1346/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä,

muutetaan puolustusvoimista 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (667/1992) 3 ja 35 §, 37 §:n 1 ja 3 momentti, 38 §:n 3 momentti, 39 §:n 1 momentin 3―5 kohta, 47 §:n 1 momentti, 50 §:n 2 momentti sekä 54 §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 35 § asetuksissa 1303/1996 ja 137/1998, 37 §:n 1 momentti asetuksessa 1132/1995 ja 3 momentti mainitussa asetuksessa 137/1998, 38 §:n 3 momentti ja 39 §:n 1 momentin 3―5 kohta ja 47 §:n 1 momentti mainitussa asetuksessa 1303/1996 ja 50 §:n 2 momentti sekä 54 §:n 1 ja 2 momentti asetuksessa 284/2000, ja

lisätään 39 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1303/1996, uusi 2 momentti sekä asetukseen uusi 51 a § seuraavasti:

3 §

Maanpuolustuskorkeakoulusta säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella.

35 §

Puolustusvoimissa on:

1) upseerin virkoja, joita ovat puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraalin, amiraalin, everstin, kommodorin, everstiluutnantin, komentajan, majurin, komentajakapteenin, nuoremman upseerin ja määräaikaisen nuoremman upseerin virat, määräaikaisen reserviupseerin virkoja sekä opistoupseerin virkoja, joita ovat opistoupseerin perusvirka ja opistoupseerin ylempi virka sekä sotilasammattihenkilön ja määräaikaisen sotilasammattihenkilön virkoja;

2) erikoisupseerin virkoja, joita ovat puolustusvoimien pääinsinöörin, sotilasyli-insinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin ja sotilasylilääkärin virat sekä erikoisupseerin ja määräaikaisen erikoisupseerin virat;

3) sotilaspapin virkoja, joita ovat kenttäpiispan ja sotilaspapin virka; sekä

4) apteekinjohtajan, apulaislääkärin, asessorin, atk-päällikön, eläinlääkärin, erikoislääkärin, erikoistutkijan, hammaslääkärin, kaupallisen sihteerin, kiinteistöpäällikön, kirjastonhoitajan, kirjastonjohtajan, matemaatikon, museonjohtajan, osastonjohtajan, osastonlääkärin, osastopäällikön, professorin, proviisorin, psykologin, puolustusvoimien ylieläinlääkärin, räjähdysainetarkastajan, sairaalakemistin, sota-arkiston johtajan, sotilaslakimiehen, sotilassairaalan apulaisylilääkärin, sotilassairaalan ylilääkärin, toimistopäällikön, tutkijan, tutkimusjohtajan, vanhemman lehtorin, ylikielenkääntäjän ja ylitarkastajan virkoja.

Puolustusvoimissa voi lisäksi olla muita virkoja sekä määräaikaisessa virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Sotilasvirkoja ovat 1 momentin 1―3 kohdissa tarkoitetut virat.

37 §

Kelpoisuusvaatimuksena määräaikaisen reserviupseerin virkaan on upseerin perusopintojen suorittaminen ja määräaikaisen nuoremman upseerin virkaan upseerin alempi korkeakoulututkinto sekä muihin upseerin virkoihin upseerin tutkinto tai upseerin ylempi korkeakoulututkinto.


Puolustusvoimain komentajalta ja pääesikunnan päälliköltä vaaditaan vähintään kenraalimajurin tai kontra-amiraalin sotilasarvo.

38 §

Pääesikunta määrää, mitä on pidettävä tässä pykälässä tarkoitettuna jatkokoulutuksena ja korvaavana koulutuksena.

39 §

Kelpoisuusvaatimuksena erikoisupseerin virkoihin on:


3) sotilasyli-insinöörillä diplomi-insinöörin tutkinto ja insinöörimajurin tai insinöörikomentajakapteenin taikka vastaava upseerin sotilasarvo sekä riittävä kokemus sotilasinsinöörin tehtävissä sekä muulla sotilasinsinöörin tehtävään määrättävällä erikoisupseerilla diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinto ja reservin upseerin tai reservin aliupseerin koulutus;

4) sotilasylilääkärillä ja sotilaslääkärin tehtävään määrättävällä erikoisupseerilla, että hän on itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri, laillistettu yleislääkäri tai laillistettu hammaslääkäri, sekä sotilasylilääkärillä lääkintämajurin tai lääkintäkomentajakapteenin taikka vastaava upseerin sotilasarvo sekä riittävä kokemus sotilaslääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä puolustusvoimissa ja muulla sotilaslääkärin tehtävään määrättävällä erikoisupseerilla reservin upseerin tai reservin aliupseerin koulutus;

5) sotilasteknikon tehtävään määrättävällä erikoisupseerilla soveltuva teknikon tutkinto tai vastaava ylempi teknillinen koulutus ja reservin upseerin tai aliupseerin koulutus tai ilmavoimien tarkastajan taikka puolustusvoimien aseteknikon koulutus; sekä


Määräaikaisen erikoisupseerin virkojen kelpoisuusvaatimukset ovat samat kuin edellä 1 momentissa säädetyt vastaaviin erikoisupseerin virkoihin vaadittavat kelpoisuusvaatimukset.

