1542/2001

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Laki vakuutusyhtiölain 14 a luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 14 a luvun 3 § sekä 11 §:n 3 momentin ja 12 §:n 2 momentin suomenkielinen sanamuoto, sellaisina kuin ne ovat 14 a luvun 3 § laissa 483/1992 ja 11 §:n 3 momentti ja 12 §:n 2 momentti laissa 362/2001, seuraavasti:

14 a luku

Kilpailu ja markkinointi

3 §

Jos Vakuutusvalvontavirasto katsoo kilpailunrajoituksella olevan kilpailunrajoituksista annetun lain 9 §:ssä tarkoitettuja vahingollisia vaikutuksia asiassa, jossa on sovellettava sanottua lakia, Vakuutusvalvontaviraston on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden poistamiseksi. Jollei Vakuutusvalvontavirasto ole onnistunut neuvotteluin poistamaan kilpailunrajoituksen vahingollisia vaikutuksia eikä Vakuutusvalvontaviraston mahdollisesti antamaa kehotusta ole noudatettu, Vakuutusvalvontaviraston on tehtävä esitys kilpailunrajoituksen käsittelemisestä markkinaoikeudessa.

11 §

Vakuutusvalvontavirasto voi asettaa määräämänsä kiellon tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi markkinaoikeus.

12 §

Vakuutusyhtiö voi saattaa Vakuutusvalvontaviraston 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun kieltopäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa viraston päätöksestä tiedon saatuaan. Muutoin päätös jää pysyväksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 105/2001
LaVM 23/2001
EV 191/2001

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.