1203/2001

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan tarkemmat säännökset seuraavien Euroopan yhteisön asetusten edellyttämästä naudanlihan merkitsemisestä, sen viranomaisvalvonnasta ja omavalvonnasta sekä merkintäjärjestelmien hyväksymisestä:

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000 nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta, jäljempänä neuvoston asetus; ja

2) komission asetus (EY) N:o 1825/2000 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkinnän osalta, jäljempänä komission asetus.

2 §
Suhde muihin kansallisiin säädöksiin

Naudanlihaan tehtävistä merkinnöistä säädetään myös elintarvikelaissa (361/1995) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä.

Naudanlihan terveysmerkinnöistä ja pakastamisajankohtaa koskevista merkinnöistä säädetään lihahygieniasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 16/EEO/2001 sekä jauhelihan ja raakaliha-valmisteiden hygieniasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä 20/EEO/1998 muutoksineen.

BSE-taudin varalta tutkittavien nautojen, lampaiden ja vuohien lihantarkastuksesta sekä tähän liittyvästä naudanlihan ja lihatuotteiden merkinnästä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 22/EEO/2001.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) naudanlihalla naudan ruhoa ja ruhosta saatavaa lihaa leikattuna sekä naudan häntää ja pallealihaa;

2) jauhetulla naudanlihalla naudanlihaa, joka on hakattu hienoksi tai jauhettu lihamyllyllä;

3) alkuperällä tietoa siitä, missä valtiossa nauta on syntynyt, kasvatettu ja teurastettu;

4) merkinnällä neuvoston asetuksen ja komission asetuksen mukaisten tietojen merkitsemistä yksittäiseen ruhoon tai ruhon osiin taikka niiden kääreisiin ja pakkauksiin ja muiden kuin valmiiksi pakattujen tuotteiden osalta asianmukaisten tietojen antamista kirjallisesti ja näkyvällä tavalla kuluttajalle myyntipaikassa;

5) valvontaviranomaisella Elintarvikevirastoa, lääninhallitusta, kunnan valvontaviranomaista tai valtion tarkastuseläinlääkäriä;

6) toimijalla:

a) vähittäismyymälää tai eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetussa laissa (1195/1996), jäljempänä hygienialaki, tarkoitettua teurastamoa taikka teurastuspaikkaa sekä muuta laitosta, jossa naudanlihaa leikataan, jauhetaan tai pakataan;

b) vähittäismyymälää, jossa myydään naudanlihaa pakkaamattomana; ja

c) vähittäismyymälöiden muodostamaa 7 kohdassa tarkoitettua ryhmää (kaupan ketju);

7) kaupan ketjulla sellaisten vähittäismyymälöiden muodostamaa ryhmää, joissa naudanlihaa leikataan, jauhetaan tai pakataan taikka myydään pakkaamattomana; kaupan ketjuun kuuluvilla vähittäismyymälöillä on yhteinen liiketunnus;

8) yksittäisellä vähittäismyymälällä kaupan ketjuun kuulumatonta vähittäismyymälää;

9) muulla laitoksella hygienialain nojalla hyväksyttyä leikkaamoa, jauhelihaa valmistavaa laitosta tai erillistä pakkaamoa;

10) nautaeläinrekisterillä neuvoston asetuksen mukaista viranomaisen pitämää rekisteriä;

11) syntymätunnuksella nautaeläimelle neuvoston asetuksen mukaisesti annettua yksilöllistä tunnusta, joka on painettuna kyseisen eläimen korvamerkkiin;

12) erätunnuksella tunnusta, jonka perusteella voidaan selvittää niiden eläinten syntymätunnukset, joiden lihaa erässä on; erätunnus vastaa neuvoston asetuksessa ja komission asetuksessa tarkoitettua viitenumeroa tai -koodia;

13) jäsenvaltiolla Euroopan unioniin kuuluvaa valtiota;

14) kolmannella maalla Euroopan unioniin kuulumatonta maata;

15) pakollisella naudanlihan merkintäjärjestelmällä toimijan laatimaa ja valvontaviranomaisen hyväksymää merkintäjärjestelmää; merkintäjärjestelmällä tarkoitetaan komission asetuksen 1 artiklassa mainittua tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää;

