1140/2001

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan 18 päivänä maaliskuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkeasetuksen (271/1977) 3 §:n 2 momentti ja 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 2 momentti asetuksessa 391/1980, sekä

muutetaan 1, 2 ja 8 §, sellaisena kuin niistä ovat 1 § asetuksessa 681/1986 ja 2 § osaksi asetuksessa 495/1988, seuraavasti:

1 §

Rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän hakemisesta, hakijan velvollisuudesta antaa hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja sekä ylimääräisen rintamalisän saajan ilmoitusvelvollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen (594/1956) 5 luvussa säädetään. Rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää koskevan hakemuksen vastaanottamisesta on vastaavasti voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 68 §:ssä säädetään.

2 §

Sen lisäksi, mitä 1 §:ssä säädetään, rintamalisän hakija on velvollinen esittämään Kansaneläkelaitokselle sotilaspassiin merkityn todistuksen tai sotilaspiirin esikunnan antaman muun kirjallisen todistuksen siitä, että hänelle on annettu rintamasotilastunnus, taikka selvityksen siitä, että hän on saanut rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen tai rintamasotilaseläkelain (119/1977) 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun todistuksen. Selvitys voidaan esittää myös oikeaksi todistetulla jäljennöksellä.

8 §

Mitä kansaneläkeasetuksen 22 ja 23 §:ssä säädetään, sovelletaan vastaavasti rintamasotilaseläkelain mukaisten etuuksien kustannuksiin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.