1463/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 15 §:n 7 momentin, 16 §:n 7 momentin, 17 §:n 3 momentin ja 18 §:n 7 momentin, ennakkoperintälain (1118/1996) 33 §:n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lähdeverolain (1341/1990) 8 §:n sekä varainsiirtoverolain (931/1996) 30 §:n 1 ja 3 momentin nojalla päättänyt:

1 luku

Tulotiedot

1 §
Tulotietoja koskeva tiedonantovelvollisuuden rajoittaminen

Verohallitus rajoittaa verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 15 §:ssä ja 18 §:n 6 momentissa ja varainsiirtoverolain (931/1996) 30 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettujen tietojen antamista siten, että tiedonantovelvollisen on ilmoitettava verohallinnolle ilman eri kehotusta vain tämän päätöksen 2―17 §:ssä tarkoitetut suoritukset.

2 §
Kotitalouksien maksamat palkat ja työkorvaukset

Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien (kotitalouksien) on ilmoitettava sellaiset maksamansa palkat ja ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut muuna kuin palkkana pidettävät työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksetut korvaukset (työkorvaukset), joista on toimitettu ennakonpidätys. Lisäksi niiden on ilmoitettava palkat, joista ennakonpidätys on jätetty ennakkoperintäasetuksen 13 §:n nojalla toimittamatta, jos samalle saajalle maksettava määrä on vähintään 200 euroa kalenterivuodessa.

3 §
Muiden kuin kotitalouksien maksamat palkat ja työkorvaukset

Muiden kuin kotitalouksien on ilmoitettava:

1) työ- ja virkasuhteessa maksamansa palkat, ennakkoperintälain 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut palkkana pidettävät suoritukset, luontoisedut ja muut veronalaiset edut, palkkaturvana maksamansa suoritukset sekä veronalaiset ansionmenetyskorvaukset;

2) ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut muuna kuin palkkana pidettävät työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksetut korvaukset (työkorvaukset), jos suorituksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin sekä urheilijan palkkiot;

3) sanoma- ja aikakauslehtien tilaushankinta-asiamiehille, vakuutusasiamiehille sekä myyntiedustajille maksamansa työkorvaukset, vaikka saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin, jos saajana on luonnollinen henkilö;

4) muut kuin 1―3 kohdassa tarkoitetut satunnaiset, veronalaiset palkkiot ja palkinnot, kuten löytöpalkkiot sekä taidekilpailujen palkinnot, jos suorituksen määrä on vähintään 100 euroa kalenterivuodessa.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista luontoiseduista on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) autoedusta on ilmoitettava palkkaan lisätyn raha-arvon määrä, autoedusta perityn korvauksen määrä, auton ikäryhmä, tieto siitä, onko kysymyksessä vapaa autoetu vai käyttöetu sekä autolla ajettujen yksityiskilometrien määrä, jos työnantaja käyttää ennakonpidätyksessä kilometrikohtaista arvoa;

2) asuntolainan korkoedun määrä;

3) työsuhdeoptiosta saadun edun määrä;

4) muista kuin edellä 1―3 kohdassa tarkoitetuista luontoiseduista on ilmoitettava edun laatu, palkkaan lisätyn luontoisedun raha-arvon määrä, luontoisedusta perityn korvauksen raha-arvon määrä sekä tieto siitä, vastaako ravintoedusta peritty korvaus verotusarvoa.

4 §
Ulkomaantyötulo

Työnantaja, joka tuloverolain 77 §:n 1 momentin (1024/1997) nojalla jättää palkasta ennakonpidätyksen toimittamatta, on velvollinen antamaan työskentelystä Verohallituksen vahvistaman kaavan mukaisen ilmoituksen.

5 §
Kustannusten korvaukset

Työnantajan on ilmoitettava työmatkasta maksamansa verovapaat päivärahat, ateria- sekä kilometrikorvaukset.