16) vapaaehtoisella naudanlihan merkintä-järjestelmällä valvontaviranomaisen neuvoston asetuksen 16 artiklan mukaisesti hyväksymää toimijaa koskevaa merkintäjärjestelmää;

17) ensisaapumispaikalla sitä yksikköä, joka Suomessa ensimmäisenä vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta toimitetut naudanliha-erät; jos naudanlihaerä lyhytaikaisen säilytyksen jälkeen kuljetetaan pakkasvarastosta tai muusta välivarastosta jakamattomana lopulliseen määränpäähänsä, ensisaapumispaikkana pidetään kuitenkin kyseistä lopullista määränpäätä; ja

18) rekisterikyselyllä nautaeläinrekisteristä tehtyä kyselyä, jolla selvitetään eläimen alkuperä, rekisteröinti, syntymäaika, testauspyynnöt, rajoittavat määräykset ja muut huomautukset.

2 luku

Viranomaiset ja valvontamenettely

4 §
Elintarvikeviraston velvollisuudet

Elintarvikevirasto toimii neuvoston asetuksen ja komission asetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena ja johtaa sekä valvoo kyseisten asetusten ja tämän asetuksen täytäntöönpanoa.

Elintarvikevirasto vastaa Euroopan komission mahdollisesti pyytämien tilastotietojen keräämisestä sekä raporttien ja kertomusten laatimisesta.

Lisäksi Elintarvikevirasto valvoo kaupan ketjujen suorittamaa merkintäjärjestelmän noudattamisen valvontaa.

5 §
Lääninhallitusten velvollisuudet

Lääninhallitus ohjaa ja valvoo Elintarvike-viraston antamien ohjeiden mukaisesti neuvoston asetuksen ja komission asetuksen sekä tämän asetuksen mukaisen naudanlihan merkitsemisen valvontaa alueellaan.

6 §
Kuntien ja valtion tarkastuseläinlääkärien velvollisuudet

Kunta huolehtii elintarvikelain 11 §:n mukaisesti neuvoston asetuksen ja komission asetuksen sekä tämän asetuksen mukaisesta valvonnasta ja tarkastuksesta alueellaan.

Teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa valvonnasta ja tarkastuksesta vastaavat kuitenkin asianomaiset valtion tarkastuseläinlääkärit.

7 §
Valvontamenettely

Valvontaviranomaisen on valvottava toimijoita säännöllisesti. Vähittäismyymälöiden naudanlihan merkintäjärjestelmät on tarkastettava vähintään kerran vuodessa.

Valvonnan yhteydessä on tarkastettava, täyttääkö naudanlihan merkitseminen neuvoston asetuksen ja komission asetuksen sekä tämän asetuksen vaatimukset. Valvojan on pidettävä kirjaa tarkastuskäynneistä ja valvonnan yhteydessä havaituista epäkohdista sekä annettava toimijalle kirjallinen selvitys tarkastusten tuloksista ja annetuista toimenpidekehotuksista.

Teurastamon, teurastuspaikan ja muun laitoksen merkintäjärjestelmiä valvotaan hygienialain mukaisen valvonnan yhteydessä. Merkintäjärjestelmät tarkastetaan yksityiskohtaisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa.

3 luku

Toimijoita koskevat vaatimukset

8 §
Pakollinen naudanlihan merkintäjärjestelmä

Toimijan on kustannuksellaan laadittava ja toteutettava valvontaviranomaisen hyväksymä pakollinen naudanlihan merkintäjärjestelmä.

Teurastamon pakollisen merkintäjärjestelmän hyväksymistä haetaan valtion tarkastuseläinlääkäriltä. Yksittäisen vähittäismyymälän, teurastuspaikan sekä muun laitoksen pakollisen merkintäjärjestelmän hyväksymistä haetaan kunnan valvontaviranomaiselta. Hakemukseen on liitettävä selvitys toiminnasta ja sen laajuudesta sekä kuvaus omavalvontaan sisältyvästä 12 §:n mukaisesta naudanlihan merkintäjärjestelmästä.

Kaupan ketjun pakollisen merkintäjärjestelmän hyväksymisestä säädetään 10 §:ssä.

