1234/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 15 §:n 1 momentin, 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetun eläinsuojelulain (247/1996) 59 §:n ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1195/1996) 10 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä ensiksi mainittu on laissa 424/1994:

1 §

Tässä asetuksessa säädetään eläinlääkärille valtion varoista maksettavista palkkioista ja korvauksista. Palkkioita ja korvauksia maksetaan toimituksista, jotka maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt suoritettaviksi tai jälkeenpäin harkinnut olleen tarpeelliset. Palkkiot ja korvaukset maksaa lääninhallitus. Maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin ottaa maksamisen suoritettavakseen yksittäistapauksessa tai tietynlaisista toimituksista.

Tämän asetuksen 2 §:ää, 4 §:n 2 ja 3 momenttia sekä 6 ja 7 §:ää sovelletaan myös lääninhallituksen poronlihan tarkastajaksi määräämälle eläinlääkärille valtion varoista maksettaviin palkkioihin ja korvauksiin. Palkkiot ja korvaukset maksaa lääninhallitus.

2 §

Toimituksista maksetaan palkkiota seuraavasti:

Euroa:
A. Eläimen ruumiinavaus 29,00
B. Näytteiden ottaminen tutkimusta varten
1. a) kullakin toimituspaikalla jokaisesta eri näytelajista otettu ensimmäinen näyte 13,50
b) seuraavat näytteet 1,00
2. Eläinlääkärille toimitettujen näytteiden lähettäminen niiden lukumäärästä riippumatta 7,00
C. Näytteiden mikroskooppinen, serologinen tai siihen verrattava tutkimus taudin toteamiseksi kultakin eläimeltä 10,00
D. Tuberkuliinitutkimus tai muu siihen verrattava tutkimus
a) toimituskerralla tutkittu ensimmäinen eläin 13,50
b) kukin seuraava eläin 1,00
c) rinnakkaistuberkuliinin käyttö 1,00
E. Eläinten tarkastus
1. Osittainen kliininen tutkimus
a) kullakin toimituspaikalla tutkittu ensimmäinen eläin 7,00
b) kukin seuraava eläin 1,00
2. Eläinten terveydentilan tarkastus eläinten lukumäärästä riippumatta 22,00
F. Todistuksen kirjoittaminen, Animo-viestin lähettäminen tai muu vastaava toimenpide 6,00
G. Laitoksen tarkastus sekä eläinsuojeluvalvonta ja muu eläintenpitoyksikön tarkastus
Eläimistä saatavia tuotteita käsittelevän yksikön tarkastus, eläinsuojelua koskevien säännösten ja määräysten mukaista valvontaa varten tehty muu kuin E2 -kohdassa tarkoitettu tarkastus, eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta, pakollisten terveysvalvontaohjelmien (lukuun ottamatta tarhattujen sorkkaeläinten terveysvalvontaohjelmia) mukaiset toimenpiteet ja muu eläintenpitoyksikön tarkastus eläinten lukumäärästä riippumatta 22,00
H. Poronlihan tarkastus / tarkastettu ruho 1,35
3 §

Jos eläinlääkäri 2 §:n A-G kohdassa tarkoitettua tai muuta maa- ja metsätalousministeriön määräämää toimitusta varten matkustaa toimituspaikalle tai jos toimitukseen ei voida soveltaa 2 §:n mukaisia palkkioiden perusteita, hänelle maksetaan toimituksesta vähintään 18,50 euroa tunnilta.

4 §

Toimituksesta, joka suoritetaan kello 17.00 ja 22.00 välisenä aikana, maksetaan 2 ja 3 §:n mukaisin perustein määräytyvä palkkio 50 prosentilla korotettuna. Jos toimitus suoritetaan kello 22.00 ja 8.00 välisenä aikana taikka sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä, korotus on 100 prosenttia.

Poronlihan tarkastuksesta maksetaan 2 §:n H kohdan mukainen palkkio 20 prosentilla korotettuna, jos tarkastus suoritetaan kello 17.00 ja 22.00 välisenä aikana. Jos toimitus suoritetaan kello 22.00 ja 8.00 välisenä aikana taikka sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä korotus on 50 prosenttia.

Tässä pykälässä tarkoitettu korotus maksetaan vain, jos toimituksen suorittaminen edellä mainittuna aikana on ollut välttämätöntä. Toimituksesta annettavassa selvityksessä on perusteltava, miksi toimituksen suorittaminen mainittuna aikana on ollut välttämätöntä.

5 §

Jos tämän asetuksen mukainen palkkio useasta samalla toimituspaikalla samalla kerralla suoritetusta toimituksesta nousisi työmäärään tai muihin oloihin nähden kohtuuttoman suureksi, maksajalla on oikeus alentaa maksettavaa palkkiota enintään 50 prosentilla.

Jos toimitusolot ovat erityisen hankalia ja aikaa vieviä taikka muutoin poikkeuksellisia, maksaja voi hyväksyttyään annetussa selvityksessä esitetyt toimitusolot poikkeuksellisiksi korottaa maksettavaa palkkiota 50 prosentilla.

6 §

Eläinlääkärillä on oikeus saada tässä asetuksessa säädettyjen palkkioiden lisäksi matkakustannusten korvausta siten valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta on sovittu.

7 §

Saadakseen tämän asetuksen mukaiset palkkiot ja korvaukset eläinlääkärin on annettava toimituksistaan selvitys noudattaen, mitä valtion virkamiesten matkakustannusten korvauksen hakemisesta säädetään tai määrätään.

Eläinlääkärin antama selvitys toimitetaan lääninhallitukselle.

8 §

Jos helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetun lain (488/1960) perusteella tai eläintautilain (55/1980) 3 §:n 2 momentin nojalla vaaralliseksi eläintaudiksi määrätyn taudin vuoksi ryhdytään poikkeuksellisiin toimenpiteisiin, maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä toimituksista tällaisen taudin ehkäisemiseksi ja vastustamiseksi suoritettavaksi muunkin kuin tässä asetuksessa mainitun kohtuullisen palkkion.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Asetuksen 1 §:n 2 momentti, 2 §:n H kohta ja 4 §:n 2 momentti ovat voimassa 31 päivään elokuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan eläinlääkäreiden toimituspalkkioista 22 päivänä joulukuuta 1989 annettu asetus (1269/1989) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitusneuvos
Kristiina Pajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.