29/2002

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 21 päivänä kesäkuuta 2000 maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 14 §:n 1 momentti, 52 §:n 2 momentin 5 kohta, 57 §:n 3 momentti ja 93 §,

sellaisena kuin niistä ovat 14 §:n 1 momentti asetuksessa 855/2000, 52 §:n 2 momentin 5 kohta asetuksessa 852/2001, 57 §:n 3 momentti asetuksessa 712/2001 ja 93 § asetuksessa 878/2000, sekä

lisätään 27 §:ään, sellaisena kuin se on osittain mainitussa asetuksessa 855/2000, uusi 3 ja 4 momentti, 52 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 852/2001, uusi 6 kohta ja asetukseen uusi 57 a §, seuraavasti:

14 §
Yrityskoko ja toimiala eräissä tapauksissa

Jos kysymys on rakennerahastojen yleisasetuksen 20 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista maaseudun yhteisöaloitetta koskevaan ohjelmaan sisältyvästä toimenpiteestä, rahoituslain 10 §:n 3 momentissa tarkoitettu yritys voi työllistää enintään viittä henkilötyövuotta vastaavasti. Yrityksen tulee lisäksi täyttää rahoituslain 3 §:n 1 momentissa säädettyä toimialaa sekä tämän asetuksen 11 §:n 2 momentissa ja 12 §:ssä säädettyjä edellytyksiä lukuun ottamatta muut tuettavalle maaseutuyritykselle rahoituslaissa ja tässä asetuksessa säädetyt edellytykset. Jos yritys täyttää yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1200/2000) 2 §:n 2 momentissa, työntekijämäärältään rahoituslain 3 §:n 2 momentissa ja muutoin tämän asetuksen 15―18, 24 ja 25 §:ssä säädetyt edellytykset, tukea voidaan myöntää myös sellaiselle yhtiölle tai osuuskunnalle, jossa määräysvalta on muulla kuin tässä asetuksessa tarkoitetulla yrittäjällä.

27 §
Investointituen enimmäismäärä muussa yritystoiminnassa

Jos investointi koskee puun tai siitä peräisin olevan valmisteen polttoaineeksi muokkaamisessa tai käyttämisessä välttämättömän koneen tai laitteen hankintaa taikka edellä tarkoitettua polttoainetta käyttävän lämpökeskuksen ja siihen tarvittavien rakennelmien rakentamista tai peruskorjausta, tukea voidaan 1 momentista poiketen myöntää enintään 25 prosenttia myös I tukialueen ulkopuolella.

Jos tuki myönnetään kansallisista varoista tai osarahoitettavana myönnettävä tuki koskee muita investointeja kuin 3 momentissa tarkoitettuja investointeja, tuen myöntämisen edellytyksenä on, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnetystä valtiontuesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 (2001/L 10/06) mukaiset ehdot täyttyvät.

52 §
Tuettavat kehittämistoimenpiteet

Tukea voidaan myöntää:


5) elinkeinotoimintaa koskeviin sellaisiin erityisesti pieniä yrityksiä tai kehittämishankkeen toteutusalueen asukkaita hyödyttäviin kehittämishankkeisiin, joihin myönnettävää tukea Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 johdantokappaleen 6 kohdan perusteella ei pidetä tämän momentin 3 kohdassa tarkoitettuna valtiontukena;

6) sellaisiin tietylle yrittäjäryhmälle kohdistuviin kehittämishankkeisiin, jotka koskevat muuta yritystoimintaa kuin maataloutta ja jotka hyödyttävät pääasiassa hankkeeseen osallistuvia rahoituslaissa tarkoitetuttuja yrityksiä.


57 §
Tuen enimmäismäärä

Edellä 52 §:n 2 momentin 1―5 kohdassa tarkoitettuihin kehittämishankkeisiin sisältyviin 56 §:n mukaisiin investointeihin sekä 52 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuihin kehittämishankkeisiin tukea voidaan myöntää enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

57 a §
Yritysryhmän kehittämishankkeet

Tuki 52 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuihin kehittämishankkeisiin myönnetään vähämerkityksisestä tuesta annetussa komission asetuksessa (EY) 69/2001 tarkoitettuna vähämerkityksisenä tukena siten, että tuen määrä jaetaan laskennallisesti yrityskohtaiseksi vähämerkityksiseksi tueksi samassa suhteessa, kuin kehittämishankkeesta aiheutuvat hyväksyttävät kustannukset kohdistuvat kehittämishankkeeseen osallistuviin yrityksiin. Sellaisen yrityksen kustannusosuuteen, joka on aikaisemmin saanut vähämerkityksistä tukea, voidaan tukea myöntää kuitenkin enintään määrä, joka vastaa vähämerkityksisen tuen enimmäismäärän ja yritykselle päätöstä edeltäneenä kolmena vuonna myönnetyn vähämerkityksisen tuen erotusta. Tukea ei myönnetä muiden kuin rahoituslaissa tarkoitettujen yrityksen kustannusosuuteen.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että ne yritykset, joita koskeviin kustannuksiin tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena, ovat suostuneet sanottuun menettelyyn ja sitoutuneet noudattamaan vähämerkityksisen tuen ehtoja.

Poiketen siitä, mitä 55 §:n 1 momentissa ja 56 §:ssä säädetään, hyväksyttäviin kustannuksiin sovelletaan, mitä 48 §:n 1-3 momentissa tukitasoja lukuun ottamatta säädetään. Tukea voidaan lisäksi myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat hankkeeseen osallistuvien yritysten esiintymisestä messuilla ja vastaavissa tilaisuuksissa, yritysten esitteiden laatimisesta, yritysten yhteisen markkinapaikan kehittämisestä tietoverkkoon ja niihin verrattavasta toiminnasta, sekä kehittämishankkeen vastuullisen toteuttajan 55 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin siltä osin, kuin ne eivät jo sisälly edellä lueteltuihin kustannuksiin.

93 §
Tositteiden esittäminen

Jos tuen maksamisen edellytyksenä on tositteiden esittäminen maksavalle viranomaiselle taikka lainaan liittyvässä tuessa luottolaitokselle tai työvoima- ja elinkeinokeskukselle, tälle on toimitettava jäljennökset niistä tositteista, jotka tuen saaja on liittänyt kirjanpitoonsa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut alkuperäiset tositteet on säilytettävä siten, että ne ovat viranomaisten saatavilla.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2002.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevien 52 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettujen kehittämishankkeiden kustannukset eivät ole tukikelpoisia, jos kustannus on syntynyt

1) maaseudun alueellisesta kehittämisohjelmasta rahoitettavissa kehittämishankkeissa ennen 28 päivää syyskuuta 2001;

2) tavoite 1 -ohjelmista rahoitettavissa kehittämishankkeissa ennen 15 päivää elokuuta 2001;

3) LEADER+ -yhteisöaloiteohjelmasta rahoitettavissa kehittämishankkeissa ennen 14 päivää huhtikuuta 2001;

4) POMO+ -ohjelmasta rahoitettavissa kehittämishankkeissa ennen 15 päivää elokuuta 2001, tai

5) INTERREG III -yhteisöaloiteohjelmissa ennen 15 päivää elokuuta 2001, ei kuitenkaan ennen sen yhteisöaloiteohjelman hyväksymistä, josta tuki rahoitetaan.

Tämän asetuksen 93 §:n 2 momenttia sovelletaan myös ennen tämän asetuksen voimaan tuloa tehtyihin sellaisiin tukipäätöksiin, joissa tuen maksamista ei ole aloitettu tai se on kesken. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on ilmoitettava tuen saajalle tuen maksamisen ehtojen muutoksesta.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.