26/2002

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2002 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 25 §:n 3 momentin ja 28 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuaikoja, kotieläintukien ennakoiden hakuaikaa, hakemusten toimittamista sekä hakemuslomakkeita ja kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankohtia:

1) vuodelta 2002 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (22/2002), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2002 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (23/2002), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2002 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (24/2002), jäljempänä kasvinviljelyn kansallinen tukiasetus; sekä

4) vuodelta 2002 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (25/2002), jäljempänä perunantuotannon kansallinen tukiasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) maatilalomakkeella maa- ja metsätalousministeriön maatilalomaketta numero 101A vuodelle 2002;

2) kasvintuotannon tukihakemuksella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuslomaketta numero 101B vuodelle 2002;

3) kotieläintukihakemuksella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuslomaketta numero 101C kansallisista kotieläintuista vuodelle 2002, osat I ja II;

4) peruslohkolomakkeella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuksen peruslohkolomaketta numero 102A vuodelle 2002;

5) kasvulohkolomakkeella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuksen kasvulohkolomaketta 102B vuodelle 2002;

6) peruslohkojen muutoslomakkeella maa- ja metsätalousministeriön peruslohkojen muutoslomaketta 102C vuodelle 2002; sekä

7) osallistumisilmoituksella maa- ja metsätalousministeriön osallistumisilmoituslomaketta numero 162 EY:n teurastuspalkkiojärjestelmään ja teurastetuista hiehoista ja sonneista maksettavaan kansalliseen tukeen.

3 §
Hakemusten toimittaminen

Kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien hakemukset, osallistumisilmoitukset sekä kotieläintukien ennakkoa koskevat hakemukset toimitetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Suoramyyntimaidon tuotantotukea koskeva hakemus toimitetaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle sekä Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitukselle.

Kasvihuonetuotannon tuen ja puutarhatuotteiden varastointituen hakemukset toimitetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle sekä Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitukselle.

Metsämarjojen ja -sienten varastointituen hakemuslomakkeet toimitetaan sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka alueella varasto sijaitsee.

Hakemuslomakkeiden mukana on toimitettava muut tarvittavat lomakkeet ja liitteet.

4 §
Hakuajat ja hakemuslomakkeet

Tukea haetaan:

1) kasvintuotannon tukien osalta kasvintuotannon tukihakemuksella, peruslohkolomakkeella ja kasvulohkolomakkeella viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2002, jonka lisäksi tuen hakijan on toimitettava myös maatilalomake;

2) mallasohran vuoden 2002 tuen osalta toimittamalla 1 kohdassa säädetyn lisäksi maa- ja metsätalousministeriön mallasohran tukihakemuslomake numero 164 viimeistään 29 päivänä elokuuta 2003;

3) vuoden 2002 suoramyyntimaidon tuotantotuen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 512007 viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2003;

4) kasvihuonetuotannon tuen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 109 viimeistään 18 päivänä maaliskuuta 2002;

5) puutarhatuotteiden varastointituen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 228 viimeistään 23 päivänä lokakuuta 2002, lisäksi marraskuun ja joulukuun varastomäärät ilmoitetaan erillisillä varastomääräilmoituksilla viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2002;

6) metsämarjojen ja -sienten varastointituen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 237 viimeistään 17 päivänä heinäkuuta 2002;

7) emolehmien, lypsylehmien, sonnien ja hiehojen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella nro 167 viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2002;

8) teurastettujen hiehojen ja sonnien osalta toimittamalla osallistumisilmoitus viimeistään samana päivänä kuin ensimmäinen nauta, josta tuki halutaan, teurastetaan;

9) muiden kuin kohdissa seitsemän ja kahdeksan mainittujen kotieläinten osalta kotieläintukihakemuslomakkeella liitteessä 1 mainittuina aikoina;

10) edellä 7―9 kohdassa mainittujen tukien ennakoiden osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 139 viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2002.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainittujen tukien kasvulohkojen käyttöä koskevien muutoksien tekemisen osalta kylvöalailmoituslomake numero 117 on toimitettava viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2002.

Edellä 1 momentin 7―9 kohdassa mainittujen lomakkeiden lisäksi kotieläintuen hakijan on toimitettava maatilalomake, peruslohkolomake ja kasvulohkolomake.

5 §
Kotieläintukien määräytymisajankohdat

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 9 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 15 §:ssä säädetyt laskentapäivät ja muut tuen määräytymisajankohdat ovat liitteessä 1.

6 §
Poikkeushakemukset

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 27 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut poikkeushakemukset tuen myöntämisen edellytyksistä on kasvihuonetuotannon tuen osalta toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään 18 päivänä maaliskuuta 2002, puutarhatuotteiden varastointituen osalta viimeistään 23 päivänä lokakuuta 2002 ja muiden tukien osalta viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2002.

Sanotun säännöksen 3 momentissa tarkoitettu poikkeushakemus on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään 18 päivänä maaliskuuta 2002.

7 §
Hallinnansiirrot ennakonhaussa

Ennakonhaun päättymisen jälkeen tapahtuneissa hallintaoikeuden siirroissa voidaan tukien ennakkohakemus, tilan entisen ja uuden haltijan niin sopiessa, siirtää tilan uudelle haltijalle.

Ennakkohakemuksen siirto edellyttää, että tilalla harjoitetaan vuonna 2002 kotieläintaloutta tilan entisen haltijan ennakkohakemuksessa ilmoittamassa laajuudessa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.