9 §
Vapaaehtoinen naudanlihan merkintäjärjestelmä

Vapaaehtoisia merkintöjä käyttävän toimijan on kustannuksellaan laadittava ja toteutettava valvontaviranomaisen hyväksymä vapaaehtoinen naudanlihan merkintäjärjestelmä. Vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän hyväksymisen edellytyksistä samoin kuin hyväksymisen peruuttamisesta ja lisäehtojen asettamisesta säädetään neuvoston asetuksen 16 ja 18 artiklassa.

Jos naudanlihaa viedään toisiin jäsenvaltioihin, tästä on tehtävä ilmoitus 6 §:ssä mainitulle kunnan valvontaviranomaiselle ja Elintarvikevirastolle ennen viennin aloittamista. Ilmoitukseen on sisällytettävä vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän koko kuvaus ja luettelo vietävässä naudanlihassa käytettävistä hyväksytyistä vapaaehtoisista merkinnöistä. Elintarvikevirasto toimittaa tiedot toisiin jäsenvaltioihin ja komissiolle.

Maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen liittyvistä merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 tarkoitettujen luonnonmukaisten tuotteiden merkintöihin ja valvontaan sovelletaan luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (346/2000).

10 §
Kaupan ketjun merkintäjärjestelmien hyväksyminen

Kaupan ketjun on kustannuksellaan laadittava ja toteutettava pakollinen naudanlihan merkintäjärjestelmä. Pakollisen merkintäjärjestelmän hyväksymistä haetaan Elintarvikevirastolta.

Hakemuksessa on ilmoitettava:

1) kaupan ketjun vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot;

2) ketjun liiketunnus;

3) ketjuun kuuluvien vähittäismyymälöiden nimet, osoitteet ja puhelinnumerot sekä tieto kussakin myymälässä käytettävästä merkinnästä kunnittain ryhmiteltynä;

4) ilmoitus ketjuun kuuluvan vähittäis-myymälän sitoutumisesta hakemuksessa ilmoitettuun merkintäjärjestelmään;

5) kuvaus kaupan ketjun merkintäjärjestelmästä;

6) selvitys siitä, miten ketju valvoo merkintäjärjestelmän noudattamista; ja

7) ketjuun kuuluviin vähittäismyymälöihin kohdistettavat toimenpiteet, silloin kun myymälä ei noudata hyväksyttyä merkintäjärjestelmää.

Kaupan ketjun on viipymättä ilmoitettava Elintarvikevirastolle hakemuksessa ilmoitetuissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista.

Vapaaehtoisia merkintöjä käyttävän kaupan ketjun on haettava neuvoston asetuksen 16 artiklassa tarkoitetun vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän hyväksymistä Elintarvikevirastolta.

Kaupan ketjun on haettava jokaiselle ketjussa käytettävälle uudelle merkinnälle hyväksyntä Elintarvikevirastolta.

11 §
Kaupan ketjuun kuuluvan vähittäismyymälän velvollisuudet

Kaupan ketjuun kuuluvan vähittäismyymälän on sisällytettävä ketjun pakollinen naudanlihan merkintäjärjestelmä osaksi omavalvontajärjestelmäänsä. Jos vähittäismyymälä käyttää vapaaehtoisia merkintöjä, myös vapaaehtoinen merkintäjärjestelmä on sisällytettävä osaksi omavalvontajärjestelmää.

Kaupan ketjuun kuuluvan vähittäismyymälän on viimeistään tarkastuksen yhteydessä esitettävä kunnan valvontaviranomaiselle selvitys toiminnan laadusta ja laajuudesta sekä kuvaus omavalvontaan sisältyvästä 10 ja 12 §:n mukaisista naudanlihan merkintäjärjestelmistä.

12 §
Merkintäjärjestelmien kirjallinen kuvaus

Pakollinen naudanlihan merkintäjärjestelmä on kuvattava kirjallisesti. Merkintäjärjestelmää on muutettava toiminnan muuttuessa. Toimija vastaa merkintäjärjestelmän toimivuudesta ja pitää kirjaa sisäisestä tarkastuksesta. Kirjanpito on säilytettävä vähintään yhden vuoden ajan ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Merkintäjärjestelmän kirjallisesta kuvauksesta on käytävä ilmi merkintäjärjestelmästä vastaavan henkilön nimi.

