1560/2001

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään kiinteistötoimitusmaksusta 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (558/1995) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kiinteistötoimituksesta perittävästä kiinteistötoimitusmaksusta. Asetus koskee soveltuvin osin myös muusta sellaisesta toimituksesta, toimenpiteestä tai tehtävästä perittävää kiinteistötoimitusmaksua, josta peritään maksu kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) mukaan.

2 §
Työkorvauksen määräytyminen

Kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 §:n 3 momentissa tarkoitettuun työaikaan ei lueta aikaa, joka on kulunut matkaan toimituspaikalle ja sieltä pois.

Työkorvaukseen lasketaan maanmittauslaitokselle tai kunnalle toimituksesta aiheutuneet kustannukset asianomaisista toimituksista aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten suuruisina. Kustannuksiin luetaan toimituksista aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi toimitusten osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista yhteiskustannuksista. Kustannukset voidaan määrittää myös toimitusten eri osatehtäville erikseen.

3 §
Kiinteistötoimitusmaksun alentaminen tai määräämättä jättäminen

Kiinteistötoimitusmaksua ei määrätä kustannuksista, jotka aiheutuvat asianosaisesta riippumattomasta esteestä, työ- tai menettelyvirheestä johtuvasta syystä taikka tuotantojärjestelmän toimintahäiriöstä.

Jos toimitus on otettu tuomioistuimen päätöksen perusteella uudelleen käsiteltäväksi ja uudelleen käsitteleminen johtuu toimitusmenettelyssä tai toimituksen suorittamisessa tapahtuneesta virheestä, kiinteistötoimitusmaksua ei määrätä aikaisemmassa käsittelyssä suoritetuista toimenpiteistä siltä osin kuin ne on suoritettu edellä tarkoitetun virheen perusteella.

Kiinteistötoimitusmaksua ei määrätä toimituksesta, jonka tuomioistuin päätöksellään kumoaa virheellisen menettelyn tai toimituksen suorittamisessa sattuneen virheen perusteella palauttamatta toimitusta uudelleen käsiteltäväksi.

4 §
Sikseen jätetty, peruutettu tai rauennut toimitus

Kiinteistötoimitusmaksu sellaisen toimituksen osalta, joka on jätetty sikseen, peruutettu tai rauennut, määrätään työkorvauksena, kuitenkin enintään vastaavasta suoritetusta toimituksesta perittävän toimituskorvauksen suuruisena.

5 §
Perimisen toimittava viranomainen

Valtiolle tulevan kiinteistötoimitusmaksun, viivästyskoron, perimiskulujen ja viivästysmaksun perimisestä huolehtii maanmittaustoimisto. Kunnalle tulevien vastaavien saatavien perimisestä huolehtii kunnan kiinteistörekisterin pitäjä.

Kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 1 §:ssä tarkoitetusta toimenpiteestä tai tehtävästä, jota ei ole suoritettu toimituksen yhteydessä, kiinteistötoimitusmaksun määrää toimenpiteen tai tehtävän suorittanut viranomainen.

6 §
Kiinteistötoimitusmaksun suorittaminen

Jos luonnollisen henkilön tai kuolinpesän suoritettavaksi tuleva muu kuin kiinteistötoimitusmaksutaksaan perustuva kiinteistötoimitusmaksu on vähintään 1 000 euroa, se peritään kolmena eränä.

Muu kuin kiinteistötoimitusmaksutaksaan perustuva kiinteistötoimitusmaksu tai sen ensimmäinen erä on suoritettava yhden kuukauden, toinen erä kolmen kuukauden ja kolmas erä viiden kuukauden kuluessa siitä, kun lasku on postitse lähetetty tai muulla tavalla toimitettu maksuvelvolliselle.

7 §
Viivästyskorko, viivästysmaksu ja perimis- kulut

Jollei enintään 1 000 euron suuruista kiinteistötoimitusmaksua suoriteta määräajassa, peritään maksun lisäksi viivästyskoron ja perimiskulujen sijasta viivästysmaksuna 50 euroa. Jos kiinteistötoimitusmaksu on suurempi kuin 1 000 euroa, perittävän viivästyskoron lisäksi peritään perimiskuluina 34 euroa. Jos viivästys on vähäinen, viivästysmaksu, viivästyskorko ja perimiskulut voidaan jättää perimättä.

Jos kiinteistötoimitusmaksu joudutaan perimään ulosottotoimin, perittävän viivästyskoron lisäksi peritään 1 momentissa mainit-tujen viivästysmaksun ja perimiskulujen sijasta perimiskuluina 67 euroa.

8 §
Lykkäyksen hakeminen ja myöntäminen

Kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 11 §:ssä tarkoitettua lykkäystä haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on selvitettävä hakijan taloudellinen asema ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Hakemus on toimitettava viimeistään maksun eräpäivänä maanmittaustoimistolle kun maksun saajana on valtio ja kunnan kiinteistörekisterinpitäjälle kun maksun saajana on kunta.

Lykkäystä voidaan myöntää enintään kaksi vuotta.

9 §
Osamaksu

Toimituksesta perittävään kiinteistötoimitusmaksun osamaksuun sovelletaan, mitä kiinteistötoimitusmaksusta säädetään.

10 §
Ennakkomaksu ja vakuus maksun suorittamisesta

Kiinteistötoimitusmaksun ennakkoa voidaan periä tai vakuus kiinteistötoimitusmaksun suorittamisesta vaatia ennen toimitusmääräyksen antamista tai toimituksen kestäessä, jos tämä on perusteltavissa hakijan taloudellisilla seikoilla, maksun suuruudella tai muulla erityisellä syyllä.

Vakuuden antamista voidaan vaatia myös silloin, kun myönnetään lykkäystä kiinteistötoimitusmaksun suorittamiseen.

Ennakko tai vakuus voi olla enintään arvioidun maksun suuruinen. Vakuudeksi saadaan hyväksyä vain rahatalletus taikka raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kiinteistötoimitusmaksun ennakosta tai annettavasta vakuudesta päättää maanmittaustoimisto tai kunnan kiinteistörekisterin pitäjä, milloin ennakko suoritetaan tai vakuus asetetaan ennen toimitusmääräyksen antamista, ja toimitusinsinööri, milloin tämä tapahtuu toimituksen vireille tulon jälkeen. Ennakkomaksu peritään yhtenä eränä. Ennakkomaksuun sovelletaan muutoin, mitä kiinteistötoimitusmaksusta säädetään.

11 §
Palautettava maksu

Jos kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 12 a §:ssä tarkoitettu palautettavan maksun määrä on pienempi kuin 5 euroa, sitä ei palauteta.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan kiinteistötoimitusmaksusta 29 päivänä marraskuuta 1996 annettu asetus (942/1996) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa lopetettuun toimitukseen tai toimenpiteeseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tämän asetuksen 3 §:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin sellaisiin ennen tämän asetuksen voimaan tuloa lopetettuihin toimituksiin tai toimenpiteisiin, jotka tämän asetuksen voimassa ollessa tulevat uudelleen käsiteltäviksi tai kumotaan.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri
Martti Niemelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.