1162/2001

Annettu Turussa 9 päivänä marraskuuta 2001

Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 hyväksytyn kirkon vaalijärjestyksen (1056/1993) 2 luvun 15 §:n 4 momentti, 49 §:n 4 momentti, 49 a §, 49 b §:n 2 momentti, 49 c §:n 1 momentti ja 2 momentin 2 kohta ja 49 d §:n 2 momentti sekä 55 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 4 momentti, 49 a §, 49 b §:n 2 momentti, 49 c §:n 1 momentti ja 2 momentin 2 kohta sekä 49 d §:n 2 momentti kirkolliskokouksen päätöksessä 348/1998, seuraavasti:

2 luku

Papinvaali ja seurakuntavaalit

B. Vaaliluettelo
15 §

Jos vaalit on valituksen johdosta määrätty toimitettaviksi uudelleen, on laadittava uusi vaaliluettelo, johon on otettava kaikki 60 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää läsnäoleviksi merkityt seurakunnan jäsenet, joilla kirkkolain 8 luvun 3 §:n mukaan on äänioikeus.

D. Seurakuntavaalit
3. Ennakkoäänestys
49 §

Jos lähetekuori ja vaalikuori hyväksytään, merkitään vaaliluetteloon, että lähetekirjeessä mainittu henkilö on äänestänyt. Samalla vaalikuoren etupuolelle tehdään merkintä, että äänestäjä on todettu äänioikeutetuksi. Hyväksytyt vaalikuoret lasketaan sekä tarkastetaan, että niiden lukumäärä on sama kuin vaaliluetteloon äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä. Tämän jälkeen hyväksytyistä vaalikuorista otetaan äänestysliput ja ne leimataan niitä avaamatta. Äänestysliput on niitä avaamatta pantava suljettuun kääreeseen ja säilytettävä varmassa tallessa äänestyksen päättymiseen saakka, jolloin ne otetaan kääreestä ja pudotetaan vaaliuurnaan.


3 a. Ennakkoäänestys kotona
49 a §

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan (kotiäänestys) siinä seurakunnassa, jonka vaaliluetteloon hänet on merkitty. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä.

49 b §

Kotiäänestyksen vaalitoimitsijan on huolehdittava, että hänen lisäkseen kotiäänestyksessä on läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tässä tehtävässään ei toimi vaaliviranomaisen tehtävässä. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia tässä tehtävässä.


49 c §

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ennakkoäänestyksen alkamista edeltävänä perjantaina ennen kello 16 vaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Ilmoituksessa on mainittava:


2) että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan; ja


49 d §

Jollei äänestyksen toimittamiseen vaikuttavaa ilmoituksessa olevaa puutteellisuutta ole voitu poistaa tai jos ilmoitus on tehty säädetyn määräajan jälkeen taikka jos kotiäänestystä ei voida lainkaan toimittaa kulkuyhteyksien katkeamisen tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi, on äänestäjälle annettava tieto siitä, ettei kotiäänestystä toimiteta.


4. Vaalitoimitus ja vaalin tuloksen vahvistaminen
55 §

Kun äänestys on julistettu päättyneeksi, vaalilautakunta ottaa suljetusta kääreestä ennakkoäänestyksessä annetut äänestysliput ja niitä avaamatta pudottaa ne vaaliuurnaan. Äänten laskemisen alkaessa kaikki äänestysliput otetaan uurnasta ja lasketaan sekä äänestyslippujen että vaaliluetteloon äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä. Sen jälkeen vaalilautakunta erottaa 11 §:n mukaan mitättömät äänestysliput ja laskee annetut äänet.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Turussa 9 päivänä marraskuuta 2001

Kirkolliskokouksen puolesta


Jukka Paarma arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.