20/2002

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 §:n 2 momentin ja 47 b §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 47 §:n 2 momentti laissa 1115/1999 ja 47 b §:n 1 momentti laissa 957/2001:

1 §
Yliopistollisessa sairaalassa annettava koulutus

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan korvauksen suuruus on 58 700 euroa kutakin lääketieteen lisensiaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa sekä kutakin erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkintoa kohden. Erikoislääkärin tutkinnosta annetulla asetuksella (678/1998) kumotun erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen (691/1985), jäljempänä kumottu asetus, 3 a §:n 2 momentin mukaista erikoislääkärin tutkintoa kohden suoritettavan korvauksen suuruus on kuitenkin 29 350 euroa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua korvausta ei suoriteta liikuntalääketieteen, terveydenhuollon, työterveyshuollon eikä yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinnoista, terveydenhuollon erikoishammaslääkärin tutkinnosta eikä kumotun asetuksen 3 a §:n 3 momentissa ja erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun asetuksen (629/1984) 6 a §:ssä tarkoitettuun hallinnon pätevyyteen vaadittavasta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Jos yliopistollisessa sairaalassa annetaan liikuntalääketieteen, terveydenhuollon, työterveyshuollon tai yleislääketieteen erikoislääkärin taikka terveydenhuollon erikoishammaslääkärin tutkintoon johtavan koulutusohjelman mukaista koulutusta, sitä ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritetaan korvauksena 1 010 euroa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden.

Jos yliopisto käyttää hammaslääkärin erikoistumiskoulutukseen sellaisen kuntayhtymän ylläpitämää yliopistollista sairaalaa, jonka alueella sijaitsevassa yliopistossa ei voi suorittaa erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetussa asetuksessa tarkoitettua erikoishammaslääkärin tutkintoa, koulutusta antavaa yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritetaan korvauksena 1 010 euroa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta hammaslääkäriä kohden.

2 §
Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa annettava peruskoulutus

Jos lääkärin tai hammaslääkärin peruskoulutusta annetaan muussa terveydenhuollon toimintayksikössä kuin yliopistollisessa sairaalassa, yliopistollista sairaalaa ylläpitävä kuntayhtymä suorittaa korvausta koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista siten kuin palvelujen tuottaja, yliopistollista sairaalaa ylläpitävä kuntayhtymä ja yliopisto siitä keskenään sopivat.

3 §
Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa annettava erikoistumiskoulutus

Jos yliopisto käyttää lääkärin tai hammaslääkärin erikoistumiskoulutukseen muuta kuntayhtymän ylläpitämää terveydenhuollon toimintayksikköä kuin yliopistollista sairaalaa, kunnan ylläpitämää terveydenhuollon toimintayksikköä, valtion mielisairaalaa taikka lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista annetun asetuksen (1206/1999) 2 §:ssä tarkoitettua terveydenhuollon toimintayksikköä, palvelujen tuottajalle koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista suoritettavan korvauksen suuruus on 1 010 euroa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta kumotun asetuksen 3 a §:n 3 momentissa ja erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 6 a §:ssä tarkoitettuun hallinnon pätevyyteen vaadittavasta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

4 §
Lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutus ja hammaslääkärin käytännön palvelu sekä ulkomailla perustutkinnon suorittaneilta eräissä tapauksissa edellytetty palvelu

Sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta ja laillistetun hammaslääkärin käytännön palvelusta sekä näihin rinnastettavasta koulutuksesta tai palvelusta aiheutuvista kustannuksista suoritettavan korvauksen suuruus on 1 010 euroa kuukaudessa kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden.

Sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 14 §:ssä tarkoitetusta palvelusta aiheutuvista kustannuksista suoritettavan korvauksen suuruus on 505 euroa kuukaudessa kutakin palvelua suorittanutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden.

5 §
Vuosina 1998―2000 julkaistujen tutkimusten pisteytys

Kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä, valtion mielisairaalassa ja lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista annetun asetuksen 1 §:ssä tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tehdystä yliopistotasoisesta terveystieteellisestä tutkimustoiminnasta aiheutuvista kustannuksista suoritettava korvaus lasketaan seuraavasti määräytyvien julkaisupisteiden perusteella:

monografiaväitöskirja 6

erillisjulkaisuista koostuva väitöskirja 1

artikkeli jossakin seuraavassa suomalaisessa terveystieteellisessä julkaisussa, jossa käytetään ulkopuolista arviointimenettelyä:

Duodecim

Finska Läkaresällskapets handlingar

Hoitotiede

Suomen Hammaslääkärilehti

Suomen Lääkärilehti

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 0,5

ulkomaisessa julkaisussa julkaistuille artikkeleille annetaan pisteitä niiden impact-tekijän mukaisesti seuraavasti:

impact-tekijä alle 1 1
" 1―alle 3 2
" 3―alle 5 3
" 5 tai yli 4
6 §
Julkaisupisteen arvo

Edellä 5 §:ssä tarkoitetun julkaisupisteen arvo on 6 978 euroa.

