8/2002

Annettu Helsingissä 3 päivänä tammikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/1988) 7 c §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 689/2001:

1 §
Soveltamisala

Maakotkien porotaloudelle aiheuttama vahinko poronhoitolaissa (848/1990) tarkoitetulla poronhoitoalueella korvataan valtion talousarvion rajoissa valtion varoista sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Korvauksen peruste

Korvaus perustuu maakotkien ravinnokseen tappamien porojen arvioituun määrään (laskennallinen vahinko). Korvaus määräytyy maakotkien pesintätilanteen ja niiden poikastuoton perusteella lasketun reviirikohtaisen kertoimen mukaisesti.

3 §
Korvauksen määrä

Korvauksen rahamäärä perustuu laskennallisen vahingon arvoon kerrottuna 2 momentissa, 4 §:n 2 momentissa tai 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulla kertoimella. Laskennallinen vahingon arvo kertoimella yksi on 549 euroa.

Reviirikohtainen kerroin muiden kuin 4 §:ssä mainittujen paliskuntien alueella maakotkan asutusta reviiristä on yksi. Jos maakotkan asuttu reviiri tuottaa poikasia, kerroin on kuitenkin kolme.

4 §
Korotettu korvaus

Tässä pykälässä tarkoitetulla korotetulla kertoimella otetaan huomioon poron suurempi osuus maakotkan ravinnossa 3 momentissa mainittujen paliskuntien alueella.

Korotettu kerroin maakotkan asutusta reviiristä on kaksi. Jos maakotkan asuttu reviiri tuottaa poikasia, kerroin on kuitenkin viisi.

Korotettua kerrointa käytetään laskettaessa korvauksen määrää seuraavien paliskuntien alueella olevista maakotkan reviireistä:

1) Hammastunturi,

2) Ivalo,

3) Kaldoaivi,

4) Kyrö,

5) Käsivarsi,

6) Lappi,

7) Muddusjärvi,

8) Muotkatunturi,

9) Näkkälä,

10) Näätämö,

11) Paatsjoki,

12) Paistunturi,

13) Sallivaara,

14) Vätsäri.

5 §
Korvaus raja-alueella

Reviirikohtainen kerroin Suomen ja toisen valtion rajan molemmalle puolelle ulottuvasta reviiristä, jolla oleva pesä sijaitsee toisen valtion alueella, on 4 §:ssä mainittujen paliskuntien osalta aina kaksi ja muiden paliskuntien osalta aina yksi.

Poronhoitoalueen rajan eteläpuolelle ulottuvasta maakotkan reviiristä maksetaan osittainen korvaus.

6 §
Korvauksen maksaminen paliskunnille

Korvaus maksetaan paliskunnalle kaikista sen alueella olevista 3, 4 tai 5 §:ssä tarkoitetuista maakotkan reviireistä.

Reviirikohtainen korvaus ositetaan paliskuntien kesken, jos reviirin maakotkien katsotaan käyttävän ravinnokseen poroja useamman paliskunnan alueella. Jos reviiri on osittain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun paliskunnan alueella, lasketaan korvaus käyttämällä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua kerrointa koko reviirin osalta.

Lapin ympäristökeskus päättää korvauksista ja suorittaa korvaukset paliskunnille ympäristöministeriön tarkoitukseen osoittamista varoista. Korvaus maksetaan vuosittain viimeistään 31 päivänä lokakuuta.

7 §
Korvaus korvamerkitystä porosta

Paliskunta maksaa saamastaan korvauksesta poron omistajan vaatimuksesta hänelle korvauksen maakotkan tappamasta tai maakotkan aiheuttaman vahingon takia lopetetusta korvamerkitystä porosta.

8 §
Selvitykset ja tarkastukset

Metsähallitus selvittää vuosittain maakotkien pesintätilanteen ja poikastuoton 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen reviirikohtaisten kertoimien laskemista varten sekä selvittää ja tarvittaessa arvioi toisen valtion alueella Suomen rajan läheisyydessä olevien reviireiden lukumäärän.

Tarvittaessa Metsähallitus voi poron omistajan pyynnöstä järjestää vahinkopaikalla maastotarkastuksen korvamerkityn poron kuolinsyyn varmistamiseksi.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2002. Tällä asetuksella kumotaan maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1999 annettu valtioneuvoston päätös (373/1999) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 3 päivänä tammikuuta 2002

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Hallitusneuvos
Hannu Karjalainen

Saamenkielinen käännös Saamenkielinen käännös Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.