Yleishyödyllisen yhteisön on ilmoitettava maksamansa tuloverolain 71 §:n 3 momentissa tarkoitetut päivärahat, kilometrikorvaukset sekä korvausten perusteena oleva kilometrimäärä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista verovapaista työmatkakustannusten korvauksista on ilmoitettava korvauksen laatu, sekä päivärahojen ja ateriakorvausten yhteisrahamäärä erillään kilometrikorvausten yhteismarkkamäärästä. Kilometrikorvauksista on ilmoitettava myös korvausten perusteena oleva kilometrimäärä.

Valtion tai sen laitoksen, kunnan tai kuntayhtymän, evankelisluterilaisen kirkon, sen seurakunnan ja seurakuntayhtymän, ortodoksisen kirkkokunnan ja sen seurakunnan ei tarvitse ilmoittaa työmatkakustannusten korvauksia, mikäli ne maksuperusteiltaan ja suuruudeltaan vastaavat Verohallituksen vuosittain vahvistamia verovapaiden matkakustannusten määriä. Päivittäisten asunnon ja erityisen työntekemispaikan välisten matkojen matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava, jos työntekijä toimii alalla, jolla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, eikä hänellä ole varsinaista työpaikkaa.

Työnantajan on ilmoitettava maksamansa tai palkasta ennen ennakonpidätyksen toimittamista vähentämänsä veronalaiset kustannusten korvaukset.

Valmennusrahaston on ilmoitettava urheilijoille vuoden aikana maksamansa verovapaat valmennuskustannukset.

6 §
Sosiaalietuudet, syytingit, lakkoavustukset ym.

Maksajan on ilmoitettava eläkkeet, elinkorot, työttömyysturvaetuudet, sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat ja muut veronalaiset sosiaalietuudet sekä valtion varoista maksettu korkoavustus. Maksajan on ilmoitettava myös reserviläispalkka, opintoraha, aikuisopintoraha, aikuiskoulutustuki, veronalainen syytinki ja veronalainen lakkoavustus.

7 §
Käyttökorvaukset

Maksajan on ilmoitettava ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys. Luonnolliselle henkilölle maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava, vaikka niistä ei ole toimitettu ennakonpidätystä.

8 §
Apurahat

Maksajan on ilmoitettava stipendit, apurahat, eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) 1 §:ssä tarkoitetut apurahat ja avustukset (kirjastokorvaukset), joiden määrä samalle suorituksen saajalle kalenterivuonna on vähintään 1 000 euroa.

9 §
Vakuutuskorvaukset

Maksajan on ilmoitettava veronalaiset vakuutuskorvaukset, vakuutusmaksun palautukset, vakuutuksen takaisinostoarvo sekä muut veronalaiset vakuutukseen perustuvat suoritukset sekä vakuutuskassalaissa tarkoitetun eroavustuksen tuotto. Liike- tai ammattitoimintaa taikka maataloutta harjoittaville henkilöille, avoimille yhtiöille ja kommandiittiyhtiöille sekä osakeyhtiöille, osuuskunnille ja muille tuloverolain 3 §:ssä tarkoitetuille yhteisöille maksettuja vakuutuskorvauksia, vakuutusmaksun palautuksia, takaisinostoarvoa tai muita vakuutukseen perustuvia alle 1 700 euron suuruisia suorituksia ei ilmoiteta. Luonnollisille henkilöille maksetut lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen palautukset on kuitenkin ilmoitettava, jos samalle saajalle maksetaan vähintään 100 euroa kalenterivuodessa.

Metsää kohdanneen vahingon perusteella maksetut vakuutuskorvaukset on ilmoitettava rajoituksetta.

10 §
Korot ja jälkimarkkinahyvitykset

Maksajan tai välittäjän on ilmoitettava luonnollisille henkilöille maksamansa ja välittämänsä veronalainen korko, korkoon rinnastettava tuotto, jälkimarkkinahyvitys sekä takausprovisio.

