25/2002

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 momentin sekä 9 §:n 3 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset määräykset

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:ssä tarkoitettuna muuna kansallisena tukena maksetaan maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2002 pinta-alaperusteista perunantuotannon kansallista tukea enintään 7,06 miljoonaa euroa siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Perunantuotannon kansalliseen tukeen osoitetusta määrärahasta voidaan myöntää enintään 4 prosenttia eri tutkimuslaitoksille ja peruna-alan kehittäjäorganisaatioille perunantuotantoa, markkinoita ja markkinointia koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) sertifioidulla siemenperunalla siemenperunan markkinoinnista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (112/2000), julkaistu eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön ilmoituksessa (1010/2000), tarkoitettua siemenperunaa tai EU-alueelta tuotua ja siellä virallisesti luokiteltua sekä terveystarkastuksessa hyväksyttyä perunan siementä, josta viljelijällä on alkuperämaan vakuustodistus-kasvipassi;

2) ruokaperunalla sellaisenaan elintarvikkeena käytettäväksi viljeltävää perunaa, myös varhaisperunaa, jota ei viljellä katteen alla;

3) katteenalaisella varhaisperunalla avomaalla siirrettävän katteen alla viljeltävää varhaisperunaa;

4) ruokateollisuusperunalla sopimustuotantona elintarviketeollisuudelle tuotettavaa perunaa, ei kuitenkaan tärkkelysperunaa;

5) tilan omalla siemenlisäyksellä perunaa, jota tuotetaan tilalle hankitusta sertifioidusta siemenperunasta vuoden 2003 ruokaperunan, ruokateollisuusperunan tai katteenalaisen varhaisperunan tuotantoa varten;

6) tärkkelysperunan siemenlisäyksellä perunaa, jota tuotetaan tilalle hankitusta sertifioidusta siemenperunasta vuoden 2003 tärkkelysperunan tuotantoa varten;

7) tukikelpoisella perunalla edellä 1―6 kohdassa tarkoitetun perunan tuotantoa;

8) tärkkelysperunalla perunatärkkelyksen raaka-aineeksi viljeltävää teollisuusperunaa;

9) muulla perunalla tukikelvottomalla siemenperunalla kylvettyä perunaa, tilan omaan kulutukseen tai rehuksi käytettävää perunaa tai näihin tarkoituksiin viljeltyä siemenperunaa vuoden 2003 tuotantoa varten; sekä

10) kasvimaalla viljelyalaa, jossa viljellään puutarhakasveja ja perunaa omaan käyttöön;

3 §
Perunantuotannon tuen määräytymisestä

Tukikelpoisen kasvulohkon vähimmäispinta-ala on viisi aaria.

Tuki maksetaan pinta-alalta vain kerran, vaikka samalla alalla viljellään saman kasvukauden aikana useita tukikelpoisia kasveja peräkkäin.

Perunantuotannon kansallista tukea ei makseta kasvimaaksi ilmoitetuille aloille.

2 luku

Perunantuotannon tuki

4 §
Tukeen oikeutettu viljely

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) tukikelpoista perunaa viljellään markkinoitavaksi tai siemenlisäystä varten

2) tukikelpoisen perunan viljelyala on yli kaksi hehtaaria tai varhaisperunan osalta sitä viljellään katteen alla yli yhden hehtaarin alalla tai tärkkelysperunan siemenlisäyksen osalta sitä viljellään yli puolen hehtaarin alalla; sekä

3) perunan istutukseen on käytetty sertifioitua siemenperunaa tai siitä enintään yhden kerran omalla tilalla lisättyä siemenperunaa.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun viljelyalan ylittyessä tuki voidaan maksaa tilan koko tukikelpoiselle perunanviljelyalalle.

Edellä 2 §:n 6 kohdassa tarkoitetun tärkkelysperunan siemenlisäyksen osalta viljelyala voi olla ilman erillisselvitystä enintään 15 prosenttia tärkkelysperunan sopimusalasta. Kirjallisen erillisselvityksen perusteella voidaan huomioida tuotannon laajentuminen tai siementuotantorengas.

5 §
Tuen suuruus

Perunan viljelyalalle tukea voidaan myöntää enintään 336 euroa hehtaarilta.

Tuki myönnetään 118 eurolla hehtaarilta korotettuna viljelyalalta, jolla tuotetun perunan markkinoinnista viljelijällä on 6 §:ssä tarkoitettu viljelysopimus.

Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettavan tuen määrä ylittää 1 §:ssä mainitun tuen enimmäismäärän, tukea alennetaan.

6 §
Perunan viljelysopimus

Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua korotettua tukea voidaan maksaa, jos perunantuotannosta on tehty kirjallinen viljelysopimus, jonka nojalla:

1) koko sopimusalalta saatava sato toimitetaan ostajana toimivalle sopimusosapuolelle ja

2) vähintään 20 000 kilon hehtaarisadon mukaan laskettava määrä toimitetaan ostajana toimivalle sopimusosapuolelle; tai

3) vähintään 10 000 kilon hehtaarisadon mukaan laskettava määrä toimitetaan ostajana toimivalle sopimusosapuolelle, milloin kysymys on katteenalaisesta varhaisperunasta.

Tuen hakija ei voi toimia oman tuotantonsa ostavana sopimusosapuolena.

Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa korotettu tuki maksetaan kuitenkin vain pinta-alalta, joka sanotun satotason mukaan laskien tarvitaan sovitun määrän tuottamiseen.

Perunan viljelysopimuksessa on mainittava vähintään seuraavat seikat:

1) sopimusosapuolet, ostaja ja viljelijä myyjänä;

2) käyttötarkoitus;

3) sopimusmäärä kiloina sekä pinta-ala hehtaareina, jolta sopimusperuna on tilan satotaso huomioiden tarkoitus tuottaa;

4) sopimushinta, joka voi olla kiinteä tai päivän hinta;

5) sopimus koskee vuoden 2002 satoa;

6) päiväys ja osapuolten allekirjoitukset; sekä

7) sopimuksesta laaditaan kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Korotetun tuen myöntäminen edellyttää, että viljelysopimus toimitetaan viimeistään vuoden 2002 tukihakemuksen viimeisenä jättöpäivänä tukihakemuksen liitteenä toimivaltaiselle viranomaiselle.

3 luku

Erinäiset säännökset

7 §
Rekisterit

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että perunantuotannon tuen hakija on rekisteröitynyt kasvinsuojelulain (1203/1994) 5 §:ssä tarkoitettuun Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ylläpitämään kasvisuojelurekisteriin.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.