93/2002

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 21 päivänä kesäkuuta 2000 maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 2 §:n 1 momentin 13 kohta, 28 §:n 2 momentti, 29 §:n 1 momentti, 48 §:n 4 momentti, 49 §:n 3 ja 4 momentti sekä 57 a §:n 3 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 48 §:n 4 momentti ja 49 §:n 4 momentti asetuksessa 855/2001 sekä 57 a §:n 3 momentti asetuksessa 29/2002, ja

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 14 kohta, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


13) multifunktionaalisella maataloudella maataloutta, jonka tavoitteena on tuotantotoiminnan ohella toteuttaa ympäristöön ja maisemanhoitoon liittyviä yhteiskunnallisia tehtäviä ja muita yhteiskunnan kannalta tärkeitä tehtäviä;

14) hevostaloudella hevosten kasvatusta ja jalostusta, jonka pääasiallisena tarkoituksena on eläinten myynti.

28 §
Vähämerkityksinen tuki

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun enimmäismäärään lasketaan mukaan myös tuki, joka tuen myöntämistä edeltäneenä kolmena vuonna on myönnetty samalle yritykselle EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 69/2001 tarkoitettuna niin sanottuna de minimis -tukena (EYVL 10 L 13.1.2001 s. 30―32).

29 §
Korotettu investointituki

Rahoituslain 17 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua investointitukea voidaan myöntää kasvihuonetuotannon, avomaan puutarhatuotannon, hevostalouden sekä tavanomaiseen peltokasvi- ja kotieläintuotantoon kuuluvien investointien hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin.


48 §
Yrityksen pienimuotoisen kehittämishankkeen hyväksyttävät kustannukset ja tukitaso

Jos kehittämissuunnitelma koskee muita kuin perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettuja tuotteita, tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena noudattaen 28 §:n 2 momentissa tarkoitetun komission asetuksen vähämerkityksistä tukea koskevia määräyksiä.

49 §
Yritystoiminnan käynnistystuki

Yrittäjän omaan palkkaan tukea voidaan myöntää aloitettavaa tai sellaiseen verrattavaa yritystoimintaa varten vain, jos yrittäjän palkka on toiminnan käynnistymisen kannalta tärkeä. Tukea voidaan myöntää kuitenkin enintään täysiaikaisesti työllistetyn 11 800 euron suuruisen vuosipalkan perusteella. Täysiaikaisuutta arvioitaessa ja tukimäärää laskettaessa otetaan huomioon yrittäjän työpanos kysymyksessä olevassa yritystoiminnassa. Tuki voidaan myöntää myös laskennallisen palkan perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö tarkistaa mainitun vuositulon vuosittain palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti.

Tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena noudattaen 28 §:n 2 momentissa tarkoitetun komission asetuksen vähämerkityksistä tukea koskevia määräyksiä.

57 a §
Yritysryhmän kehittämishankkeet

Poiketen siitä, mitä 55 §:n 1 momentissa ja 56 §:ssä säädetään, hyväksyttäviin kustannuksiin sovelletaan, mitä 48 §:n 1-3 momentissa tukitasoja lukuun ottamatta säädetään. Tukea voidaan lisäksi myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat hankkeeseen osallistuvien yritysten esiintymisestä messuilla ja vastaavissa tilaisuuksissa, yritysten esitteiden laatimisesta, yritysten yhteisen markkinapaikan kehittämisestä tietoverkkoon ja niihin verrattavasta toiminnasta, sekä kehittämishankkeen vastuullisen toteuttajan 55 §:n 1 momentin 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin siltä osin, kuin ne eivät jo sisälly edellä lueteltuihin kustannuksiin.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä helmikuuta 2002.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Raimo Tammilehto

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.