1220/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 17 §:n 1 ja 2 momentti, 31 §:n 1 momentti, 35 §:n 1 momentti, 36 §, 37 §:n 1 ja 2 momentti, 42 §:n 1 momentti, 43 §:n 1 momentti, 44 §:n 1 momentti ja 59 §:n 3 momentti seuraavasti:

17 §
Ympäristötuen vuosittainen määrä

Viljelijälle maksetaan kasvinviljelytilan 15 §:n 2 momentin 1-5 kohdassa tarkoitettujen perustoimenpiteiden noudattamisesta 93,34 euroa tukikelpoiselta peltohehtaarilta, jolla viljellään tavanomaisia peltoviljelykasveja, kotieläintilan 15 §:n 2 momentin 1-6 kohdassa tarkoitettujen perustoimenpiteiden noudattamisesta 116,89 euroa tukikelpoiselta peltohehtaarilta, jolla viljellään tavanomaisia peltoviljelykasveja, sekä 333,01 euroa ryhmän 1 puutarhakasvien viljelyalalle hehtaaria kohden ja 484,38 euroa ryhmän 2 puutarha-kasvien viljelyalalle hehtaaria kohden.

Viljelijälle maksetaan valitun lisätoimenpiteen noudattamisesta tukikelpoista peltohehtaaria kohden oheisen taulukon mukaisesti siinä mainituilla tarkennuksilla:

euro
- tarkennettu lannoitus; lukuun ottamatta ympäristötuen ryhmien 1 ja 2 puutarhakasvialoja 13,46
- peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus 23,55
- kotieläintilan lisätoimenpiteet:
- lantalan ammoniakkipäästöjen vähentäminen 23,55
- lannan kaasujen talteenotto 23,55
- tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen 13,46
- maitohuoneen pesuvesien käsitteleminen 23,55
- maatilan monimuotoisuuskohteet 13,46
- puutarhatilan lisätoimenpiteet:
- tarkennettu ravinteiden seuranta; tukea maksetaan 1 ja 2 ryhmän puutarhakasvialoille 13,46
- typpilannoituksen tarkentaminen liukoisen typen mittauksen avulla; tukea maksetaan vain 1 ryhmän puutarhakasvialoille 75,68
- katteen käyttö monivuotisten puutarhakasvien rikkakasvitorjunnassa; tukea maksetaan vain 2 ryhmän puutarhakasvialoille 243,87

31 §
Sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta

Sopimuksessa alkuperäisrotujen kasvattamisesta viljelijä sitoutuu kasvattamaan lisäystarkoituksessa maatilallaan itä-, länsi- tai pohjoissuomenkarjaa tai harmaita, mustia tai ruskeita suomenlampaita taikka suomenvuohia. Sopimukseen hyväksyttävien eläinten on oltava vähintään yhden vuoden ikäisiä sopimuskauden alkaessa. Viljelijän on toimitettava ennen sopimuskauden päättymistä työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle selvitys siitä, että sopimukseen sisältyviä eläimiä on käytetty kyseisen rodun lisäämiseen.


35 §
Erityistuen määrä

Sopimuksen tehneelle viljelijälle maksetaan vuosittain erityistukea sopimukseen sisältyvältä peltohehtaarilta tai muun alueen hehtaarilta taikka eläinyksiköltä enintään seuraavan taulukon mukaisesti:

Sopimus Euroa hehtaarilta/euroa eläinyksiköltä
- suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta 449,90
- kosteikon ja laskeutusaltaan perustamisesta ja hoidosta 336,38;
muu alue
449,90;
peltohehtaari
- säätösalaojituksesta 156,41
- säätökastelusta 156,41
- kuivatusvesien kierrätyksestä 156,41
- pohjavesialueiden peltoviljelystä 112,69
- lannan käytön tehostamisesta 65,59
- perinnebiotooppien hoidosta 420,47
- luonnon monimuotoisuuden edistämisestä 420,47
- maiseman kehittämisestä ja hoidosta 336,38
- alkuperäisrotujen kasvattamisesta 168,19
- alkuperäiskasvien viljelystä 428,88
- peltojen tehostetusta kalkituksesta 84,09
- kalkkisuodinojituksesta 252,28

