1378/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 ja rajavartiolaitoksesta 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun lain (320/1999) 62 §:n nojalla :

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella määrätään rajavartiolaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta. Tämä asetus koskee myös rajavartiolaitoksen esikunnan sisäasiainministeriön rajavartio-osastona tuottamaa suoritetta.

Rajavartiolaitoksen suoritteen maksullisuus tai maksuttomuus ei lisää tai vähennä oikeutta saada tällaista suoritetta.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista rajavartiolaitos perii tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon 2 mukaiset kiinteät omakustannusarvon mukaiset maksut, ovat viisumin käsittelymaksut.

3 §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, joista rajavartiolaitos perii tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukaiset omakustannusarvon mukaiset maksut, ovat rajavartiolaitoksen ilma-aluskalustolla, laivalla, veneellä ja ilmatyynyaluksella ja muulla kalustolla tuotetut suoritteet.

Edellisessä momentissa tarkoitettuja suoritteita ovat:

1) sairaankuljetus maa-alueella ihmishengen pelastamiseksi olosuhteissa, joissa sairaankuljetusta ei voida muutoin toteuttaa, sekä

2) lailla rajavartiolaitokselle säädetyn virka-apuvelvoitteen toteuttaminen.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka rajavartiolaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilojen, kaluston ja laitteiden käyttö sekä palkatun henkilöstön ja asevelvollisten käyttö rajavartiolaitoksen ulkopuolisissa tehtävissä,

2) tilauksesta tehtävä suunnittelu-, asiantuntija- ja konsultointipalvelut,

3) tilastot ja selvitykset sekä muu tietopalvelu ja

4) muu tilaukseen tai toimeksiantoon perustuva suorite ulkopuoliselle sekä

5) asiakirjoista annettavat jäljennökset ja kopiot.

5 §
Omakustannusarvoa alemmat maksut ja maksun perimättä jättäminen

Rajavartiolaitoksen suoritteen omakustannusarvoa alemmasta maksusta ja maksun perimättä jättämisestä noudatetaan rajavartiolaitoksesta annetun lain (320/1999) 62 §:n 1 ja 3 momentin säännöksiä.

6 §
Rajavartiolaitoksen palvelussuhdeasuntojen vuokrat

Rajavartiolaitoksen hallinnassa olevien, rajavartiolaitoksen virkamiesten asunnoiksi tarkoitetuista asuinhuoneistoista voidaan periä liiketaloudellista vastiketta alempaa vastiketta siten kuin siitä on erikseen säädetty.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004 saakka.

Tällä asetuksella kumotaan 15 päivänä joulukuuta 1994 annettu sisäasiainministeriön päätös (1290/1994) rajavartiolaitoksen suoritteiden maksullisuudesta.

Tämän maksuasetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Toimistopäällikkö
Olli Hakkarainen

MAKSUTAULUKOT 1 JA 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.