1187/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 22 ja 108 a §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 22 § osaksi laissa 586/2001 ja 108 a § mainitussa laissa:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kylmälaitteiden sekä sammutus- ja torjuntalaitteiden huoltotoimintaa suorittavaan, jos laite sisältää tämän asetuksen liitteessä 1 tarkoitettuja otsonikerrosta heikentäviä aineita tai liitteessä 2 tarkoitettuja fluorihiilivetyjä. Tätä asetusta sovelletaan lisäksi edellä tarkoitettujen aineiden käsittelyä ja jätehuoltoa suorittavaan.

2 §
Kylmälaitteiden huoltotoimintaa suorittavan pätevyysvaatimukset

Kylmäaineita 3 kiloa tai enemmän sisältäviä laitteita asentavan ja huoltavan toiminnanharjoittajan pääasiallisessa palveluksessa tulee olla vastuuhenkilö, joka täyttää tämän asetuksen liitteen 3 kohdan 1 a pätevyysvaatimukset. Vastuuhenkilön valvonnassa toimivan asennus- ja huoltohenkilöstön tulee täyttää liitteen 3 kohdan 1 b pätevyysvaatimukset.

Kylmäaineita enintään 3 kiloa sisältäviä laitteita asentavan ja huoltavan toiminnanharjoittajan pääasiallisessa palveluksessa tulee olla vastuuhenkilö, joka täyttää tämän asetuksen liitteen 3 kohdan 2 a pätevyysvaatimukset. Vastuuhenkilön valvonnassa toimivan asennus- ja huoltohenkilöstön tulee täyttää liitteen 3 kohdan 2 b pätevyysvaatimukset.

3 §
Sammutus- ja torjuntalaitteiden huoltotoimintaa suorittavan pätevyysvaatimukset

Sammutus- ja torjuntalaitteita asentavan ja huoltavan toiminnanharjoittajan päätoimisessa palveluksessa tulee olla vastuuhenkilö, joka täyttää tämän asetuksen liitteen 3 kohdan 3 pätevyysvaatimukset.

4 §
Jätehuoltoa suorittavan pätevyysvaatimukset

Jätehuoltoa harjoittavan toiminnanharjoittajan pääasiallisessa palveluksessa tulee olla vastuuhenkilö, joka täyttää liitteen 3 kohdan 4 pätevyysvaatimukset.

5 §
Vastuuhenkilön tehtävät

Toiminnan harjoittajan pääasiallisessa palveluksessa olevan vastuuhenkilön tulee vastata, että toiminnassa noudatetaan asetettuja ympäristönsuojeluvaatimuksia ja huoltohenkilöstö täyttää pätevyysvaatimukset. Vastuuhenkilöllä tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia tehtävästään.

6 §
Toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus henkilöstön pätevyydestä

Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä käyttämästään asennus- ja huoltohenkilöstöstä ja jätehuoltoa suorittavasta henkilöstöstä sekä heidän pätevyydestään. Selvitys henkilökunnasta ja heidän pätevyydestään tulee pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle.

7 §
Asennus- ja huoltotoiminnassa ja jätehuollossa tarvittavat laitteet ja välineet

Toiminnanharjoittajalla tulee olla käytössään tämän asetuksen liitteen 4 mukaiset asianmukaiset laitteet ja välineet. Laitteiden ja välineiden kunto tulee tarkastaa ja kalibroida tai muutoin luotettavalla tavalla huolehtia niiden kunnosta säännöllisesti. Toiminnanharjoittajan asennus- ja huoltohenkilökunnan sekä jätehuoltoa hoitavan henkilökunnan tulee olla perehdytettyjä laitteiden ja välineiden käyttöön.

8 §
Toiminnanharjoittajan ilmoitus toiminnasta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus turvatekniikan keskukselle ennen toiminnan aloittamista laitteiden asennus- tai huoltotoiminnasta tai tässä asetuksessa tarkoitettujen aineiden jätehuoltoa koskevasta toiminnasta. Toiminnanharjoittajan on tehtävä uusi ilmoitus viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, kun vastuuhenkilö on vaihtunut tai toiminta on muutoin muuttunut olennaisesti.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) toiminnanharjoittajan nimi ja yhteystiedot;

2) tiedot vastuuhenkilöstä ja hänen pätevyydestään;

3) onko toiminta asennus- ja huoltotoimintaa vai jätteen käsittelyä;

4) tiedot toiminnanharjoittajan käytössä olevista toimintaan tarvittavista laitteista ja työkaluista.

Jos tässä asetuksessa tarkoitettua toimintaa on harjoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta voidaan täydentää vuoden 2003 loppuun mennessä. Täydennettäessä ilmoitusta on osoitettava, että vastuuhenkilö täyttää tämän asetuksen liitteen 3 pätevyysvaatimukset.

9 §
Kylmälaitteiden vuositarkastukset

Laitteen haltijan tai omistajan tulee tarkastuttaa kaikki 3 kiloa tai enemmän liitteessä 1 mainittua kylmäainetta sisältävät kiinteät laitteet vuosittain vuotojen varalta. Laitteen tarkastuksen voi suorittaa muun huollon yhteydessä. Tarkastuksen suorittavan toiminnanharjoittajan tulee täyttää 2 ja 3 §:n mukaiset vaatimukset.

Laitteen haltijan tai omistajan tulee pitää huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa, josta käy ilmi laitteen viimeisin huoltopäivämäärä, tehty toimenpide, tarkastuksen suorittaneen toiminnanharjoittajan nimi ja huoltajan allekirjoitus. Huolto- ja tarkastuspäiväkirja tulee pyydettäessä näyttää valvontaviranomaiselle. Laitteen yhteydessä tulee olla ilmoitus siitä, milloin laite on viimeksi tarkastettu.

10 §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen vaatimuksia valvovat ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvontaviranomaiset. Tämän asetuksen 9 §:n vaatimusten noudattamista valvovat lisäksi omalta osaltaan työsuojeluviranomaiset ja terveydensuojeluviranomaiset siltä osin kuin kyse on ilmastointilaitteista ja terveydensuojeluviranomaiset siltä osin kuin on kyse elintarvikkeiden säilytykseen käytetyistä kylmälaitteista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen viranomaisten on ilmoitettava asianomaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle, jos valvonnan yhteydessä todetaan, että asetuksen pätevyysvaatimuksia ei ole noudatettu. Alueellisen ympäristökeskuksen tulee ilmoittaa asiasta Suomen ympäristökeskukselle. Jos valvonnan yhteydessä on havaittu, että 9 §:n mukainen velvollisuus on laiminlyönti, asiasta on ilmoitettava asianomaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tämän asetuksen vaatimusten laiminlyönnin oikaisemiseksi käytettävästä hallintopakosta säädetään ympäristönsuojelulain 13 luvussa.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2037/2000, EYVL N:o L 244, 29.9.2000, s. 1

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Hallitussihteeri
Mika Seppälä

Liitteet 1-4

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.