1337/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 26 päivänä huhtikuuta 2001 annetun sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen (360/2001) 47―49 § sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 4―6 §, 8 §:n 1 momentti, 20 §, 22 §:n 1 momentti, 23, 30, 37 ja 38 § seuraavasti:

2 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä ovat seuraavat tulosyksiköt:

1) hallinto-osasto

2) vakuutusosasto

3) terveysosasto

4) perhe- ja sosiaaliosasto

5) talous- ja suunnitteluosasto sekä

6) työsuojeluosasto.


4 §
Vakuutusosasto

Vakuutusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) toimeentuloturvaa

2) työterveyshuollon rahoitusta

3) vakuutustoimintaa

4) vakuutuksenvälitystoimintaa sekä

5) Vakuutusvalvontavirastoa, tarkastuslautakuntaa, työttömyysturvalautakuntaa, lääkkeiden hintalautakuntaa, Kansaneläkelaitosta ja eläketurvakeskusta.

5 §
Terveysosasto

Terveysosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisemistä

2) terveyspalveluja

3) lääkehuoltoa

4) ympäristöterveydenhuoltoa, kemikaalivalvontaa siltä osin kuin se ei kuulu työsuojeluosaston käsiteltäviin asioihin ja geenitekniikkaa

5) työterveyshuoltoa siltä osin kuin se ei kuulu työsuojeluosaston tai vakuutusosaston käsiteltäviin asioihin sekä

6) kansanterveyslaitosta, lääkelaitosta, säteilyturvakeskusta, terveydenhuollon oikeusturvakeskusta ja työterveyslaitosta.

6 §
Perhe- ja sosiaaliosasto

Perhe- ja sosiaaliosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) sosiaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä

2) sosiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisyä

3) perhepolitiikkaa sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamista

4) huumepolitiikkaa

5) alkoholipolitiikkaa

6) sosiaalipalveluja

7) sosiaalihuollon toimeentuloturvaa

8) sotilasvammakorvauksia

9) maatalousyrittäjien lomituspalveluja

10) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionosuuskysymyksiä ja niiden yhteensovittamista sekä

11) sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskusta, sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta ja Alko Oy:tä.

8 §
Työsuojeluosasto

Työsuojeluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) työsuojelua

2) työsuojeluvalvontaa

3) ministeriön työsuojelupalveluja

4) työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden toteuttamista ja sen valvontaa

5) työssä käytettävien kemikaalien valvontaa

6) työsuojelun piirihallintoa

7) metsäpalkkatilastoa

8) työsuojelurahastoa sekä

9) virastopalveluja ja kirjaamotehtäviä sekä turvallisuusasioita Tampereen toimipisteen osalta.


20 §
Tulosyksiköiden ja erillisten tulosryhmien välinen tiedottaminen ja yhteistoiminta

Tulosyksiköiden ja erillisen tulosryhmän tulee toimittaa käsittelemistään asioista annetut tärkeimmät päätökset ja lausunnot tiedoksi viestintäyksikön lisäksi niille yksiköille ja ryhmille, joita asian voidaan katsoa koskevan.

Valmisteltavana olevassa asiassa, joka koskee myös toisen tulosyksikön tai erillisen tulosryhmän toimialaa, valmistelijan tulee olla yhteydessä myös näihin.

22 §
Asiakirjojen kulku

Ennen kuin asia esitellään ministerin, kansliapäällikön tai tulosyksikön päällikön ratkaistavaksi tai asiaa koskeva esittelylista jaetaan, esittelijänä toimivan virkamiehen on toimitettava asiakirjat sekä päätösehdotus, kirje tai esittelylista lähimpänä esimiehenään olevan kansliapäällikön, tulosyksikön päällikön tai tulosryhmän päällikön nähtäväksi taikka, jos niin on järjestetty, suullisesti selostettava asia asianomaiselle esimiehelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionosuusasioissa on ennen asian ratkaisemista selvitettävä myös terveysosaston päällikön kanta päätösehdotuksen siltä osin kuin asia liittyy terveysosaston tehtäviin.


