1260/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Ajoneuvohallintokeskuksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Omakustannusarvon mukaiset kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvon mukaisen, tämän asetuksen liitteessä määrätyn kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) ajoneuvojen tyyppikatsastus sekä ajoneuvojen ja niiden osien EY-tyyppihyväksyntä;

2) ajoneuvotekniset lausunnot, luvat ja muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut hyväksymiset;

3) liikennetarvikkeiden kauppaan sekä asennus- ja korjaustoimintaan liittyvät lausunnot, luvat ja hyväksymiset;

4) autokiinnityssuoritteet;

5) ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet;

6) ajokorttisuoritteet;

7) kuljettajantutkintojen vastaanottamiseen ja kuljettajaopetukseen liittyvät suoritteet ja päätökset;

8) vaarallisten aineiden ajolupakokeiden vastaanottamiseen, ajolupien myöntämiseen ja vaarallisten aineiden kuljettamisen kouluttamiseen sekä turvallisuusneuvonantajatutkintoon liittyvät suoritteet;

9) todistukset;

10) katsastustoiminnan harjoittajalta katsastustoiminnan kehittämismaksua, valvontamaksua ja ajoneuvorekisterin käyttöaikamaksua kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta katsastukselta;

11) katsastustoiminnan kouluttamiseen liittyvät suoritteet;

12) katsastuslupien käsittelyyn ja myöntämiseen liittyvät suoritteet.

3 §
Omakustannusarvosta poikkeavat kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) toimiluvan mukaisen katsastustoiminnan aloittamistarkastus 125 euroa;

2) toimiluvan haltijan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisu 42 euroa;

3) poikkeuksen myöntäminen ajokorttilupaa tai henkilöauton ammattiajolupaa koskevista terveysvaatimuksista 25 euroa;

4) suullinen teoriakoe terveysperustein 14 euroa;

5) moottoriajoneuvoverosta annetun lain (722/1966) 18 §:ssä tarkoitettu ennakkoratkaisu 84 euroa;

6) autoverosta annetun lain (1482/1994) 67 §:ssä tarkoitettu ennakkoratkaisu 84 euroa.

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa korkeamman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) päätös erityistunnuksen myöntämisestä 1 000 euroa;

2) koenumerotodistus 300 euroa;

3) poikkeusluvan myöntäminen muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista 118 euroa.

4 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii liiketaloudellisilla perusteilla maksut seuraavista suoritteista:

1) tietojen luovuttaminen tieliikenteen tietojärjestelmästä;

2) tiedotustoimintaan kuulumaton koulutus;

3) tiedotustoimintaan kuulumattomat painotuotteet;

4) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilauspalvelut;

5) valokopiot ja muut jäljennökset;

6) asiakirjojen tai muun aineiston lähettäminen, jollei aiheutuvia kustannuksia ole sisällytetty muusta suoritteesta perittävään maksuun.

5 §
Hylkäävistä päätöksistä perittävä maksu

Tässä asetuksessa tarkoitettu maksu peritään myös hakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tällä asetuksella kumotaan Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista 20 päivänä joulukuuta 1995 annettu liikenneministeriön päätös (1605/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos
Jarmo Hirsto

MAKSUTAULUKKO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.