Luonnollisen henkilön on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitettu suoritus vain, jos suoritus liittyy maksajan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan tai jos suorituksesta on toimitettu ennakonpidätys.

11 §
Sijoitus- ja henkilöstörahaston maksamat suoritukset ja osingot

Sijoitusrahaston on ilmoitettava tuotto-osuuksille maksamansa vuotuinen tuotto.

Henkilöstörahaston on ilmoitettava maksamansa veronalaiset rahasto-osuudet ja ylijäämät.

Osinkoa jakavan yhteisön on ilmoitettava maksamansa osingot ja muut yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/1988) 1 §:ssä tarkoitetut suoritukset. Lisäksi maksajan on ilmoitettava osingon sijaan maksettu rahakorvaus.

Arvo-osuusrekisterin pitäjän on ilmoitettava Suomen arvo-osuusjärjestelmässä käsiteltäviin osaketalletustodistuksiin ja ulkomaisiin osakkeisiin perustuvat osingot.

12 §
Puukaupat

Puun ostajan tai ennakonpidätysvelvollisen välittäjän on annettava tiedot puun myyjästä ja kauppahinnasta, jos metsän omistaja luovuttaa puun ostajalle tai välittäjälle hakkuuoikeuden metsässään kasvavaan runkopuuhun tai myy hankintakaupalla runkopuusta valmistettavaa tai valmistettua puutavaraa, kuten tukkeja, pylväitä, kuitupuita tai halkoja sekä haketta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu puun ostajan ilmoitusvelvollisuus koskee vain puukauppoja, jotka liittyvät puun ostajan elinkeinotoimintaan tai joista on toimitettu ennakonpidätys.

13 §
Julkiset tuet

Valtion ja kunnan viranomaisen sekä muun julkisyhteisön on ilmoitettava maksamansa julkiset tuet ja avustukset, jos tuen tai avustuksen määrä samalle suorituksen saajalle on vähintään 1 000 euroa kalenterivuodessa. Julkisella tuella ja avustuksella tarkoitetaan elinkeino-, työllistämis- ja niihin verrattavia tukia ja avustuksia.

14 §
Arvopaperikaupat ja sijoitusrahaston lunastukset

Arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tarkoitetun arvopaperinvälittäjän on annettava tiedot osakkeen, osaketalletustodistuksen, warrantin ja merkintäoikeuden kaupasta. Lisäksi välittäjän on annettava tiedot vakioiduista johdannaissopimuksista, arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 a §:ssä tarkoitetuista vakioituihin johdannaissopimuksiin rinnastettavista johdannaissopimuksista sekä arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 b §:ssä tarkoitetuista muista johdannaissopimuksista. Kaupat on ilmoitettava kunkin asiakkaan osalta ostoittain ja myynneittäin. Kaupoista on ilmoitettava kohde ja niiden lukumäärä, osto- ja myyntipäivämäärä, kauppahinta ja asiakkaan maksamat kustannukset sekä suoritetun varainsiirtoveron määrä. Sijoitusrahaston on ilmoitettava vastaavat tiedot sijoitusrahaston rahasto-osuuksien lunastuksista.

Merkintäoikeuksien kauppoja ei ilmoiteta, jos kauppahinta on enintään 100 euroa.

15 §
Osakaslaina

Osakeyhtiön on ilmoitettava osakkaan tai hänen perheenjäsenensä osakeyhtiöltä verovuonna saama ja verovuoden lopussa takaisin maksamatta oleva raha-laina, jos osakkaalla, hänen perheenjäsenellään tai heillä yhdessä on suoraan tai välillisesti vähintään 10 % osakeyhtiön osakkeista tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Osakeyhtiön on lisäksi ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetusta lainasta osakkaan verovuonna takaisin maksama lainan määrä.

