henkilölle voidaan myöntää toimeentulotukena matkakustannukset hänen lähtömaahansa tai kotimaahansa palaamista varten, jollei hänelle ole myönnetty oleskelulupaa ja hän vapaaehtoisesti poistuu maasta.

Erittäin painavasta syystä voidaan 1 momentissa tarkoitetut kustannukset myöntää myös turvapaikkahakemuksensa tai tilapäistä suojelua koskevan hakemuksensa peruuttaneelle henkilölle.

Matkakustannukset maksetaan halvimman matkustustavan mukaan.

6 a §
Paluumuuttoavustus

Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) 8 a §:ssä tarkoitettuna paluumuuttoavustuksena voidaan myöntää kohtuulliset matkakustannukset ja muuttokustannukset sekä avustusta kotimaahansa tai entiseen asuinmaahan asettumista varten. Avustus asettumista varten on yksin muuttavalle henkilölle enintään toimeentulotuen perusosan määrä kahdelta kuukaudelta ja perheelle enintään edellä tarkoitettu määrä kaksinkertaisena.

4 luku

Valtion vastaanottokeskukset ja järjestelykeskukset

11 §
Valtion vastaanottokeskus ja järjestelykeskus

Valtion vastaanottokeskus ja järjestelykeskus toimivat työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston alaisina.

12 §
Vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen henkilöstö

Sekä valtion vastaanottokeskuksen että järjestelykeskuksen päällikkönä on johtaja. Keskuksissa on lisäksi muuta toiminnan edellyttämää virka- ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Päällikön on johdettava vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen toimintaa siten, että tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti.

13 §
Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Valtion vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen johtajalta vaaditaan tehtävään soveltuva tutkinto, tehtävän edellyttämää käytännössä osoitettua johtamistaitoa sekä tehtävän edellyttämä vieraan kielen taito.

14 §
Virkojen ja tehtävien täyttäminen sekä virkavapaus

Muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa vastaanottokeskus ja järjestelykeskus.


15 §
Työjärjestys

Tarkemmat määräykset valtion vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen sisäisestä työnjaosta, asioiden käsittelystä ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan niiden työjärjestyksissä. Valtion vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen työjärjestyksen hyväksyy asianomaisen keskuksen päällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2002

Työministeri
Tarja Filatov

Erikoissuunnittelija
Eeva Vattulainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.