Merkintäjärjestelmän perussisältö on seuraava:

1) kuvaus naudanlihan kulusta ja siitä, miten eri naudanlihaerät pidetään erillään sekä siihen liittyvistä työvaiheista;

2) kuvaus naudanlihan jäljittämisestä ja merkitsemisestä;

3) selostus erätunnuksen määrittelystä ja naudanlihan merkitsemiseen käytetyistä merkinnöistä;

4) kirjanpito vastaanotetusta ja lähetetystä lihasta; teurastamon, teurastuspaikan ja muun laitoksen on pidettävä kirjaa myydystä lihasta; teurastamon ja teurastuspaikan on pidettävä kirjaa myös teurastettavaksi tuoduista naudoista;

5) suunnitelma virheellisesti merkittyjen tuotteiden vetämisestä pois markkinoilta sekä siihen liittyvä tiedotussuunnitelma; ja

6) suunnitelma henkilökunnan perehdyttämisestä naudanlihan merkintäjärjestelmään.

Vapaaehtoisia merkintöjä käyttävän toimijan on kuvattava vapaaehtoinen merkintäjärjestelmä kirjallisesti neuvoston asetuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

13 §
Ensisaapumispaikkojen velvollisuudet

Ensisaapumispaikkojen on pidettävä kirjaa saapuvan ja lähtevän naudanlihan määristä ja merkinnöistä. Kirjanpito on säilytettävä vähintään vuoden ajan ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Jos toisesta jäsenvaltiosta tuodussa naudan-lihaerässä ei ole lihan jäljittämiseen tarvittavia merkintöjä tai merkinnät ovat riittämättömiä, ensisaapumispaikan on sovellettava 24 §:n säännöksiä.

14 §
Jäljitettävyys

Kaikki kaupan pidettävä naudanliha on oltava jäljitettävissä. Sen osalta on noudatettava, mitä säädetään komission asetuksen 1 artiklassa.

15 §
Naudanlihan merkintä

Suomessa kaupan pidettävä sekä Suomesta toisiin jäsenvaltioihin vietävä naudanliha on merkittävä neuvoston asetuksen 13 artiklan ja komission asetuksen 2 ja 3 artiklan mukaisesti.

Neuvoston asetuksen 13 artiklan 2a-kohdassa tarkoitetun erätunnuksen eteen on merkittävä joko "Erätunnus" tai "Erä" tai merkinnöistä on muuten selvästi käytävä ilmi erätunnus.

Toimijan on annettava riittävät tiedot naudanlihan merkinnöistä tämän asetuksen sekä elintarvikelain 8 §:n mukaisesti muille toimi-joille.

16 §
Jauhetun naudanlihan merkintä

Suomessa kaupan pidettävä sekä Suomesta toisiin jäsenvaltioihin vietävä jauhettu naudanliha on merkittävä neuvoston asetuksen 13 ja 14 artiklan ja komission asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

Jos jauhettuun naudanlihaan sekoitetaan muista eläimistä peräisin olevaa lihaa, merkinnät koskevat jauhetun naudanlihan osuutta tällaisessa sekoituksessa.

17 §
Kolmannesta maasta peräisin olevan naudanlihan merkintä, kun kaikkia tietoja ei ole saatavilla

Kolmannesta maasta tuotu naudanliha, josta ei ole saatavilla kaikkia neuvoston asetuksen 13 artiklan mukaisia tietoja, on merkittävä neuvoston asetuksen 15 artiklan mukaisesti.

18 §
Naudanlihan ja jauhetun naudanlihan vapaaehtoiset merkinnät

Naudanlihaan ja jauhettuun naudanlihaan voidaan tehdä vapaaehtoisesti muita merkintöjä neuvoston asetuksen 16 artiklan mukaisesti. Jauhettuun naudanlihaan voidaan tehdä vapaaehtoisia merkintöjä myös neuvoston asetuksen 14 artiklan ja komission asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

19 §
Erän koko

Erän koosta on noudatettava, mitä ryhmän koosta säädetään komission asetuksen 4 artiklassa.

