39/2002

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/1988) 7 c §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 689/2001:

1 §

Kuntoutukseen voidaan hyväksyä kuntoutuksen tarpeessa oleva henkilö:

1) jonka aviopuoliso on vahingoittunut tai sairastunut vuosien 1939―1945 sotien johdosta siten, että hänen sotilasvammalaissa (404/1948) tarkoitettu työkyvyttömyysasteensa on vähintään 50 %. Lisäedellytyksenä on, että aviopuolisot asuvat yhdessä. Sotainvalidin joutuminen laitoshoitoon ei kuitenkaan ole esteenä aviopuolison kuntoutukselle;

2) jonka 1 kohdassa tarkoitetuissa oloissa vahingoittunut tai sairastunut aviopuoliso on kuollut vuonna 1976 tai sen jälkeen, jos aviopuolison työkyvyttömyysaste hänen kuollessaan oli vähintään 40 %; sekä

3) jonka aviopuoliso on kuollut tai kadonnut sodan johdosta vuosina 1939―1945 ja joka saa sotilasvammalain mukaista huoltoeläkettä. Lisäedellytyksenä on, että henkilöllä on ollut huollettavanaan vähintään yksi huoltoeläkkeeseen oikeutettu lapsi. Henkilöä, joka myöhemmän avioliiton purkauduttua on uudelleen alkanut saada huoltoeläkettä, ei voida hyväksyä kuntoutukseen.

Kuntoutettavia henkilöitä valittaessa on annettava etusija niille 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille, joiden aviopuolison työkyvyttömyysaste on 100 %. Heidän kuntoutuksensa voi tarvittaessa toistua vuosittain.

2 §

Laitoskuntoutusjakson pituus on kaksi viikkoa. Jos kuntoutusta annetaan sotainvalidien veljes- ja sairaskodeissa, kuntoutussairaaloissa tai Oulun diakonissalaitoksessa, kuntoutusjakson pituus on kuitenkin kolme viikkoa.

Päiväkuntoutusjakson pituus on 10 päivää. Jos päiväkuntoutusta annetaan sotainvalidien veljes- ja sairaskodeissa, kuntoutussairaaloissa tai Oulun diakonissalaitoksessa, kuntoutusjakson pituus on kuitenkin 15 päivää.

Avokuntoutus voi käsittää enintään 15 hoitokerran sarjan. Hoitosarjasta aiheutuvat kustannukset eivät saa ylittää 500:aa euroa kuntoutettavaa kohti kuitenkin niin, että kotona annettavasta avokuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset eivät saa ylittää 750:tä euroa kuntoutettavaa kohti.

3 §

Kuntoutettavat henkilöt valitsee Valtiokonttori hakemusten perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus, josta ilmenee kuntoutuksen tarve. Avokuntoutusta koskevaan hakemukseen on liitettävä hoitomääräys tai jäljennös siitä.

4 §

Laitoskuntoutus ja päiväkuntoutus annetaan Valtiokonttorin hyväksymässä kuntoutuslaitoksessa. Avokuntoutusta voi antaa yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettu palvelujen tuottaja ja itsenäinen ammatinharjoittaja.

Valtiokonttori maksaa kuntoutuksen kustannukset suoraan asianomaisille kuntoutuslaitoksille, palvelujen tuottajille ja itsenäisille ammatinharjoittajille.

5 §

Kuntoutuksesta aiheutuvat menot korvataan valtion vuoden 2002 talousarvioon tarkoitusta varten momentille 33.22.56 varatun määrärahan rajoissa.

6 §

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 2002 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta 25 päivänä tammikuuta 2001 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (43/2001).

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Lakimies
Karoliina Korte

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.