36 §
Erityistuen määrä luonnonmukaista tuotantoa koskevassa sopimuksessa

Luonnonmukaista tuotantoa koskevan sopimuksen tehneelle viljelijälle maksetaan vuosittain erityistukea sopimukseen sisältyvältä luonnonmukaisesti viljellyltä peltohehtaarilta seuraavasti:

1) 102,59 euroa silloin, jos peltoa on viljelty luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtoja noudattaen vähintään kaksi sopimuskauden alkamista edeltävää kasvukautta, uusista viljelykseen otettavista alueista ensimmäisestä viljelyvuodesta alkaen ja jos pelto on sisältynyt maatalouden ympäristötuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettuun vuonna 1995 tehtyyn sopimukseen luonnon-mukaiseen tuotantoon siirtymisestä tai luonnonmukaisesta tuotannosta; ja

2) luonnonmukaiseen tuotantoon siirrettäviltä pelloilta 147,16 euroa, jos

a) peltoa on viljelty muutoin kuin luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtoja noudattaen tai pelto on ollut kesantona sopimus-kauden alkamista edeltävän kasvukauden;

b) peltoa on viljelty ennen sopimuskauden alkamista ainoastaan edeltävä kasvukausi luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtoja noudattaen; ja

c) peltoa on koskenut ennen sopimuskauden alkamista luopumiseläkelain tai muun vastaavan järjestelmän mukainen sitoumus pellon viljelemättömyydestä taikka maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/1989) taikka vastaavan aikaisemman lainsäädännön mukainen sopimus pellon viljelemättömyydestä.

37 §
Erityistuen määrä siirryttäessä sopimukseen luonnonmukaisesta tuotannosta

Jos viljelijällä on voimassa maatalouden ympäristötuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettu vuonna 1996 tai sen jälkeen tehty sopimus luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisestä, se voidaan sopimusten hakuaikana tehtävästä viljelijän hakemuksesta valtion talousarvion määrärahojen puitteissa muuttaa tämän asetuksen mukaiseksi sopimukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja sanotussa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettuun sopimukseen sisältyneistä pelloista maksetaan tehtävän sopimuksen perusteella vuosittain erityistukea seuraavan taulukon mukaisesti:

Siirtymistä tämän asetuksen mukaiseen luonnonmukaista tuotantoa koskevaan sopimukseen haetaan Aiemman sopimuksen tekovuosi Erityistuen suuruus euro/ha
Vuonna 2000 1996-1997 102,59
1998-1999 147,16
Vuonna 2001 1997-1998 102,59
1999 147,16
Vuonna 2002 1998-1999 102,59

Jos viljelijällä on voimassa maatalouden ympäristötuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettu vuonna 1996 tai sen jälkeen tehty sopimus luonnonmukaisesta tuotannosta, se voidaan sopimusten hakuaikana tehtävästä viljelijän hakemuksesta valtion talousarvion määrärahojen puitteissa muuttaa tämän asetuksen mukaiseksi sopimukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja kyseiseen sopimukseen sisältyneistä pelloista maksetaan vuosittain erityistukea 102,59 euroa hehtaarilta.


42 §
Sopimuksen purkaminen ja erityistuen takaisinperiminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi purkaa sopimuksen ja asettaa viljelijälle kahden vuoden karenssin, jos sopimuksen tehnyt viljelijä on salannut sopimuksen tekemiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja tai antanut niistä olennaisessa kohdassa virheellisen tiedon taikka jos hän tai maatilan myöhempi omistaja, jolle sopimus on siirretty, ei noudata sopimuksen ehtoja.


