1365/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä kesäkuuta 2000 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen (580/2000) 4 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 momentti, 7 §, 8 §, 9 §:n 2 momentti, 10 §, 17 §:n 1 momentin 15 ja 16 kohta, 25 §, 40 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, 42 §, 43 §:n 2 momentti, 44 §, 57 §, 58 § sekä 60 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä 25 § on asetuksessa 867/2001, 57 § asetuksessa 331/2001, 58 § mainituissa asetuksissa 331/2001 ja 867/2001 sekä 60 §:n 1 momentti osaksi muutettuna viimeksi mainitussa asetuksessa 867/2001 sekä

lisätään 17 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 331/2001, uusi 17 kohta sekä uusi 57 a § seuraavasti:

4 §
Ministeriön johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat ministerit, kansliapäällikkö, osastojen päälliköt, ministerien erityisavustajat ja yksi henkilöstön edustaja. Johtoryhmän sihteerinä toimii ministeriön johdon tuki- yksikön päällikkö. Ministeriön tiedotuspäälliköllä on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa.


6 §
Hallinnon ja aluekehityksen johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat alue- ja kuntaministeri puheenjohtajana, kansliapäällikkö varapuheenjohtajana sekä jäseninä hallinto-osaston, kuntaosaston ja aluekehitysosaston osastopäälliköt. Johtoryhmän sihteerin määrää puheenjohtaja. Johtoryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt. Ministeriön johdon tuki- yksikön päälliköllä ja tehtävään nimetyllä tiedottajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa.

7 §
Ministeriön esikunta

Ministeriön johtoryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelua ja yhteensovittamista sekä ministeriön sisäisen toimivuuden edistämistä varten on kansliapäällikön apuna esikunta. Siihen kuuluvat hallinto-osaston osastopäällikkö, ministeriön johdon tukiyksikön päällikkö, hallinto-osaston talousyksikön ja hallintopalveluyksikön päällikkö ja muut kansliapäällikön määräämät virkamiehet.

8 §
Osastopäällikkökokous

Osastopäällikkökokouksessa ministeriön osastopäälliköt ja ministeriön johdon tuki- yksikön päällikkö käsittelevät kansliapäällikön johdolla kaikkia osastoja koskevia ajankohtaisia asioita.

9 §
Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmään kuuluvat hallinto-osaston hallintopalveluyksikön päällikkö puheenjohtajana sekä jäseninä osaston hallinnosta vastaavien yksiköiden päälliköt tai osaston muu henkilöstöhallinnosta vastaava virkamies ja kolme henkilöstön edustajaa. Osastojen edustajista nimetään varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sihteerinä toimii hallinto-osaston hallintopalveluyksikön tehtävään määräämä virkamies. Tehtävään nimetyllä tiedottajalla on oikeus olla läsnä ryhmän kokouksessa.


10 §
Osaston johtoryhmä

Osaston johtoryhmä on osaston toiminnan yleistä suunnittelua ja yhteensovittamista varten. Johtoryhmään kuuluvat osaston päällikkö puheenjohtajana sekä jäseninä apulaisosastopäällikkö, tulosyksiköiden päälliköt sekä kaksi henkilöstön edustajaa. Johtoryhmän kokouksiin voivat kutsuttuina osallistua myös ministeriön alaisten virastojen ja laitosten edustajat.

17 §
Pelastusosaston tehtävät

Pelastusosasto käsittelee pelastustoimeen kuuluvat asiat, jotka koskevat:


15) valmiussuunnittelua;

16) hengenpelastusmitaleja; sekä

17) Suomen Punaisen Ristin ansiomerkkejä.


25 §
Pelastusosaston hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä

Pelastusosaston hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä johtaa pelastusylijohtajan lähimpänä apuna osaston toimintaa.

Pelastusosaston hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä:

1) vastaa osaltaan osaston toiminnan kehittämisestä;

2) yhteensovittaa osaston yksiköiden toimintaa;

3) valmistelee osaston tulosyksiköiden päälliköiden kanssa tehtävät tulossopimukset;

4) yhteensovittaa osaston ja toimialan tulossuunnitelmien ja tulossopimusten valmistelua sekä

5) avustaa osastopäällikköä osaston säädösvalmistelu- ja muiden periaatteellisesti tärkeiden hankkeiden käynnistämisessä ja seurannassa.

40 §
Osaston päällikön ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston päällikkö ratkaisee, jollei jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:


3) enintään vaativuustasoon 7 kuuluvan viran täyttämistä tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä lukuunottamatta mitä 42 §:n 1 momentin 1 kohdassa on säädetty sekä vastaavan työsopimussuhteisen ottamista;

4) nimittämistä määräaikaiseen virkasuhteeseen enintään vuodeksi, kun vastaavaan virkaan nimittää kansliapäällikkö, ministeri tai valtioneuvosto;


42 §
Osaston hallintoyksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston hallintoyksikön päällikkö ratkaisee, jollei jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:

1) nimittämistä osaston virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen enintään vuodeksi enintään vaativuustasoon 5 sekä näiden virkamiesten palkkausta;

2) sivutoimilupaa osaston virkamiehille, lukuun ottamatta tulosyksiköiden päälliköitä;

3) työtodistusta osaston virkamiehille, lukuun ottamatta tulosyksiköiden päälliköitä;

4) muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä osaston päällikön nimittämälle virkamiehelle; sekä

5) todistuksen antamista irtisanoutumisesta vähintään vaativuustasoon 8 kuuluvalle osaston virkamiehelle.

Mitä 1 momentissa säädetään osaston hallintoyksikön päälliköstä, koskee soveltuvin osin virka-asemaltaan vastaavaa muuta virkamiestä.

