1376/2001

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Poliisilla tarkoitetaan tässä asetuksessa paikallispoliisia sekä keskusrikospoliisia, suojelupoliisia, liikkuvaa poliisia, poliisioppilaitoksia sekä Poliisin tekniikkakeskusta. Poliisin ylijohdon sekä poliisin lääninjohdon suoritteiden maksullisuudesta säädetään erikseen.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 5 §:n nojalla maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvät suoritteet;

2) esitutkintalain mukaiset suoritteet ja asiakirjat, jotka annetaan ensimmäistä kertaa asianosaiselle, syyttäjälle tai tuomioistuimelle rikosasiassa, sovittelumenettelyä varten ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille, kuluttaja-asiamiehelle, tasa-arvovaltuutetulle, tietosuojavaltuutetulle sekä vähemmistövaltuutetulle annettavat asiakirjat näiden tehtäviin kuuluvissa rikosasioissa;

3) poliisilain (493/1995) 37 §:n mukainen tutkinta ja tutkinnan johdosta asianosaiselle ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat, lukuunottamatta jäljempänä 5 §:n 2 ja 3 kohdissa mainittuja suoritteita;

4) suoritteet, joiden maksuttomuus perustuu kansainväliseen sopimukseen sekä yhteistyöviranomaiselle poliisin tehtävien suorittamiseksi tai kehittämiseksi tuotetut suoritteet;

5) poliisin aloitteesta tapahtuva opastus, ohjeistus ja neuvonta; sekä

6) valvontatehtävät.

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista suoritteista:

1) tiedoksianto rikosasioissa;

2) päätös ja muu toimituskirja hallintokanteluasiassa;

3) lausunto;

4) päihtyneiden käsittely;

5) luvan peruuttaminen;

6) lupapäätös, joka myönnetään ulkomaan edustuston palveluksessa olevalle ulkomaalaiselle;

7) oleskelulupapäätös, työlupapäätös tai oleskeluluvan siirtopäätös pakolaiselta, oleskeluluvan suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitäärisestä syystä saaneelta henkilöltä taikka henkilöltä, joka on otettu Suomeen tilapäisen suojelutarpeen vuoksi;

8) oleskelulupapäätös, jos päätös koskee mukana hakevaa, vanhempansa matkustusasiakirjaa käyttävää lasta, joka merkitään vanhemman oleskelulupaan;

9) viisumin pidennys Euroopan Unionin jäsenvaltion kansalaisen perheenjäseniltä, jotka eivät itse ole jäsenvaltioiden kansalaisia;

10) yleisestä kokouksesta tehtävän ilmoituksen käsittely sekä

11) väliaikainen henkilökortti, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten valtiollisissa vaaleissa tai kansanäänestyksessä, kunnallisvaaleissa tai kansanäänestyksessä taikka Euroopan parlamentin vaaleissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

3 §
Tiedoksiantomaksut

Haastemieslain (505/1986) 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa mainittujen tiedoksiantoon oikeutettujen virkamiesten suorittamista tiedoksiannoista perittävistä maksuista on säädetty erikseen.

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on säädetty, peritään käräjäoikeudelta toimeksiannosta suoritetusta haastetiedoksiannosta riita- tai hakemusasiassa 20 euron suuruinen julkisoikeudellinen maksu.

4 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat hakemuksesta annettavat päätökset, pyynnöstä annettavat todistukset, ilmoitusten käsittely, henkilötietolain (523/1999) 26 §:n mukainen tarkastusoikeuden käyttäminen sekä pelikasinon tarkastuskäynti.

Hylkäävästä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu kuin myönteisestä päätöksestä, jollei maksutaulukossa ole erikseen säädetty kielteiselle päätökselle alempaa maksua.

5 §
Omakustannusarvon mukaiset julkis- oikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkioikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) poliisin toimitiloihin tai hätäkeskuksiin liitetyn rikosilmoitinlaitteen ja poliisin vastaanottaman vartioimisliikkeen välittämän aiheettoman hälytyksen johdosta suoritetut toimenpiteet;

2) petoeläinvahingon tutkinta ja siihen liittyvät toimenpiteet;

3) eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997) mukainen tutkinta;

4) käräjäpäivystys;

5) ampumaradan tarkastaminen;

6) tavara-arpajaisten arvonnan ja arpojen sekoittamisen valvonta;

7) arvauskilpailujen voittajan toteamisen valvonta;

8) virka-apu poliisihallinnon ulkopuolisille viranomaisille, lukuunottamatta ulosottoasioita, rangaistuksen täytäntöönpanoasioita, virka-apua puolustusvoimille, siviilipalveluslain (1723/1991) 63 §:n mukaista virka-apua sekä mielenterveyslain (1116/1990) 31 §:n mukaista virka-apua;

9) pyynnöstä tehtävät lentoliikenteen erityiset turvallisuustoimenpiteet, jotka ylittävät toimenpiteistä lentoliikenteen turvaamiseksi eräissä tapauksissa annetun lain (304/1994) ja asianomaisten viranomaisten kulloisenkin turvallisuustilanteen perusteella määrittelemän turvallisuustason;

10) metsästyslain (615/1993) mukaiset irtokoiran talteenottoon liittyvät toimenpiteet;

11) säädöksiin perustuva tietopalvelu;

12) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa sekä teknistä tallennetta tai vastaavaa korvaavat jäljennökset viranomaisessa säilytettävistä asiakirjoista ja teknisistä tallenteista; sekä

13) muut näihin verrattavat suoritteet.

Suoritteen hinta määrätään suoritteen tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten mukaisesti. Suoritteen tuottamiseen käytetyn työn omakustannushintana käytetään 61 euroa/h sekä moottoriajoneuvon käytön omakustannushintana 20 euroa/h.

6 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka poliisi hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) automaattisen rikosilmoitinlaitteiston liittäminen poliisin ja hätäkeskuksen toimitiloihin sekä laitteiston toimintavalmiuden ylläpitäminen;

2) tilauksesta annettavat julkaisut;

3) tilauksesta tehtävät suunnittelu-, asiantuntija- ja konsultointipalvelut;

4) tilauksesta tehtävät tilastot ja selvitykset;

5) poliisin hallitsemien tilojen, kaluston ja välineiden tilapäinen käyttö;

6) muut kuin 5 §:ssä mainitut jäljennökset, postituspalvelut sekä pyynnöstä hankittavat asiakirjat;

7) poliisihallinnon ulkopuolisille tarjottavat koulutuspalvelut sekä koulutuspalvelut poliisihallinnossa, jos niitä on saatavissa myös ulkopuolisilta sekä opetuksen liitännäispalvelut;

8) muu kuin säädöksiin perustuva tietopalvelu;

9) tilauksesta tehtävät tutkimus- ja tuotekehityspalvelut;

10) Poliisin tekniikkakeskuksen palvelut;

11) erikoiskuljetusten ja arvokuljetusten avustaminen ja varmistus- ja turvatehtävät sekä kuljettajapalvelut poliisihallinnon ulkopuolisille; sekä

12) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet.

Kohdissa 6 ja 9 säädetty ei koske poliisihallinnon sisäisiä suoritteita.

7 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun.

Tämän maksuasetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Ylitarkastaja
Anne Järvinen

MAKSUTAULUKKO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.