47 §

Jollei muutoin säädetyistä ammatillisista pätevyysvaatimuksista muuta johdu, puolustusvoimien muihin virkoihin on kelpoisuusvaatimuksena virkaan soveltuva koulutus.


50 §

Muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin puolustusvoimien virkoihin nimittää:

1) asessorin ja tutkimusjohtajan valtioneuvosto puolustusministeriön esityksestä;

2) osastonjohtajan, professorin ja sota-arkiston johtajan puolustusministeriö;

3) sotilasyli-insinöörin, sotilasylilääkärin, puolustusvoimien ylieläinlääkärin, erikoisupseerin, määräaikaisen erikoisupseerin, sotilaspapin ja opistoupseerin ylempään virkaan puolustusvoimain komentaja;

4) apteekinjohtajan, apulaislääkärin, atk-päällikön, eläinlääkärin, erikoislääkärin, erikoistutkijan, farmaseutin, hammaslääkärin, insinöörin, kamreerin, kaupallisen sihteerin, kielenkääntäjän, kiinteistöpäällikön, kirjastonhoitajan, kirjastonjohtajan, matemaatikon, meteorologin, muonitustarkastajan, museonjohtajan, osastonlääkärin, osastopäällikön, proviisorin, psykologin, päävalmentajan, rakennuspäällikön, räjähdysainetarkastajan, sairaalakemistin, sosiaalipäällikön, sotilaslakimiehen, sotilassairaalan ylilääkärin ja apulaisylilääkärin, tarkastajan, tiedotuspäällikön, tiedotussihteerin, toimistopäällikön, tutkijan, valmennuspäällikön, vanhemman lehtorin, ylihoitajan, ylikielenkääntäjän ja ylitarkastajan pääesikunta;

5) määräaikaisen reserviupseerin virkaan ja opistoupseerin perusvirkaan pääesikunta taikka maanpuolustusalueen, merivoimien, ilmavoimien tai puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunta;

6) muut virkamiehet oman hallintoyksikkönsä henkilöstön osalta pääesikunta taikka maanpuolustusalueen, sotilasläänin, merivoimien tai ilmavoimien esikunta, Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, Maasotakoulun johtaja, puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunta, sotilaslaitoksen päällikkö tai johtaja taikka joukko-osaston komentaja.


51 a §

Aina määräajaksi täytettävissä sotilasviroissa kokonaispalvelusaika voi olla yhteensä enintään 15 vuotta.

54 §

Virkamiehen määrää tehtävään nimittävä viranomainen, kuitenkin siten, että:

1) everstin, kommodorin, everstiluutnantin ja komentajan virkaa vastaavaan tehtävään määrää puolustusvoimain komentaja;

2) erikoisupseerin tai määräaikaisen erikoisupseerin virassa palvelevan sotilasinsinöörin, sotilaslääkärin ja kapellimestarin tehtävään määrää pääesikunta;

3) majurin, komentajakapteenin, nuoremman upseerin, määräaikaisen nuoremman upseerin, opistoupseerin, määräaikaisen reserviupseerin ja sotilasammattihenkilön virkaa vastaavaan tehtävään sekä yliteknikon tai teknikon tehtävässä olevan erikoisupseerin määrää tehtävään 50 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettu viranomainen.

Jos 1 momentin 3 kohdassa tai 50 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettujen virkamiesten tehtävään määrääminen edellyttää siirtymistä joukko-osastosta tai sitä vastaavasta hallintoyksiköstä toiseen maanpuolustusalueella, merivoimissa, ilmavoimissa tai puolustusvoimien materiaalilaitoksessa, tehtävään määrää maanpuolustusalueen, merivoimien tai ilmavoimien komentaja taikka puolustusvoimien materiaalilaitoksen johtaja. Jos tehtävään määrääminen edellyttää muuta siirtymistä puolustusvoimissa, tehtävään määrää upseerin virassa olevan puolustusvoimain komentaja ja muun virkamiehen pääesikunta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Nuorempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.