1324/2001

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista opetushallitus perii kiinteän maksun, ovat:

1) lupa sellaisen perusopetusta, lukiota ja ammatillista koulutusta koskevan kokeilun järjestämiseen, jossa poiketaan opetushallituksen antamista määräyksistä 504 euroa;

2) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella perusopetuksen ja lukion aineenopettajan kelpoisuutta varten 135 euroa;

3) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuutta varten 135 euroa;

4) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajan kelpoisuutta varten 135 euroa;

5) opetushallituksen päätös opettajan riittävistä opinnoista vieraskielistä opetusta, ulkomailla järjestettävää opetusta ja steinerpedagogiikkaan perustuvaa opetusta sekä montessoripedagogiikkaan perustuvaa esiopetusta varten 135 euroa;

5 a) opetushallituksen päätös steinerpedagogiikkaan perustuvaa perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävän koulun tai oppilaitoksen rehtorin riittävistä opinnoista 135 euroa;

6) lupa yleisten kielitutkintojen järjestämiseen 168 euroa;

7) opetushallituksen yleisiä kielitutkintosuorituksia arvostelemaan oikeutetuista henkilöistä pitämään luetteloon merkitseminen 34 euroa;

8) päätös ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta Suomessa suoritettaviin korkeakouluopintoihin 168 euroa;

9) Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetussa laissa tarkoitettu päätös kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään 168 euroa;

10) ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritetun merenkulkua koskevan koulutuksen vastaavuudesta päättäminen 168 euroa;

11) opetushallinnon tutkintoon osallistuminen, tutkintomaksu jokaiselta tutkintokerralta 50 euroa;

12) 11 kohdassa mainitun tutkinnon tai sen osan suorittamisesta annettava todistus 17 euroa;

13) osallistuminen suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetussa asetuksessa tarkoitettuun kielitutkintoon, joka suoritetaan tutkintolautakunnalle 77 euroa;

14) suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetussa asetuksessa tarkoitettu todistus ilman kielitutkintoa todetusta täydellisestä suomen tai ruotsin kielen hallitsemisesta 52 euroa; sekä

15) osallistuminen suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetussa asetuksessa tarkoitettuun kielitutkintoon, joka suoritetaan tutkintolautakunnan vakinaiselle jäsenelle tai apujäsenelle 45 euroa.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat myös 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa annetut kielteiset päätökset.

2 §

Suoritteita, jotka opetushallitus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus- ja konsultointipalvelut;

2) oppimateriaalin tuottaminen ja siihen liittyvä kustannustoiminta;

3) opetushallituksen rekistereihin ja tietokantoihin perustuva tietopalvelu ja tietokantojen suorakäyttö;

4) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tutkimukset sekä tiedonkeruu- ja jakelupalvelut;

5) julkaisut ja kustannuspalvelut;

6) ilmoitukset opetushallituksen julkaisuissa;

7) sähköiset tietotuotteet ja AV-tuotteet;

8) opetushallituksen toimitilojen ja laitteiden käyttö;

9) valokopio- ja muut jäljennökset;

10) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus; sekä

11) muut tilatut palvelusuoritteet.

Edellä 1 momentin kohdissa 3, 5 ja 7 tarkoitetut suoritteet ovat kuitenkin maksuttomia silloin, kun ne liittyvät koulutusta koskevan tiedotuksen ja neuvonnan järjestämiseen ja tukemiseen.

Maksullista on myös 1 momentissa mainittujen suoritteiden käyttöoikeuksien ja muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004 saakka.

Tämän maksuasetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Opetusministeri
Maija Rask

Vanhempi hallitussihteeri
Salla Rinne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.