56/2002

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus eräistä energiataloudellisista avustuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Avustuksen käyttötarkoitus ja myöntäminen

Energiataloudellista avustusta voidaan myöntää valtion talousarvion momentin 32.60.50 mukaisesti. Avustuksen myöntämiseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), jollei muussa laissa toisin säädetä. Tässä asetuksessa annetaan tarkempia säännöksiä energiataloudellisen avustuksen talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

Avustuksen myöntämisestä päättää kauppa- ja teollisuusministeriö.

2 §
Avustuksen määrä

Avustuksen määrä voi olla enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Myönnettävän avustuksen ja valtion tai muista julkisista varoista myönnettävien muiden avustusten, korkotukien tai niihin verrattavien tukien yhteismäärä saa olla enintään 70 prosenttia avustettavan hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

3 §
Hakemus

Hakemuksesta ja sen liitteistä tulee ilmetä soveltuvin osin ainakin seuraavat asiat:

1) tiedot avustuksen hakijasta: kaupparekisteriote, elinkeinonharjoittajan perusilmoitus tai yhdistyksen säännöt tai muu hyväksyttävä selvitys, josta hakijan toimintamuoto ja tarkoitus käyvät riittävästi selville;

2) toimintakertomus;

3) edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto;

4) hankkeen tavoite, toteutussuunnitelma ja -aikataulu sekä kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma;

5) toimintasuunnitelma ja talousarvio, jos haetaan yleistä toiminta-avustusta; sekä

6) hakijan saamat muut mahdolliset de minimis -tuet (vähämerkitykselliset tuet) edeltäviltä kolmelta vuodelta.

4 §
Hyväksyttävät kustannukset

Energiataloudellista avustusta voidaan myöntää palkkamenoihin sekä tarvikkeista, laitteista, matkoista ja vieraista palveluista aiheutuviin kustannuksiin sekä muihin myöntöpäätöksessä määriteltyihin välittömiin kustannuksiin. Yleiskustannuksiin avustusta voidaan myöntää harkinnan mukaan.

5 §
Palkkakustannukset

Yksittäisiä hankkeita avustettaessa palkkakustannusten määrä lasketaan avustuksen saajan työajanseurannan perusteella laskettujen käytetyn työajan palkkojen ja välillisten työvoimakustannusten yhteismäärän perusteella. Välillisten työvoimakustannusten määräksi katsotaan todelliset välilliset kustannukset, kuitenkin enintään 50 prosenttia käytetyn työajan palkoista.

Toiminta-avustuksen yhteydessä palkkakustannusten määrä lasketaan ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja välillisten työvoimakustannusten yhteismäärän perusteella. Välillisten työvoimakustannusten määräksi katsotaan todelliset välilliset kustannukset, kuitenkin enintään 25 prosenttia mainituista palkoista.

6 §
Muut kustannukset

Aineet ja tarvikkeet hyväksytään todellisten nettohankintahintojen mukaisina.

Avustettavaan hankkeeseen kuuluvat välttämättömät koneet ja laitteet sekä ohjelmistot hyväksytään todellisten nettohankintakustannusten tai valmistuskustannusten mukaisina. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi myös harkintansa mukaan hyväksyä vain käyttö- tai vuokrauskustannukset. Yleistä toiminta-avustusta haettaessa ja myönnettäessä on hakemuksessa ja vastaavasti päätöksessä erikseen mainittava kaluston, koneiden tai laitteiden sisällyttämisestä avustukseen.

Matkat hyväksytään enintään kulloinkin voimassa olevien verohallituksen hyväksymien verottomien korvausten mukaisina. Ulkomaanmatkojen tulee sisältyä hyväksyttyyn kustannusarvioon tai niihin on saatava kauppa- ja teollisuusministeriön lupa.

Tarjoilu- ja edustuskuluja ei hyväksytä avustettaviksi kustannuksiksi.

7 §
Avustuksen maksatus

Avustus maksetaan eri hakemuksesta menojen ajoittumisen mukaan joko yhdessä tai useammassa erässä. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi päättää avustuksen maksamisesta ennakkona.

Viimeisen maksatuserän yhteydessä avustuksen saajan tulee tehdä lopputilitys kustannuksista. Ennakkona maksetun avustuksen lopullisen määrän kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa saatuaan tilityksen kustannuksista.

Hyväksytty tilintarkastaja (KHT, HTM, JHTT) todistaa, että kustannukset ovat valtionavustusehtojen mukaiset. Tilintarkastajan lausunnosta tulee ilmetä, että kuluerittelyssä esitetyt menot perustuvat hyväksyttäviin tositteisiin avustuksen saajan kirjanpidossa ja että kuluerittely on laadittu kauppa- ja teollisuusministeriön antamia ohjeita noudattaen eikä siihen ole sisällytetty eriä, jotka ohjeiden mukaan eivät ole hyväksyttäviä.

Vaihtoehtona tilintarkastajan todistukselle on liittää tilitykseen tositejäljennökset aiheutuneista kustannuksista.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan eräistä energiataloudellisista avustuksista 5 päivänä joulukuuta 1991 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (22/872/91/KTM). Kumottua säädöstä sovelletaan kuitenkin edelleen sen nojalla myönnettyihin avustuksiin.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Heli Vuori-Karvia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.