23 §
Selvityshenkilöt, työryhmät, projektit ja yhteistyöryhmät

Erityistä tehtäväkokonaisuutta tai tehtävää varten voidaan asettaa selvityshenkilö, työryhmä tai projekti. Selvityshenkilöksi, työryhmän puheenjohtajaksi ja projektin päälliköksi sekä niiden jäseniksi voidaan määrätä ministeriön henkilöstöä vahvistetusta työnjaosta riippumatta. Selvityshenkilön, työryhmän ja projektin asettaa ministeri tai kansliapäällikkö.

Tulosyksikön päällikkö ja tulosryhmän päällikkö voivat asettaa ministeriön sisäisiä työryhmiä ja projekteja, joiden tehtävät koskevat pääasiassa asianomaista yksikköä. Jos tällaiseen työryhmään tai projektiin on tarkoitus määrätä myös muun yksikön henkilöstöä, tähän on ennen ryhmän asettamista saatava asianomaisen tulosyksikön päällikön tai tulosryhmän päällikön lupa.

Selvityshenkilöksi, projektin päälliköksi sekä työryhmään tai projektiin jäseneksi tai sihteeriksi määrättävä henkilö on vapautettava varsinaisista tehtävistään siinä laajuudessa kuin tehokas työskentely asetetun tavoitteen saavuttamiseksi edellyttää.

Tulosyksiköiden välistä yhteistyötä ja toimenpiteiden yhteensovittamista varten ministeriössä voi olla pysyviä tai määräaikaisia yhteistyöryhmiä tulosyksikkörajat ylittävillä tehtäväalueilla.

30 §
Hallinnonalan ohjaus

Hallinto-osasto vastaa lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen tulosohjauksesta yhdessä ministeriön muiden tulosyksiköiden kanssa.

Vakuutusosasto vastaa Vakuutusvalvontaviraston, tarkastuslautakunnan ja työttömyysturvalautakunnan tulosohjauksesta.

Terveysosasto vastaa kansanterveyslaitoksen, lääkelaitoksen, säteilyturvakeskuksen, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja työterveyslaitoksen tulosohjauksesta.

Perhe- ja sosiaaliosasto vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ja sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tulosohjauksesta.

Työsuojeluosasto vastaa työsuojelun piirihallinnon tulosohjauksesta ja asettaa työsuojelupiirien työsuojelutoimistojen kanssa käymiinsä neuvotteluihin perustuvat tulostavoitteet työsuojelupiirien työsuojelutoimistoille.

Kukin tulosyksikkö osallistuu hallinnonalan virastojen ja laitosten ohjaukseen ja tulostavoitteiden valmisteluun oman toimialansa osalta.

Valmiusyksikkö ohjaa ministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten valmiussuunnittelua ja varautumista.

Talous- ja suunnitteluosasto antaa tarkemmat ohjeet tulosyksiköiden ja alaisten virastojen ja laitosten tulosohjauksessa noudatettavista menettelytavoista sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisistä suuntaviivoista.

37 §
Terveysosaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Terveysosaston osastopäällikkö ratkaisee 33 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille sekä

2) valtion talousarvioon sisältyvän terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelman mukaisten sopimusten tekemistä ja avustusten myöntämistä.

38 §
Perhe- ja sosiaaliosaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Perhe- ja sosiaaliosaston osastopäällikkö ratkaisee 33 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille

2) valtionosuuden palauttamisvelvollisuutta, jos asia ei edellytä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 30 §:ssä tarkoitetun päätöksen antamista tai ennakkoluonteista kannanottoa sekä

3) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 38 §:ssä tarkoitettujen kaavojen vahvistamista ja 41 §:ssä tarkoitettujen määräysten antamista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Kansliapäällikkö
Markku Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.