77/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2002

Puolustusministeriön asetus koulutuskustannuksien korvaamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (402/1974) 10 b §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 452/2001:

1 §

Jos maanpuolustuskorkeakoulussa tutkinnon suorittanut puolustusvoimista annetun lain (402/1994) 10 b §:ssä tarkoitettuna sitoumusaikanaan irtisanoutuu koulutustaan vastaavasta virasta taikka hänet siitä irtisanotaan hänestä itsestään johtuvasta syystä muutoin kuin sairaudesta johtuen, hänen on korvattava valtiolle aiheutuneista koulutuskustannuksista tohtorin tutkinnon osalta 16 800 euroa, upseerin ylemmän korkeakoulututkinnon ja yleisesikuntaupseerin tutkinnon osalta 11 750 euroa sekä upseerin alemman korkeakoulututkinnon osalta 8 400 euroa.

Tutkinnon suorittamispäivänä pidetään tutkintotodistuksen allekirjoittamispäivämäärää.

Jos edellä tarkoitetun tutkinnon suorittanut suorittaa sitoumusaikanaan lisäksi toisen 1 momentissa tarkoitetun tutkinnon, otetaan jo kulunut sitoumusaika huomioon uuden tutkinnon sitoumusajassa.

2 §

Jos ohjaajaksi tai tähystäjäksi koulutettava sitoumusaikanaan irtisanoutuu tai irtisanotaan taikka hän keskeyttää tai hänen opiskelunsa keskeytetään hänestä itsestään johtuvasta syystä muutoin kuin sairaudesta tai todetun lentotaipumuksen puuttumisesta johtuen, ohjaajaksi koulutettavan on korvattava valtiolle aiheutuneista koulutuskustannuksista palveluksen päättyessä ensimmäisenä opiskeluvuotena ennen erikoiskoulutusjakson alkamista 10 100 euroa, ensimmäisenä opiskeluvuotena erikoiskoulutusjaksolla 25 200 euroa, toisena opiskeluvuotena erikoiskoulutusjaksolla 42 000 euroa ja kolmantena opiskeluvuotena erikoiskoulutusjaksolla sekä tämän jälkeen 84 000 euroa ja tähystäjäksi koulutettavan ensimmäisenä opiskeluvuotena 8 400 euroa, toisena 16 800 euroa ja kolmantena opiskeluvuotena sekä tämän jälkeen 33 600 euroa.

3 §

Edellä 1 §:n 1 momentissa ja 2 §:ssä tarkoitettu korvaus ei kuitenkaan saa ylittää puolustusvoimista annetun lain 10 b §:n 2 momentissa tarkoitettua korvauksen enimmäismäärää.

4 §

Jos virkamiehelle myönnetään palkatonta virkavapautta, se keskeyttää sitoumusajan kulumisen 30 vuorokautta ylittäviltä osiltaan. Palkallinen virkavapaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainlomaa tai sotilasvirkaan nimitetyn opiskelu virkavapaana 1 §:ssä tarkoitettujen tutkintojen suorittamiseksi eivät keskeytä sitoumusajan kulumista.

5 §

Jos sitoumuksen tehnyt sitoumusaikanaan irtisanoutuu tai irtisanotaan hänestä itsestään johtuvasta syystä muutoin kuin sairaudesta tai todetusta lentotaipumuksen puuttumisesta johtuen taikka hän keskeyttää tai hänen opiskelunsa keskeytetään hänestä itsestään johtuvasta syystä muutoin kuin sairaudesta tai todetusta lentotaipumuksen puuttumisesta johtuen, korvausmäärä erääntyy maksettavaksi kuukauden kuluessa maksamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2002. Sitä sovelletaan vuonna 2002 ja sen jälkeen opiskelunsa aloittaviin.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2002

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Sarkio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.