Kohdassa 3―5 mainitut asiat ratkaistaan ilman esittelyä.

Ministeriön hallintopalveluyksikön päällikkö ratkaisee ilman esittelyä 1 momentissa säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön virkamiehen, lukuun ottamatta kansliapäällikköä ja osaston päällikköä, määräämistä valtion virkamieslain 19 §:ssä tarkoitettuihin tarkastuksiin ja tutkimuksiin; sekä

2) todistuksen antamista irtisanoutumisesta kansliapäällikölle ja osastopäällikölle.

43 §
Osaston palvelusuhdeasioita hoitavan esittelijän ratkaisuvalta

Ministeriön hallintopalveluyksikön palvelusuhdeasioita hoitava esittelijä ratkaisee lisäksi ilman esittelyä asiat, jotka koskevat ministeriön palkkausjärjestelmän mukaisten jousto-osien vahvistamista sekä ministeriössä palvellusta ajasta kertyvien kokemuslisien maksamista ministeriön virkamiehille

44 §
Ratkaisuvalta eräissä ministeriötä yhteisesti koskevissa asioissa

Hallinto-osaston hallinnon kehittämisyksikön päällikkö hyväksyy hallinnonalan tietohallinnon yhteisen määrärahan käyttämistä koskevan suunnitelman sen oltua käsiteltävänä ministeriön ja hallinnonalan tietohallintoasioita yhteensovittavassa ja ohjaavassa työryhmässä (TIHRY).

Hallinnon kehittämisyksikön tietohallintotiimin vetäjä ratkaisee edellä 1 momentissa tarkoitetun käyttösuunnitelman mukaiset ministeriön ja hallinnonalan yhteiset hankinnat sekä hallinto-osastolle kuuluvien ja ministeriön oman tietoliikenneverkon keskitettyjen laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hankinnat.

Talousyksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä säädetyn lisäksi ilman esittelyä ministeriön toimitiloja ja yhteistä irtaimistoa sekä ministeriön taloussäännössä määrättyjä tilivirastotehtäviä koskevat asiat.

57 §
Pelastusylijohtaja

Pelastusylijohtaja ratkaisee 40 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) pelastustoimilain 50 §:ssä tarkoitettua pelastushallinnon kansainvälistä avustustoimintaa ja muuta yhteistoimintaa;

2) valtakunnallisen hätäkeskuksen ja lääninhätäkeskuksen määräämistä;

3) hätäkeskuslaitoksen tulosohjausta ja talousarviota sekä hätäkeskuslaitoksen yleisjärjestelyjä;

4) pelastustoiminnan johtamista pelastustoimilain 46―48 §:issä tarkoitetulla tavalla lukuun ottamatta tämän työjärjestyksen 64 §:ssä tarkoitettuja tilanteita;

5) pelastustoimilain 86 §:ssä tarkoitettua onnettomuuden selvittämisen järjestämistä;

6) pelastusviranomaisen virkapuvun ja virka-asematunnusten vahvistamista sekä hätäkeskuslaitoksen henkilöstön virkapuvun mallin ja virka-asematunnusten vahvistamista;

7) Pelastusopiston rehtorin nimittämistä;

8) erivapauden antamista asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista kunnan pelastustoimen virkaan tai tehtävään; sekä

9) virkamatkamääräysten antamista osaston apulaisosastopäällikölle.

Edellä 4 kohdassa tarkoitetut asiat pelastusylijohtaja voi ratkaista tilanteen kiireellisyyden niin vaatiessa ilman esittelyä.

57 a §
Pelastusosaston hallitusneuvos apulais- osastopäällikkönä

Pelastusosaston hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) pelastustoimilain 55 §:ssä tarkoitettujen suojelukohteiden tarkempien rajojen määräämistä;

2) pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun arviointilaitoksen määräämistä ja saman lain 10 ja 15 §:ssä tarkoitettuja valvontaviranomaiselle kuuluvia tehtäviä;

3) tietohallintoa;

4) virkavapauden myöntämistä hätäkeskuslaitoksen johtajalle siltä osin kuin asia ei kuulu valtioneuvostolle sekä muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä yli kuukaudeksi Pelastusopiston rehtorille;

5) Pelastusopiston opetushenkilöstön tarkentavan virkaehtosopimuksen tekemistä; sekä

6) sivutoimiluvan myöntämistä ja ulkomaan sekä kotimaan virkamatkaa koskevan virkamatkamääräyksen antamista tulosyksikön päällikölle.

58 §
Pelastusosaston kehittämis- ja hallinto- yksikön päällikkö

Pelastusosaston kehittämis- ja hallintoyksikön päällikkö ratkaisee 41 ja 42 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä enintään kuukaudeksi Pelastusopiston rehtorille sekä yli vuodeksi hätäkeskuslaitoksen hätäkeskuksen päällikölle;

2) sivutoimilupaa ja työtodistusta Pelastusopiston rehtorille ja apulaisrehtorille sekä hätäkeskuslaitoksen johtajalle;

3) henkilökortin tilaamista valtion pelastusviranomaisille; sekä

4) osaston toimialaan kuuluvan komitean mietintöjä, palkkioita ja korvauksia.

60 §
Pelastusosaston onnettomuuksien ehkäisyn yksikön päällikkö

Pelastusosaston onnettomuuksien ehkäisyn yksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) onnettomuuksien ehkäisyä ja teknistä suojaamista;

2) vapaaehtoisia järjestöjä;

3) vahvistettujen koulutusta, tiedotusta ja valistusta koskevien yleisjärjestelyjen toteuttamista; sekä

4) julkaisuja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Kansliapäällikkö
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.