10/2002

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen myönnettävästä valtionavustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä valtion talousarvion momentilta 29.69.32 valtionavustusta ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämiseen.

2 §
Valtionavustuksen saajat

Valtionavustusta voidaan myöntää ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistuneille koulutuksen järjestäjille, joilla on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n mukainen järjestämislupa. Avustus suunnataan ensisijaisesti niille ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjille, jotka ovat saaneet vuonna 2000 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 43 §:n 3 momentin mukaista valtionavustusta maksullisena palvelutoimintana järjestettävään koulutukseen.

3 §
Hakeminen

Tässä asetuksessa tarkoitettua avustusta haetaan kirjallisesti opetusministeriöltä.

4 §
Myöntämisperusteet

Valtionavustusta voidaan valtion talousarvion rajoissa myöntää koulutukseen, joka alkaa vuonna 2002 ja päättyy viimeistään vuonna 2004.

Valtionavustusta myönnetään työelämän ajankohtaisiin koulutustarpeisiin vastaavaan koulutukseen. Avustusten myöntämisessä painotetaan erityisesti ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa sekä tietoteknisiä valmiuksia lisäävää koulutusta ja erityisryhmille sekä lyhyen pohjakoulutuksen omaaville henkilöille tarkoitettua koulutusta. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon koulutuksen järjestäjän järjestämän ammatillisen lisäkoulutuksen määrä edellisinä vuosina, muulla opetusministeriön toimialaan kuuluvalla valtionavulla vuonna 2002 järjestettävän lisäkoulutuksen määrä sekä koulutuksen järjestäjän asema työelämän alue- ja alakohtaisten koulutustarpeiden hoitamisessa.

Valtionavustus myönnetään laskennallisena avustuksena eri hintaryhmiin sijoittuvien opiskelijatyövuosien määrien ja opiskelijatyövuotta kohden eri hintaryhmissä vahvistettujen yksikköhintojen perusteella. Valtionavustus omaehtoiseen koulutukseen on 90 prosenttia ja henkilöstökoulutukseen 50 prosenttia opiskelijatyövuosien määrän ja yksikköhintojen perusteella lasketusta euromäärästä. Koulutuksen järjestäjä voi erityisestä syystä järjestää eri hintaryhmiin kuuluvaa koulutusta valtionavustuspäätöksessä hyväksytyistä opiskelijatyövuosista poiketen. Valtionavustus tarkistetaan jälkikäteen toteutuneiden opiskelijatyövuosien mukaiseksi. Myönnetyn valtionavustuksen määrä ei kuitenkaan saa ylittyä.

Opiskelijatyövuodella tarkoitetaan tässä asetuksessa 190:tä vähintään seitsemän tunnin mittaista työpäivää opiskelijaa kohden ja opiskelijatyövuoden yksikköhinnoilla opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen (806/1998) 10 a §:n mukaisia yksikköhintoja.

5 §
Valtionavustuksen myöntäminen ja maksaminen

Opetusministeriö myöntää ja maksaa valtionavustuksen. Valtionavustus maksetaan avustuksen saajalle yhtenä tai useampana eränä sen mukaan kuin valtionavustuspäätöksessä määrätään.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2002. Tätä asetusta sovelletaan vuonna 2002 myönnettyyn valtionavustukseen.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2002

Opetusministeri
Maija Rask

Opetusneuvos
Arja Mäkeläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.