1481/2001

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Tuen tarkoitus

Tuen tarkoituksena on edistää kotimaisen lehdistön ja tiedonvälityksen moniarvoisuutta ja monipuolisuutta.

2 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan valtion talousarvioon sanomalehdistön tukemista varten otetun määrärahan 31.72.42 (Sanomalehdistön tuki) myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön.

3 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitettuna sanomalehtenä pidetään Suomessa julkaistua ja painettua, tiettyä kohtuullista tilausmaksua vastaan jokaisen saatavissa olevaa, vähintään kolme kertaa viikossa ilmestyvää lehteä, joka sisältää uutisia koko valtakunnan alueelta ja ulkomailta sekä selostavia ja kommentoivia kirjoituksia yhteiskuntaelämän eri aloilta. Tässä asetuksessa tarkoitettuna sanomalehtenä pidetään myös eduskunnassa edustettuna olevan puolueen äänenkannattajaksi nimettyä, vähintään kerran viikossa ilmestyvää lehteä.

Tässä asetuksessa tarkoitettuna sähköisenä julkaisuna pidetään avoimen tietoverkon kautta yleisön saataville toimitettua julkaisua, jonka sisältöä täydennetään vähintään kolme kertaa viikossa.

Tässä asetuksessa tarkoitettuna parlamentaarisena tukena pidetään avustusta, joka on myönnetty valtion talousarvion 31.72.42 (Sanomalehdistön tuki) momentissa puolueille lehdistön ja sitä vastaavan sähköisen julkaisutoiminnan tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnalle tiedotustoiminnan tukemiseen osoitetusta määrärahasta myönnettyä avustusta.

Tässä asetuksessa tarkoitettuna valikoivana tukena pidetään mainitussa momentissa sanomalehtien kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentamiseksi osoitetusta määrärahasta myönnettyä avustusta.

4 §
Avustuksen myöntämisehdot

Valikoivaa tukea voidaan myöntää sellaisen sanomalehden julkaisukustannusten alentamiseksi, jota tilinpäätöstietojen perusteella laskettujen tunnuslukujen ja avustusvuotta koskevan, yhtiön tilintarkastajien vahvistaman arvion perusteella voidaan pitää huonosti kannattavana. Avustusta ei voida myöntää, jos lehteä julkaiseva yhtiö on avustusvuotta edeltävänä vuotena jakanut osakkaillensa osinkoa.

Jos valikoivaa tukea saava sanomalehti saa myös parlamentaarista tukea tai muuta valtionavustusta, avustusten yhteismäärä ei saa olla enemmän kuin 70 prosenttia lehden kustannuksista.

Valikoivaa tukea voidaan myöntää vain sellaiselle sanomalehdelle, jonka levikki on avustusvuotta edeltävänä vuotena tai sen jälkeen virallisesti tarkastettu. Ilman korvausta säännöllisesti jaettavien sanomalehtien määrä ei saa ylittää 30 prosenttia avustettavan lehden tilattavien numerokappaleiden määrästä.

Parlamentaarisen tuen määrärahasta puolueelle ja Ahvenanmaan maakunnalle myönnettävää avustusta saa käyttää ainoastaan sanomalehden, muun lehden tai sähköisen julkaisun julkaisukustannusten alentamiseen.

Jos eduskunnassa edustettuna oleva puolue tai Ahvenanmaan maakunta osoittaa parlamentaarisen tuen määrärahasta avustusta muulle lehdelle tai sähköiselle julkaisulle, avustettavan julkaisun kirjanpito tulee eriyttää julkaisevan yhteisön muusta kirjanpidosta.

5 §
Avustuksen hakeminen ja maksaminen

Valikoivaa tukea koskevat, liikenne- ja viestintäministeriön vahvistamalle lomakkeelle tehdyt hakemukset on toimitettava liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon viimeistään 31 päivänä maaliskuuta kyseisenä avustusvuotena. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsiteltäviksi.

Valikoiva tuki maksetaan kolmena eränä siten, että puolet avustuksesta maksetaan kahden viikon kuluttua avustuspäätöksestä, neljännes 15 päivänä heinäkuuta ja viimeinen neljännes 15 päivänä lokakuuta kyseisenä avustusvuotena.

Parlamentaarinen tuki maksetaan neljässä yhtä suuressa erässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan välittömästi päätöksenteon jälkeen, toinen erä 15 päivänä toukokuuta, kolmas 15 päivänä elokuuta ja neljäs 15 päivänä marraskuuta.

Parlamentaarisen tuen määrärahasta puolueelle ja Ahvenanmaan maakunnalle maksettu avustuserä tulee siirtää välittömästi avustusta saavan lehden tai sähköisen julkaisun käyttöön. Siirrosta on toimitettava liikenne- ja viestintäministeriölle selvitys yhden kuukauden kuluessa siitä, kun avustus on maksettu avustuksen saajan pankkitilille.

6 §
Selvitys avustuksen käytöstä

Avustusta saaneen puolueen, Ahvenanmaan maakunnan ja julkaisijayhtiön on toimitettava liikenne- ja viestintäministeriölle ministeriön vahvistaman lomakkeen mukainen selvitys avustuksen käytöstä viimeistään avustusvuotta seuraavan huhtikuun 30 päivänä. Selvitykseen on liitettävä myös avustettavan julkaisijayhtiön viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase.

7 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston päätös (153/1988) sanomalehdistön kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentamiseksi osoitetun määrärahan jakoperusteista ja avustusten hakemisesta siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Viestintäneuvos
Ismo Kosonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.