84/2002

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen tarkoitetusta avustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan valtion talousarvion momentissa 30.13.43 tarkoitettuihin maa- ja puutarhatalouden markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen myönnettäviin valtionavustuksiin.

2 §
Viranomaiset

Tässä asetuksessa tarkoitettuja tehtäviä hoitaa maa- ja metsätalousministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus.

3 §
Valtionavustuksen hakeminen

Tässä asetuksessa tarkoitettua tukea haetaan kirjallisesti maa- ja metsätalousministeriöltä. Hakemuksessa on esitettävä:

1) hakijan yhteystiedot ja y-tunnus;

2) toimintasuunnitelma ja vahvistettu talousarvio siltä vuodelta, jolle avustusta haetaan; sekä

3) selvitys tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista toimintavuoden aikana.

4 §
Valtionavustuksen käyttö

Valtionavustusta voidaan myöntää maa- ja puutarhataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämistoimiin. Lisäksi valtionavustusta voidaan myöntää hunajantuotannon ja markkinoinnin kehittämiseen sekä hunajan menekinedistämistoimiin.

Maa- ja puutarhataloustuotteiden mainontaan myönnetyn valtionavun käytössä on noudatettava yhteisön suuntaviivoja valtiontuesta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä I lueteltujen ja tiettyjen liitteeseen I kuulumattomien tuotteiden mainontaan.

Luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämistoimiin tarkoitettua tukea myönnettäessä ja käytettäessä on lisäksi noudatettava komission päätöksiä SG(98) D/1642 ja SG(2001) D/287104.

Hunajantuotannon ja markkinoinnin kehittämiseen tarkoitettua tukea myönnettäessä ja käytettäessä on lisäksi noudatettava hunajan tuotannon ja kaupan pitämisen kehittämiseksi yhteisössä tarkoitettujen toimien soveltamista koskevista yleisistä säännöistä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1221/97.

5 §
Valtionavun käytön seuranta

Valtionavustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa siten, että siitä voidaan seurata luotettavasti avustuksen käyttöä ja valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja siirtoja.

Valtionavustuksen saajan on vuosittain annettava maa- ja metsätalousministeriölle selvitys valtionavustuksen käytöstä. Selvityksen tulee sisältää:

1) toimintakertomus;

2) tilinpäätös liitteineen;

3) avustuksen saajaa tukevia säätiöitä koskevat tilinpäätöstiedot;

4) tiedot valtionavustuksen käytöstä käyttötarkoituksen mukaisesti; sekä

5) arvio valtionavustuksella tuetun toiminnan tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta ja taloudellisuudesta.

Jos valtionavustus kohdistuu vain tiettyyn osaan avustuksen saajan toiminnasta, tulee avustuksen saajan toimittaa vaadittaessa erillinen tiliselvitys valtionavustuksella tuetusta toiminnasta. Valtionavustuspäätöksessä määritetään yleis- ja yhteiskustannusten kohdentamisperiaatteet.

Valtionavustuksen saajan on käytettävä tilintarkastuslaissa (936/1994) tarkoitetulla tavalla hyväksyttyä tilintarkastajaa siten kuin valtionavustuspäätöksessä edellytetään. Valtionavustuksen saajan tulee 2 momentissa mainittujen selvitysten lisäksi toimittaa maa- ja metsätalousministeriölle tilintarkastajien lausunto siitä, onko valtionavustuspäätöksessä mainittuja saajan taloudenhoitoa koskevia ehtoja noudatettu ja ovatko maa- ja metsätalousministeriölle annetut tiedot varojen käytöstä yhtäpitävät avustuksen saajan kirjanpidon kanssa.

6 §
Tarkemmat ohjeet

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet valtionavustuksen hakemisesta, käytöstä ja valvonnasta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.