1255/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtion virkamiesten erorahan suuruudesta 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (1351/1994) 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti, 5 § ja 6 §,

sellaisena kuin ne ovat 3 §:n 1 momentti päätöksessä 1113/1996 ja 6 § osittain muutettuna asetuksessa 681/2001 ja päätöksessä 527/1995, seuraavasti:

2 §

Erorahan suuruus määräytyy siten, että:

1) 50 vuotta täyttäneelle edunsaajalle maksetaan 5 vuotta käsittäneen palveluksen perusteella 673 euroa ja siihen lisätään 34 euroa kultakin 5 vuotta ylittävältä täydeltä palvelusvuodelta;

2) 45 vuotta ei 50 vuotta täyttäneelle edunsaajalle hänen täysien ikävuosiensa ja palvelusvuosiensa summan ollessa 50―55 maksetaan 673 euroa ja siihen lisätään 34 euroa kultakin summan 55 ylittävältä vuodelta.


3 §

Mikäli edunsaajan kuukausiansio on alle 673 euroa, ei ansiolla ole vaikutusta erorahan suuruuteen. Ansion ollessa 673 euroa kuukaudessa tai sitä enemmän korotetaan 2 §:n mukaisesti määräytyvää erorahaa lisäksi seuraavasti:

Kuukausiansio/ euroa Korotus erorahaan/ euroa
673―1 009 336
1 010―1 345 471
1 346―1 850 572
1 851― 673

5 §

Mikäli edunsaajan viikoittainen työaika on palvelussuhteen päättymistä edeltäneiden viiden vuoden aikana ollut pääasiallisesti vähintään 35 tuntia, hänellä on oikeus saada eroraha täysimääräisenä. Jos viikoittainen työaika on ollut 27―34 tuntia, hänellä on oikeus saada kolme neljäsosaa ja jos työaika on ollut 20―26 tuntia viikossa, hänellä on oikeus saada puolet täydestä erorahasta, kuitenkin niin, että erorahan suuruus on vähintään 673 euroa, ellei 3 §:n 2 momentista muuta johdu. Mikäli edunsaajan viikoittainen työaika on ollut alle 20 tuntia, mutta kuitenkin vähintään 16 tuntia, on hänellä oikeus saada puolet erorahasta.

Mikäli edunsaajana olevan opettajan opetusvelvollisuuteen luettavien oppituntien tai tehtävien määrä on palvelussuhteen päättymistä edeltäneiden viiden vuoden aikana pääasiallisesti ollut vähintään opetusvelvollisuuden tuntimäärä, hänellä on oikeus saada eroraha täysimääräisenä. Jos opetusvelvollisuuteen luettavien oppituntien tai tehtävien määrä on pääasiallisesti ollut vähintään 27/35 opetusvelvollisuuden tuntimäärästä, hänellä on oikeus saada 3/4 täydestä erorahasta ja muussa tapauksessa puolet täydestä erorahasta. Erorahan suuruus on kuitenkin vähintään 673 euroa, ellei 3 §:n 2 momentista muuta johdu.

6 §

Erorahan aikuiskoulutuslisän suuruus on 185 euroa koulutuskuukautta kohden.

Osittaisen ammattikoulutusrahan suuruus on 185 euroa koulutuskuukautta kohden. Ammattitutkintorahan suuruus on 236 euroa.

Valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 13 §:n 3 momentin mukainen tuloraja on keskimäärin 337 euroa sellaista kuukautta kohden, jolta edunsaajalla on oikeus saada ammattikoulutusrahaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitussihteeri
Kari Eskola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.