20 §
Muut vaatimukset merkintöjen tekemisessä

Naudan ruhoihin ja ruhon osiin on merkittävä teurastuspäivä ja eläimen syntymätunnus sekä muut 15 §:ssä vaaditut merkinnät.

Teurastamojen ja teurastuspaikkojen on tarkastettava teurastettavaksi tulevista nautaeläimistä lihan merkitsemisessä tarvittavat tiedot rekisterikyselyllä.

Jos muussa laitoksessa tai vähittäismyymälässä leikataan, jauhetaan tai pakataan naudanlihaa, on lihassa tai sen kääreissä tai pakkauksissa taikka niihin kiinnitetyissä etiketeissä oltava näkyvällä tavalla 15 §:ssä vaaditut merkinnät.

Myös pakkaamattomana myytävän lihan läheisyydessä on oltava näkyvällä tavalla 15 §:ssä vaaditut merkinnät.

Sen toimijan, joka myy naudanlihaa kuluttajille, on elintarvikelain 6 ja 8 §:n mukaisesti varmistettava, että merkinnät ovat paikkansapitäviä.

Suomen- ja ruotsinkielisistä merkinnöistä säädetään elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun asetuksen (794/1991) 21 §:ssä.

4 luku

Valvontaviranomaisen ja Elintarvike- viraston velvollisuudet

21 §
Valvontaviranomaisen velvollisuudet

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava teurastamon, teurastuspaikan, muun laitoksen ja yksittäisen vähittäismyymälän pakollisen ja vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän hyväksymisestä viipymättä Elintarvikevirastolle.

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

1) toimijan nimi, osoite ja toimiala; ja

2) vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän osalta lisäksi valvontaviranomaisen hyväksymät vapaaehtoiset merkinnät ja hyväksymispäivämäärä.

22 §
Elintarvikeviraston velvollisuudet

Elintarvikeviraston on ilmoitettava tiedot kaupan ketjun hyväksytystä merkintäjärjestelmästä kunnan valvontaviranomaiselle.

Elintarvikevirasto pitää toimijoista valta-kunnallista rekisteriä ja ilmoittaa rekisteriin hyväksymisestä säännöllisesti lääninhallituksille. Elintarvikevirasto pitää komission asetuksen 10 artiklassa tarkoitettua rekisteriä.

Elintarvikevirasto pitää luetteloa niistä toisten jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden toimijoista, jotka toiset jäsenvaltiot tai komissio ovat sille ilmoittaneet komission asetuksen 11 artiklan mukaisesti. Elintarvikevirasto ilmoittaa kyseisistä toimijoista tarvittaessa lääninhallituksille ja valvontaviranomaisille.

Elintarvikevirasto käsittelee ja ratkaisee komission asetuksen 6 artiklassa tarkoitetut hakemukset.

Elintarvikeviraston on toimitettava komission asetuksen 11 artiklan c-kohdassa tarkoitetut tiedot komissiolle.

5 luku

Seuraamukset ja maksut

23 §
Rangaistukset ja pakkokeinot

Rangaistuksesta tämän asetuksen tai neuvoston asetuksen taikka komission asetuksen rikkomisesta säädetään elintarvikelain 39 §:ssä sekä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 8 §:ssä.

Pakkokeinoista säädetään elintarvikelain 8 luvussa.

24 §
Virheellisesti merkitty naudanliha

Virheellisesti merkityn ja merkitsemättömän naudanlihan sekä naudanlihan osalta, jota ei voida jäljittää komission asetuksen 1 artiklassa tarkoitetulla tavalla, noudatetaan mitä komission asetuksen 9 artiklassa säädetään.

Valvontaviranomainen voi elintarvikelain 8 luvun mukaisesti ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin virheellisesti merkittyjen naudanlihaerien poistamiseksi markkinoilta.

25 §
Maksut

Tämän asetuksen mukaisesta valvonnasta saa asianomainen valtion viranomainen periä maksun elintarvikelain 25 §:n mukaisesti. Maksujen määräämisessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

6 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

26 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan naudanlihan merkitsemisestä 7 päivänä syyskuuta 2000 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (786/2000). Asetusta sovelletaan kuitenkin ennen 1 päivää tammikuuta 2002 pakattuihin naudanlihaeriin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Juha Ylä-Autio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.