91/2002

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1263/2000) liitteet 3 ja 4,

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2―5 §, 9 §:n 1 momentin 8, 11 ja 13 kohta, 10 §:n 1 momentin 5 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 17 §:n 1 momentti ja 26 § sekä

lisätään 9 §:n 1 momenttiin uusi 7 a kohta, 10 §:n 1 momenttiin uusi 6 kohta ja asetukseen uusi 16 a §, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vakuutusyh-tiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (44/2002) 19 §:n 1 momentissa tarkoitettuun konsernitilinpäätökseen.


2 §
Poikkeukset kirjanpitoasetuksen soveltamisesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1―7 §:ää, 10 §:n 3 ja 4 momenttia sekä 11 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 3 momentin toista virkettä sekä 2 luvun 1 §:n 3 kohtaa, 3 §:n 1 momentin 1, 5 ja 6 kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia, 4 §:n 1 momentin 7, 9, 10 ja 12 kohtaa sekä 2―6 momenttia, 5 §:n 1 momentin 5 kohtaa sekä 2―5 momenttia, 6 §:n 2 momenttia, 8 §:n 5 momenttia, 9―11 §:ää, 5 luvun 1 ja 4 §:ää sekä 6 luvun 1 ja 2 §:ää ei sovelleta vakuutusyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

Kirjanpitoasetuksen 3 luvun 1 §:n 1 momenttia, 2 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia ja 3 §:ää sekä 4 luvun 1 §:ää ei sovelleta vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

3 §
Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Tytäryrityksenä olevan luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tilinpäätös yhdistellään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen tämän asetuksen säännöksiä noudattaen, jos näiden tytäryritysten toimialan osuus on vähemmän kuin kymmenesosa kaikista rahoitus- ja vakuutusalan yrityksistä. Toimialan osuus määräytyy rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaisesti.

4 §
Tuloslaskelma

Vakuutusyhtiön ja sen konsernin tuloslaskelma laaditaan liitteen 1 mukaisesti.

5 §
Tase

Vakuutusyhtiön ja sen konsernin tase laaditaan liitteen 2 mukaisesti.

9 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 1―6, 8 ja 11 kohdassa sekä muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:


7 a) taseeseen vastaaviin kirjattujen johdannaisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin;


8) taseen pääryhmän "Muut sijoitukset" "Muut sijoitukset" -erän erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;


11) taseen pääryhmän "Muu omaisuus" "Muu omaisuus" -erän erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;


13) erittely 5 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastaavien yhdistellyistä eristä.


10 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1―4 ja 6 kohdassa sekä muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:


5) erittely 5 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastattavien yhdistellyistä eristä;

6) taseeseen vastattaviin kirjattujen johdannaisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin;


Liitetietona esitetään 1 ja 4 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi vakuutusmaksuvastuun osalta seuraavat tiedot:

1) henkivakuutusyhtiön vakuutusmaksuvastuusta vähennetyt vakuutusten aktivoidut hankintamenot (zillmerointi) eriteltyinä henkivakuutuksen ja eläkevakuutuksen zillmerointiin;


16 a §
Toisen toimialan yrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Vakuutusyhtiön tuloslaskelma- ja tasekaavoihin sisällytetään soveltuvin osin sellaiset toisen toimialan yrityksen tuloslaskelma- ja tase-erät, jotka ovat tarpeen tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttaneiden tekijöiden tai tase-erien selventämiseksi.

17 §
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen merkitseminen konsernitaseeseen

Kirjanpitolain 6 luvun 11 §:ssä tarkoitetusta tuloverojen oikaisemisesta ja täydentämisestä johtuva laskennallinen verosaaminen esitetään konsernitaseessa omana eränään saamisten ryhmässä ja laskennallinen verovelka velkojen ryhmässä, jollei niitä merkitä yhdeksi eräksi konserniyritysten omiin taseisiin sisältyvien kirjanpitolain 5 luvun 18 §:ssä tarkoitettujen laskennallisten verovelkojen tai verosaamisten kanssa.


26 §
Kiinteistöjen merkitseminen vakuutusyhtiön taseeseen

Kiinteistöistä, joihin vakuutusyhtiöllä on omistusoikeus, merkitään taseeseen poistamaton hankintameno. Kiinteistöjen vuokraoi-keuksien hankintamenot, jotka on aktivoitu kirjanpitolain 5 luvun 11 §:n mukaisesti, esitetään omana nimikkeenään kiinteistösijoitusten ryhmässä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2002.

Tätä asetusta sovelletaan vakuutusyhtiön ja sen konsernin kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja
Tom Strandström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.