43 §
Sitoumuksesta ja sopimuksesta luopuminen

Jos viljelijä luopuu kirjallisesti sitoumuksesta tai koko sopimuksesta ennen sitoumus- tai sopimuskauden päättymistä, maksettu tuki peritään takaisin. Jos viljelijän sitoumus tai sopimus on kuitenkin ollut voimassa kolme vuotta ja viljelijä luopuu koko tilan myynnin kautta tai muutoin kokonaan maatalouden harjoittamisesta, tukea ei peritä takaisin. Sitoumuksesta tai sopimuksesta, lukuun ottamatta 26 §:ssä tarkoitettua sopimusta, luopumisella tarkoitetaan myös tilannetta, jossa tukeen sitoutunut tai sopimuksen tehnyt viljelijä ilman 2 momentissa tarkoitettua perustetta ei hae vuosittaista maksatusta. Viljelijää on kuultava ennen mahdollista tuen takaisinperintää ja sitoumuksen tai sopimuksen päättymistä koskevan päätöksen tekemistä.


44 §
Tukijärjestelmän ulkopuolelle sulkeminen

Jos kysymyksessä on vakavan laiminlyönnin seurauksena tehty väärä ilmoitus, suljetaan viljelijä kyseisen vuoden luonnonhaitta-korvausjärjestelmästä tai maatalouden ympäristötukijärjestelmästä taikka kummastakin tukijärjestelmästä. Jos kyseessä on tahallisesti tehty väärä ilmoitus, suljetaan viljelijä kyseisen ja sitä seuraavan vuoden luonnon-haittakorvausjärjestelmästä tai maatalouden ympäristötukijärjestelmästä taikka kummastakin tukijärjestelmästä. Jos viljelijä luopuu sopimuksesta ennen sopimuskauden päättymistä, uutta vastaavaa sopimusta ei tehdä ennen kuin kaksi vuotta on kulunut edellisen sopimuksen voimassaoloajan päättymisestä.


59 §
Siirtymäsäännökset

Jos viljelijällä on voimassa maatalouden ympäristötuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettu erityistukea koskeva sopimus, jonka voimassaolo jatkuu vuoden 2000 jälkeen, ja viljelijä on antanut sanotun valtioneuvoston päätöksen mukaisen maatalouden ympäristötuen perustukea koskevan sitoumuksen vuonna 1995, viljelijän on annettava tämän asetuksen mukainen ympäristötukea koskeva sitoumus vuonna 2000 lukuun ottamatta niitä sopimuksenhaltijoita, joiden aiemman sopimuksen tekemisen edellytyksenä ei ole ollut maatalouden ympäristötuen perustukea koskevan sitoumuksen antaminen. Vastaavasti, jos viljelijän kyseinen sitoumus päättyy vuoden 2000 jälkeen ja viljelijän edellä mainitun erityistukea koskevan sopimuksen voimassaolo jatkuu sitoumuksen päätyttyä, viljelijän on annettava tämän asetuksen mukainen ympäristötukea koskeva sitoumus. Jos viljelijä täyttää sopimuksen voi-massaoloaikana 65 vuotta eikä ympäristötukea koskevan sitoumuksen sitoumuskausi enää jatku, hänen on sitouduttava 15 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla noudattamaan maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteiden ehtoja.Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 2001. Sen 17 §:n 1 ja 2 momenttia, 35 §:n 1 momenttia, 36 § sekä 37 §:n 1 ja 2 momenttia sovelletaan eurojen osalta kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2002. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Mitä 45 §:ssä säädetään ei koske vuonna 2002 tai myöhemmin annettavaa sitoumusta tai alkavaa sopimusta. Jos vuonna 2000 tai 2001 luonnonhaittakorvaukseen tai ympäristötukeen sitoutunut tai kyseisinä vuosina alkaneen sopimuksen tehnyt viljelijä 45 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa ilmoittaa seuraavan vuoden tukihakemuslomakkeella hakevansa kyseessä olevaa tukea tai hakevansa sopimuksen 8 §:ssä tarkoitettua maksatusta, sitoumus- tai sopimuskausi jatkuu loppuun saakka. Jos viljelijän sitoumus tai sopimus on jo rauennut 45 §:ssä säädetyn mukaisesti vuoden 2000 lopussa, viljelijä ei voi enää ilmoittaa jatkavansa sitoumustaan tai sopimustaan vuoden 2002 pinta-alatukien haun yhteydessä.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Tiina Malm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.