16 §
Sijaisosinkojen ilmoittaminen

Selvitysyhteisön ja arvopaperivälittäjien (selvitysosapuolien) on ilmoitettava maksamistaan ja välittämistään sijaisosingoista seuraavat tiedot:

Osakkeiden lainaksiantajan välittäjä ilmoittaa osinkoa jakavan yhtiön Y-tunnuksen, yhtiön tilikauden, sijaisosingon saajan nimen ja henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen, saadun sijaisosingon rahamäärän, osakkeiden lukumäärän ja maksupäivän sekä lainaussopimuksen viitenumeron.

Osakkeiden lainaksiottajan välittäjä ilmoittaa osinkoa jakavan yhtiön Y-tunnuksen, sijaisosingon maksajan nimen ja Y-tunnuksen, maksetun sijaisosingon rahamäärän, osakkeiden lukumäärän ja maksupäivän sekä lainaussopimuksen viitenumeron.

Selvitysyhteisö ilmoittaa lainaussopimuksen viitenumeron sopimuskohtaisesti, osakkeiden lainaksiottajan ja lainaksiantajan arvopaperivälittäjän (selvitysosapuolen) nimen ja Y-tunnuksen, osinkoa jakavan yhtiön nimen , Y-tunnuksen ja tilikauden sekä kullekin osapuolelle välitetyn sijaisosingon rahamäärän.

17 §
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset

Maksajan on ilmoitettava rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetussa laissa tarkoitetulle rajoitetusti verovelvolliselle maksamansa palkat, työkorvaukset, eläkkeet, veronalaiset sosiaalietuudet, osingot, korot, maksettu jälkimarkkinahyvitys, rahasto-osuuksien tuotto-osuuksille maksettu tuotto, rojaltit, puun myyntitulo sekä muu lähdeveron alainen suoritus sekä suorituksesta peritty lähdevero. Työkorvaus ja puun myyntitulo ilmoitetaan kuitenkin vain, kun se on maksettu luonnolliselle henkilölle.

Maksajan on ilmoitettava rajoitetusti verovelvolliselle maksamansa 1 momentissa tarkoitettu suoritus siinäkin tapauksessa, että suorituksesta on lain tai kansainvälisen sopimuksen perusteella jätetty vero perimättä.

Jos kyse on ulkomailla tehdystä työstä maksetusta palkasta, ilmoitusta ei kuitenkaan anneta, jos suomalainen yritys harjoittaa toisessa valtiossa liiketoimintaa kiinteässä toimipaikassa, jonka tulosta rasitetaan kyseisellä palkalla.

2 luku

Varallisuustiedot

18 §
Porotiedot

Poroisännän on annettava tiedot poronomistajien omistamista poroista.

19 §
Sijoitusrahaston rahasto-osuus

Sijoitusrahaston on ilmoitettava sijoitusrahasto-osuuden omistajan kalenterivuoden lopussa omistamien rahasto-osuuksien lukumäärä rahastoittain ja rahasto-osuuksien verotusarvot rahastoittain.

20 §
Puhelinyhteisöjen ilmoitusvelvollisuus

Puhelinyhteisön ja yhteisön, joka on puhelinyhteisön pääosakas, on ilmoitettava tiedot osakkaidensa ja jäsentensä kalenterivuoden päättyessä omistamista osakkeista tai osuuksista, jos yhteisössä osakkuus tai jäsenyys ja asiakkuus on erotettu toisistaan.

Puhelinyhteisöllä ei ole kuitenkaan tiedonantovelvollisuutta siltä osin kuin puhelinyhteisön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi arvopaperipörssissä.

3 luku

Tarkemmat määräykset

21 §
Tulojen ja varallisuuden ilmoittamista koskevat tarkemmat määräykset

Edellä 2―20 §:ssä tarkoitetuista tuloista ja varallisuudesta on ilmoitettava:

1) ilmoitusvelvollista koskevat yksilöintitiedot;

2) suorituksen saajaa, maksajaa ja varallisuuserän omistajaa koskevat yksilöintitiedot;

3) suorituksen tai varallisuuserän laatu ja rahamäärä sekä suorituksesta toimitettu ennakonpidätys, ei kuitenkaan 20 §:ssä tarkoitetun osakkeen tai osuuden arvoa.

