1474/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista valtioneuvoston päätöksistä suoritettavista maksuista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 77 §:n ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla:

1 §

Ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitetusta valtioneuvoston periaatepäätöksestä, lupahakemukseen antamasta päätöksestä sekä näiden päätösten valmistelun edellyttämistä toimenpiteistä peritään maksuja valtiolle sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään. Päätösten valmisteluun sisältyvien Säteilyturvakeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista on säädetty erikseen.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut perii kauppa- ja teollisuusministeriö päätöksen vastaanottajalta periaatepäätös- ja lupahakemuksen jättämisen yhteydessä.

Periaatepäätöksestä, lupapäätöksestä tai muusta valtioneuvoston päätöksestä peritään maksu siitä riippumatta, onko asiassa tehty ratkaisu hyväksyvä tai hylkäävä.

Ydinenergialain mukaisten päätösten ja lupien käsittelyyn liittyvän julkisen kuulemisen toteuttamisesta aiheutuneet ilmoituskulut ja muut välittömät, julkisen hallinnon hankkimat tavarat ja palvelut laskutetaan asianomaiselta päätöksen hakijalta erikseen.

3 §

Maksu peritään tämän asetuksen liitteenä olevan hinnaston mukaisesti.

Haettaessa ydinenergialain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettua lupaehtojen muuttamista peritään kolme neljäsosaa hinnastossa mainitusta maksusta.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista valtioneuvoston päätöksistä suoritettavista maksuista 19 päivänä lokakuuta 2000 annettu valtioneuvoston asetus (863/2000).

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin hakemuksiin.

Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Minna Hyttinen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.