114/2002

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista 14 päivänä maaliskuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (231/1997) 2 §:n 1 momentti, 12, 19 ja 20 § ja liite X, sellaisina kuin ne ovat, 12 § ja liite X asetuksessa 707/2001 ja 19 ja 20 § asetuksessa 233/2001, sekä

lisätään uusi 9 a § sekä uusi liite XI ja XII seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) tuonnilla eläinten, niiden alkioiden ja sukusolujen tuomista kolmansista maista Suomeen;

2) nautaeläimillä kotieläiminä pidettäviä nautaeläimiä mukaan lukien vesipuhvelit;

3) sioilla kotieläiminä pidettäviä sikoja mukaan lukien tarhatut villisiat;

4) lampailla ja vuohilla kotieläimenä pidettäviä lampaita ja vuohia;

5) sukusoluilla munasoluja ja siemennestettä sekä vesieläinten hedelmöitettyä tai hedelmöittämätöntä mätiä taikka maitia;

6) hevosella hevosen- tai aasinsukuista eläintä tai näiden lajien risteytysten jälkeläistä;

7) siipikarjalla kanoja, kalkkunoita, helmikanoja, ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä, kyyhkysiä, fasaaneja ja peltopyitä;

8) sileälastaisilla linnuilla strutseja, emuja ja nanduja;

9) linnuilla muita kuin 7 ja 8 kohdassa mainittuja lintuja;

10) siitosmunilla haudottavaksi tarkoitettuja munia;

11) muilla sorkka- ja kavioeläimillä muita kuin 2, 3, 4 ja 6 kohdassa mainittuja sorkka- ja kavioeläimiä;

12) komissiolla Euroopan yhteisön komissiota; sekä

13) tavaralla sukusoluja, alkioita ja siitosmunia.


9 a §
Sileälastaiset linnut ja niiden siitosmunat

Sileälastaisia lintuja ja sileälastaisten lintujen siitosmunia saadaan tuoda Suomeen vain liitteessä XII mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) sileälastaiset linnut ja siitosmunat täyttävät komission päätöksen 2001/751/EY ehdot; ja

2) sileälastaisten lintujen ja siitosmunien mukana on komission päätöksen 2001/751/EY liitteen II mallin A, B, C, D, E, F, G tai H mukainen terveystodistus.

Sileälastaiset linnut, siitosmunat ja niistä kuoriutuneet untuvikot on tuonnin jälkeen eristettävä ja niistä on otettava näytteitä tarttuvien tautien varalta komission päätöksen 2001/751/EY mukaisesti.

12 §
Linnut ja niiden siitosmunat

Muita lintuja kuin siipikarjaa ja sileälastaisia lintuja saadaan tuoda Suomeen vain maailman eläintautijärjestön OIE:n jäsenmaista. Tuonnissa on noudatettava seuraavia ehtoja:

1) linnut ovat peräisin viejämaan toimivaltaisen viranomaisen rekisteröimältä tilalta;

2) lintujen mukana on oltava liitteen X mallin mukainen terveystodistus;

3) linnut kuljetetaan häkeissä tai laatikoissa, joilla jokaisella on tunnusnumero, jonka on vastattava eläimen terveystodistukseen merkittyä numeroa; ja

4) maahantuojan on voitava esittää tulliviranomaiselle todistus siitä, että linnut toimitetaan maa- ja metsätalousministeriön hyväksymään karanteenitilaan tai -asemalle. Todistuksen tulee olla karanteenitilaa valvovan eläinlääkärin allekirjoittama ja sen tulee sisältää karanteenitilan nimi ja osoite. Karanteenitilan tai -aseman vastaavana eläinlääkärinä on karanteenin sijaintikunnan kunnaneläinlääkäri.

Rajaeläinlääkärin on tarkastuksen jälkeen huolehdittava, että häkit, laatikot ja kuljetusvälineet on sinetöity siten, että sisällön vaihtaminen on sinettiä murtamatta mahdotonta karanteenitilaan tai -asemalle kuljetuksen aikana.

Maahantuodut linnut on pidettävä maahantuojan kustannuksella karanteenissa vähintään 30 päivän ajan maa- ja metsätalousministeriön hyväksymässä liitteen XI 1 luvun mukaisessa karanteenitilassa tai -asemalla, jossa linnut on tutkittava ja niistä on otettava näytteet liitteen XI 2 luvun mukaisesti. Karanteenissa pidettävät papukaijat on yksilöitävä liitteen XI 1 luvun C kohdan mukaisesti. Linnut voidaan vapauttaa karanteenista vain vastaavan eläinlääkärin luvalla.

Tässä pykälässä tarkoitettujen lintujen siitosmunia saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain elintarvike- ja terveysosaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta yksityishenkilöiden mukanaan lemmikkieläimeksi tuomiin lintuihin, eikä sirkukseen, eläintarhaan, koe-eläinlaboratorioon tai muuta vastaavaa tarkoitusta varten tuotaviin lintuihin. Tällainen tuonti edellyttää elintarvike- ja terveysosaston myöntämää tuontilupaa ja tuontiluvassa asetettujen ehtojen noudattamista.

19 §
Rekisteröinti ja eläintilat

Elintarvike- ja terveysosasto pitää valvontaa varten rekisteriä 3―6 sekä 8, 9 ja 9 a §:ssä, 12 §:n 1 momentissa ja 13 §:ssä tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tuojista. Näiden tuojien on viimeistään viisi arkipäivää ennen ensimmäistä tuontia tehtävä kirjallinen ilmoitus tuonnista elintarvike- ja terveysosastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1) tuojan nimi, osoite ja puhelinnumero;

2) eläinlaji tai tavara, jonka tuojaksi pyytää rekisteröintiä; sekä

3) maa, josta eläimet tai tavarat aiotaan tuoda.

Rekisteröitymisilmoitus on uusittava vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu määräajassa, tuoja poistetaan rekisteristä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen eläinten tuojilla on oltava käytössään tilat, joissa eläimet voidaan tarvittaessa pitää eristyksessä.

20 §
Luettelo

Edellä 3―6 sekä 8, 9 ja 9 a §:ssä, 12 §:n 1 momentissa ja 13 §:ssä tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tuojien on pidettävä luetteloa kaikista vastaanottamistaan tuontilähetyksistä. Luettelosta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1) lähetyksen saapumispäivämäärä;

2) lähetyksen sisältö (eläinten laji, lukumäärä ja mahdolliset tunnistusmerkit tai tavara ja määrä);

3) alkuperämaa;

4) eläinten alkuperätila tai tavaroiden alkuperälaitos; sekä

5) seuraavat vastaanottajat, jos tuoja on luovuttanut eläimiä tai tavaroita eteenpäin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa on säilytettävä vähintään viisi vuotta tuonnin jälkeen. Luettelo on pyynnöstä esitettävä kunnan- tai läänineläinlääkärille.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2002.

Komission päätös 2000/666/EY; (32000D0666); EYVL N:o L 278, 31.10.2000, s. 26
Komission päätös 2001/751/EY; (32001D0751); EYVL N:o L 281, 25.10.2001, s. 24

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Raimo Tammilehto

Eläinlääkintötarkastaja
Sirpa Kemilä

Liite X, XI ja XII

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.