4 luku

Velka- ja vähennystiedot

22 §
Ammattiyhdistysjäsenmaksut

Työmarkkinajärjestön ja työttömyyskassan on annettava tiedot vähennyskelpoisista jäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista. Maksuista on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) maksun saajaa ja maksajaa koskevat yksilöintitiedot;

2) jäsenen edellisenä kalenterivuonna maksaman jäsenmaksun määrä.

23 §
Vakuutusmaksutiedot

Työnantajan on ilmoitettava edellisen kalenterivuoden aikana työntekijältä perimänsä työntekijän verotuksessa vähennyskelpoiset työntekijän eläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut, muut lakisääteiset eläkevakuutusmaksut sekä työntekijältä perityt tai palkaksi katsotut vähennyskelpoiset, vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut.

Vakuutuslaitoksen, eläkelaitoksen sekä ulkomaisen vakuutus- tai eläkelaitoksen Suomessa olevan edustajan tai välittäjän on annettava tiedot yksityishenkilöiden maksamista vapaaehtoisista eläkevakuutusmaksuista.

Merimieseläkekassan on ilmoitettava sille maksettu merimieseläkevakuutusmaksu.

Edellä olevista vakuutusmaksuista on annettava seuraavat tiedot:

1) vakuutuslaitoksen tai työnantajan yksilöintitiedot;

2) vakuutettua ja vakuutuksen ottajaa koskevat yksilöintitiedot;

3) maksujen rahamäärä vähennyskelpoisuuden mukaan ryhmiteltynä.

24 §
Työttömän korvauspäivien lukumäärä

Työttömyyskassan, kansaneläkelaitoksen ja työvoimaviranomaisen on ilmoitettava niiden verovuoden korvauspäivien lukumäärä, joilta verovelvolliselle on maksettu tuloverolain 93 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien mukaisesti korvausta.

25 §
Velkatiedot

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtion, kunnan, vakuutus- ja eläkelaitoksen, huoltokonttorin ja työnantajan on annettava kunkin luonnollisen henkilön ja kuolinpesän lainasta verohallinnolle seuraavat tiedot:

1) velanantajaa koskevat yksilöintitiedot;

2) velan numero tai muu tunnus;

3) velan käyttötarkoitus;

4) kalenterivuonna maksetun koron määrä;

5) velan määrä kalenterivuoden päättyessä;

6) velallisten lukumäärä;

7) velallisten nimet, henkilötunnukset ja osoitteet.

Jos velan korkoa on maksanut takaaja tai henkilö, jonka omaisuutta on lainan vakuutena, tiedonantovelvollisen on ilmoitettava, että muu kuin velallinen on maksanut koron, jos tämä tieto on tiedonantovelvollisen annettavissa.

Jos velan korkoa on maksettu etukäteen, tiedonantovelvollisen on annettava tieto myös etukäteen maksetusta koron määrästä. Siltä osin kuin korko kohdistuu kalenterivuotta seuraavan vuoden jälkeiseen aikaan ilmoitetaan korko erikseen, jos se on tiedonantovelvollisen annettavissa.

Muun kuin luotto- ja rahoituslaitoksen ei kuitenkaan tarvitse antaa edellä tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja, jos velka on muu kuin asuntovelka tai valtion taikka Ahvenanmaan maakuntahallituksen takaama opintovelka ja velan pääoma on enintään 1 700 euroa.

26 §
Peritty jälkimarkkinahyvitys

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtiokonttorin sekä muun arvopaperikauppaa tai arvopapereiden välitystoimintaa harjoittavan on annettava tiedot luonnollisilta henkilöiltä perimistään jälkimarkkinahyvityksistä.

