98/2002

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus huumeiden käyttäjien hoitoon maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §

Valtion vuoden 2002 talousarviossa momentilla 33.32.38 myönnetty määräraha käytetään valtionavustuksen maksamiseksi huumeiden käyttäjien hoidosta kunnille ja kuntayhtymille aiheutuviin kustannuksiin.

Valtionavustus on tarkoitettu vaikeasti huumeongelmaisten palveluohjauksen järjestämiseen, hoidon ja kuntoutuksen tehostamiseen sekä opioidiriippuvaisten vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoidon lisäämiseen.

2 §

Valtionavustus voidaan myöntää kunnalle tai kuntayhtymälle. Valtionavustusta haetaan kirjallisesti lääninhallitukselta.

3 §

Tässä asetuksessa tarkoitettuun kunnan järjestämään toimintaan sovelletaan, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 4 §:ssä säädetään.

4 §

Valtionavustus jakautuu lääneittäin seuraavasti:

Etelä-Suomen lääni 3 740 758 euroa
Länsi-Suomen lääni 2 068 137 euroa
Itä-Suomen lääni 617 397 euroa
Oulun lääni 832 869 euroa
Lapin lääni 310 839 euroa
5 §

Läänin alueella valtionavustuksen myöntäminen perustuu siihen, miten hakemuksessa on otettu huomioon:

1) vaikeasti huumeongelmaisten määrä alueella, jota hakemus koskee;

2) vallitseva epäsuhta palvelujen tarpeen ja niiden määrän välillä;

3) kunnan tai kuntayhtymän oman rahoitusosuuden suuruus; sekä

4) suunnitelma toteutettavien toimien ja hankkeiden seurannasta ja arvioinnista sekä lääninhallitukselle annettavasta selonteosta.

Valtionavustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan lisäksi huomioon:

1) huumeiden käyttäjien hoidon kehittämisen pitkäjänteisyys;

2) palvelujärjestelmän kokonaisuuden kehittäminen terveyskeskusten, kunnan sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon ja muiden palvelujen tuottajien yhteistyönä;

3) kuntien välinen yhteistyö;

4) perustason toiminnan painottaminen;

5) uusien hoidollisten toiminta- ja työkäytäntöjen kehittäminen;

6) toimenpiteet hoitoonpääsyjonojen purkamiseksi; sekä

7) toiminnan kehittämistä tukeva henkilöstökoulutus.

6 §

Lääninhallitus päättää hakemusten perusteella valtionavustuksen myöntämisestä läänin alueella.

Lääninhallitus voi hakemuksesta päättää muutosten tekemisestä suunnitelmaan, jota varten kunnalle tai kuntayhtymälle on myönnetty valtionavustusta.

7 §

Lääninhallitus maksaa valtionavustuksen kunnalle tai kuntayhtymälle siltä osin kuin kunta tai kuntayhtymä toteuttaa toimia tai hankkeita, joita varten avustus on myönnetty.

Lääninhallitus voi päättää, että osa valtionavustuksesta myönnetään vuonna 2003. Valtionavustus maksetaan ennakkona sen saajalle yhtenä tai useampana eränä.

Valtionavustusta saa käyttää myös sen tilikauden jälkeen, jona se on vastaanotettu.

8 §

Lääninhallitus antaa sosiaali- ja terveysministeriölle selonteon valtionavustuksella rahoitettujen toimien ja hankkeiden tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta.

9 §

Valtionavustukseen sovelletaan lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho


Hallitusneuvos Pekka Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.