7 §
Tutkintojen ja julkaisupisteiden määrät

Tutkintojen ja julkaisupisteiden määrät lasketaan keskiarvona niiltä kolmelta viimeiseltä kalenterivuodelta, joilta tiedot ovat saatavissa.

8 §
Vuonna 2001 julkaistujen tutkimusten pisteytys ja pisteiden ottaminen huomioon korvausta laskettaessa

Edellä 5 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa terveydenhuollon toimintayksiköissä tehdystä yliopistotasoisesta terveystieteellisestä tutkimustoiminnasta aiheutuvista kustannuksista suoritettava korvaus lasketaan vuonna 2001 julkaistujen tutkimusten osalta seuraavasti määräytyvien julkaisupisteiden perusteella:

monografiaväitöskirja 6

erillisjulkaisuista koostuva väitöskirja 1

artikkeli jossakin seuraavassa suomalaisessa terveystieteellisessä julkaisussa, jossa käytetään ulkopuolista arviointimenettelyä:

Duodecim

Finska Läkaresällskapets handlingar

Hoitotiede

Suomen Hammaslääkärilehti

Suomen Lääkärilehti

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 0,5

ulkomaisessa julkaisussa julkaistuille artikkeleille annetaan pisteitä niiden impact-tekijän mukaisesti seuraavasti:

impact-tekijä alle 1 1
" 1―alle 4 2
" 4 tai yli 3

Korvauksen saaminen edellyttää, että terveydenhuollon toimintayksikön vuosilta 1999 ―2001 laskettujen julkaisupisteiden yhteismäärä on vähintään kolme.

9 §
Tutkimustoiminnan kustannuksiin saadun korvauksen osoittaminen terveyspalvelujärjestelmään kohdistuvaan tutkimukseen

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävän kuntayhtymän tulee osoittaa vähintään yksi kahdeskymmenesosa 5 §:n nojalla saamastaan korvauksesta tutkimus- ja hoitomenetelmien vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä terveyspalvelujärjestelmän toimintaa koskevaan tutkimukseen. Lääkelain (395/1987) 21 §:ssä tarkoitetun lääkevalmisteen myyntiluvan hakemiseen liittyviä kliinisiä lääketutkimuksia ei lueta tutkimus- ja hoitomenetelmien vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta koskeviksi tutkimuksiksi.

10 §
Tietojenantovelvollisuus

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävän kuntayhtymän tulee vuoden 2003 kesäkuun loppuun mennessä antaa sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys siitä, miten se on käyttänyt 1, 2 ja 5 §:n nojalla saamansa korvauksen. Muiden 5 §:ssä tarkoitettuja terveydenhuollon toimintayksiköitä ylläpitävien palvelujen tuottajien tulee samaan ajankohtaan mennessä antaa selvitys 5 §:n nojalla saamansa korvauksen käytöstä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa, 5 §:n nojalla saadun korvauksen käyttöä koskevassa selvityksessä tulee eritellä saadun kokonaiskorvauksen osoittaminen perustutkimukseen, kliiniseen sekä terveyspalvelujärjestelmän toimintaa ja vaikuttavuutta koskevaan tutkimukseen ja muuhun tutkimukseen. Selvityksessä tulee lisäksi eritellä korvauksen saajan tässä asetuksessa tarkoitettuun tutkimustoimintaan osoittaman rahoituksen jakautuminen 5 §:n nojalla saatuun rahoitukseen, terveydenhuollon toimintayksikön ylläpitäjän muutoin antamaan rahoitukseen ja muuhun rahoitukseen.

Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista annetussa asetuksessa tarkoitettujen terveydenhuollon toimintayksiköiden ylläpitäjien tulee lisäksi antaa sosiaali- ja terveysministeriölle sen pyytämät tiedot toiminnastaan ja sen rahoituksesta.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä tammikuuta 2002.

Asetusta sovelletaan vuodelta 2002 maksettaviin korvauksiin. Asetuksen 8 §:ää sovelletaan kuitenkin laskettaessa vuodelta 2003 suoritettavaa korvausta.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2002

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Hallitussihteeri
Arja Myllynpää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.