Peritystä jälkimarkkinahyvityksestä on annettava seuraavat tiedot:

1) jälkimarkkinahyvityksen perijää koskevat yksilöintitiedot;

2) jälkimarkkinahyvityksen maksajan nimi;

3) jälkimarkkinahyvityksen rahamäärä.

5 luku

Muut tiedot

27 §
Asuntoyhteisön ilmoittamat tiedot

Asunto-osakeyhtiön, kiinteistöosakeyhtiön, asunto-osuuskunnan tai muun yhteisön, jonka osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa rakennuksessa, on ilmoitettava osakkaan tai jäsenen verotusta varten tarpeelliset tiedot huoneistosta ja sen käytöstä sekä osakkaan tai jäsenen yhtiölle suorittamista korvauksista.

28 §
Sosiaalietuuden muutoksen ilmoittaminen

Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava myös muuhun kuin verovuoteen ja sitä edeltäneeseen vuoteen kohdistuvasta opintorahan, eläkkeen ja muun veronalaisen etuuden takaisinperimisestä ja muusta muutoksesta.

6 luku

Muut määräykset

29 §
Ilmoitusmenettely

Edellä 2―3 §:ssä, 5―10 §:ssä, 11 §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 12―14 §:ssä, 16―17 §:ssä, 19―20 §:ssä, 23 §:n 1 momentissa ja 25―27 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edelliseltä kalenterivuodelta. Tuloverolain 74 §:ssä tarkoitettua merityötuloa koskevat tiedot on kuitenkin annettava edelliseltä kalenterivuodelta helmikuun loppuun mennessä. Myös edellä 15 §:ssä ja 23 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain edelliseltä kalenterivuodelta helmikuun loppuun mennessä.

Edellä 4 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on annettava kuukauden kuluessa siitä, kun ennakonpidätys ensimmäisen kerran jätetään toimittamatta.

Edellä 11 §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava konekielisesti osingon maksuvuotta seuraavan kalenterivuoden helmikuun 15 päivään mennessä tai lomaketta käyttäen osingon maksuvuotta seuraavan kalenterivuoden tammikuun 15 päivään mennessä. Jos osingot on kokonaisuudessaan maksettu ennen kalenterivuoden syyskuun alkua, ilmoitus on annettava saman kalenterivuoden lokakuun 1 päivään mennessä.

Edellä 18 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava edelliseltä poronhoitovuodelta Verohallituksen kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

Edellä 22 §:ssä ja 24 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava edelliseltä kalenterivuodelta maaliskuun 15 päivään mennessä.

Edellä 23 §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava edelliseltä vuodelta Verohallituksen kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

Edellä 28 §:ssä tarkoitetut tiedot annetaan Verohallituksen kanssa erikseen sovittavina ajankohtina.

Tiedot annetaan joko lomakkeella tai konekielisesti Verohallituksen hyväksymällä tavalla sille verovirastolle, jonka virka-alueella ilmoituksen antajan kotipaikka on tai Verohallitukselle, jos niin on erikseen sovittu. Edellä 11 §:n 4 momentissa ja 14 §:ssä tarkoitetut tiedot ilmoitetaan kuitenkin vain konekielisesti.

Edellä 16 §:ssä tarkoitetut tiedot sijaisosingoista annetaan lomakkeella tai veroviraston muuten hyväksymällä tavalla Uudenmaan verovirastolle.

Edellä 20, 24 ja 28 §:ssä tarkoitetut tiedot annetaan Verohallituksen kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

7 luku

Voimaantulo

30 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2002 annettaviin tietoihin. Päätöksen 19 §:ää sovelletaan muutetussa muodossaan vuodelta 2003 annettaviin tietoihin, Päätöksen 28 §:ää sovelletaan lokakuun 1 päivästä 2002 lukien.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen 29 päivänä kesäkuuta 2001 antama päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta (619/2001).

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.