1307/2001

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävästä lisäysaineistosta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä joulukuuta 1994 Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 §:n 2 momentin ja 11 §:n nojalla:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan luonnonmukaisessa tuotannossa käytettäviin siemeniin ja kasvulliseen lisäysaineistoon (lisäysaineisto).

2 §

Luonnonmukaisessa tuotannossa on käytettävä luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa aina kun sitä on markkinoilta saatavissa.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus pitää luetteloa lajeista ja lajikkeista, joista luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa on saatavilla. Tarkastuskeskuksen on julkaistava luettelo saatavilla olevista lajeista ja lajikkeista vuosittain 15 päivään helmikuuta mennessä. Tarkastuskeskuksen on lisäksi toimitettava luettelo työvoima- ja elinkeinokeskuksille ja tiedotettava luettelosta luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuuluville viljelijöille.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun saatavissa olevista lajeista ja lajikkeista julkaistavan luettelon osana on myös julkaistava selvitys niistä lajikkeista, joita ei kasvukaudella ole saatavilla luonnonmukaisesti tuotettuina.

3 §

Poiketen siitä, mitä 2 §:n 1 momentissa säädetään, voi viljelijä työvoima- ja elinkeinokeskuksen luvalla käyttää muuta kuin luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa. Lupaa on haettava vuosittain viimeistään 15 päivänä maaliskuuta Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen vahvistamalla lomakkeella siltä työvoima- ja elinkeinokeskukselta, jonka alueella viljelijän tila sijaitsee. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen lupaa käyttää muuta kuin luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa ei tarvita, jos kyseinen lajike on mainittu 2 §:n 3 momentissa tarkoitetussa selvityksessä.

Hakemuksessa on ilmoitettava ainakin seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi, postiosoite ja puhelin- numero;

2) rekisteritunnus;

3) laji ja lajike sekä määrä, jota hakemus koskee; sekä

4) selvitys siitä, miten toimija on varmistanut, että luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa ei ole Suomessa saatavilla.

Luvan myöntäminen edellyttää, että lajikkeesta ei ole Suomessa saatavilla luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa. Lupa voidaan myöntää myös silloin, jos lajista luonnonmukaisesti tuotettuna saatavilla oleva lajike ei viljelyominaisuuksiltaan sovellu viljeltäväksi alueella tai kyseisellä tilalla taikka jos lajike ei perustellusta syystä sovellu viljelijän ilmoittamaan käyttötarkoitukseen.

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi käsitellä 1 momentissa mainitun määräajan jälkeen jätetyn lupahakemuksen, jos kyse on kokonaan uudesta viljelijästä tai jos siihen on painava syy. Sellaisena voidaan pitää luonnonmukaisesti tuotetun lisäysaineiston toimitusongelmaa, kasvihuonetuotantoa, sääolosuhteita, syyskylvöisiä lajikkeita ja muuta näihin rinnastettavaa erityistä syytä.

4 §

Lisäysaineistolle, jota on käsitelty muilla kuin maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä II olevassa B kohdassa luetelluilla tuotteilla, voidaan yksittäistapauksessa erityisestä syystä myöntää edellä 3 §:ssä tarkoitettu lupa. Lupa voidaan myöntää vain sillä edellytyksellä, että lisäysaineisto käytetään uuden lisäysaineiston tuottamiseen.

5 §

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on toimitettava vuosittain lokakuun loppuun mennessä Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle yhteenveto myöntämistään luvista. Yhteenvedon tulee sisältää tiedot lajeista ja lajikkeista sekä niiden ilmoitetut käyttömäärät. Tarkastuskeskuksen tulee viipymättä toimittaa saamiensa yhteenvetojen pohjalta selvitys myönnetyistä luvista maa- ja metsätalousministeriölle.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri
Timo Rämänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.