1115/2001

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikehuoneistossa työskentelevältä vaadittavasta elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta (hygieniaosaamisasetus)

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 40 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 691/2001:

1 §
Tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään elintarvikehuoneistossa työskentelevältä, helposti pilaantuvia elintarvikkeita siellä käsittelevältä henkilöltä vaadittavasta elintarvikehygieenisestä osaamisesta. Lisäksi asetuksessa säädetään osaamisen testaamisesta, osaamistodistuksesta, osaamistestaajan kelpoisuudesta ja tehtävistä sekä Elintarvikeviraston oikeudesta antaa tarkempia määräyksiä.

2 §
Elintarvikehygieeninen osaaminen

Toiminnanharjoittajan on varmistuttava siitä, että elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on tehtäviensä suorittamisen kannalta riittävät perustiedot mikrobiologiasta, ruokamyrkytyksistä, hygieenisistä työtavoista, henkilökohtaisesta hygieniasta, puhtaanapidosta, omavalvonnasta ja elintarvikehygieniaan liittyvästä lainsäädännöstä. Elintarvikehygieenisen osaamisen asia-alueet on tarkemmin määritelty liitteessä 1.

Toiminnanharjoittajan on osana omavalvontaa pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja esitettävä nämä tiedot pyydettäessä kunnalliselle terveydensuojeluviranomaiselle tai eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain (1195/1996) mukaiselle laitosta valvovalle viranomaiselle.

3 §
Elintarvikehygieenisen osaamisen osoittaminen

Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on 4 §:ssä tarkoitettu osaamistodistus. Todistus on oltava henkilöllä, joka on yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta.

Todistus on oltava myös toiminnanharjoittajalla, joka omassa elintarvikehuoneistossaan käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

Henkilöllä, joka työskentelee elintarvikehuoneistossa pelkästään

1) kassalla;

2) valmiiden annosten tarjoilijana;

3) rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain (39/1889) 3 luvun 5 §:n velvoittamana vankina;

4) asevelvollisuuslain (452/1950) nojalla varusmiespalvelussa tai aseettomassa palveluksessa, naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaisessa asepalvelussa, taikka siviilipalveluslaissa (1723/1991) tarkoitettuna siviilipalvelusmiehenä; tai

5) sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) tarkoittamana asiakkaana kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaisessa työtoiminnassa taikka vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) tarkoittamassa suojatyössä,

ei kuitenkaan tarvitse olla osaamistodistusta.

4 §
Osaamistodistus

Osaamistestaaja myöntää Elintarvikeviraston vahvistaman mallin mukaisen osaamistodistuksen osaamistestin hyväksyttävästi suorittaneelle tai liitteen 2 kohdan 2 mukaisen rinnastettavan koulutuksen suorittaneelle.

Osaamistodistuksena pidetään myös liitteen 2 kohdassa 1 mainittua tutkintoa koskevaa tutkintotodistusta tai tällaiseen tutkintoon johtavia opintoja koskevaa opintosuoritusrekisterin otetta, josta ilmenee henkilön suorittaneen hygieniaosaamisvaatimusten mukaiset opinnot.

Osaamistestaaja voi pyydettäessä myöntää Elintarvikeviraston vahvistaman mallin mukaisen osaamistodistuksen edellä 2 momentissa tarkoitetulle henkilölle.

5 §
Osaamistesti

Osaamistestin tarkoituksena on arvioida henkilön elintarvikehygieenisiä perustietoja liitteessä 1 mainituilla asia-alueilla.

Osaamistestin kysymykset laatii Elintarvikevirasto.

Osaamistesti on kirjallinen. Elintarvikevirasto voi yksittäistapauksessa antaa osaamistestaajalle oikeuden järjestää suullinen testi, mikäli kirjalliseen testiin osallistuminen aiheuttaisi testattavalle kohtuuttomia vaikeuksia.

Osaamistestien ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaa Elintarvikevirasto.

6 §
Osaamistestaajat

Elintarvikevirasto pitää luetteloa osaamistestaajista.

Luetteloon merkitään hakemuksestaan henkilö, joka

1) täyttää terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 43 §:n 1 tai 2 momentissa mainitut kelpoisuusehdot;

2) on kelpoinen korkeakoulun tai Opetushallituksen toimialaan kuuluvan oppilaitoksen elintarvikehygieniaan liittyvän lehtorin tai opettajan virkaan tai toimeen tutkinnon ja aineenhallinnan osalta; taikka

3) suorittamalla 5 §:ssä tarkoitetun testin sekä muun antamansa selvityksen mukaan on kykenevä hoitamaan testaajan tehtäviä.

Hakemuksessa on myös selvitettävä, miten osaamistestaaja aikoo täyttää tämän asetuksen 7 ja 8 §:n mukaiset velvoitteet.

Merkintä luettelossa on voimassa kolme vuotta. Elintarvikevirasto uudistaa merkinnän, jos hakija on ylläpitänyt taitoaan ottamalla vastaan osaamistestejä.

Elintarvikevirasto voi poistaa merkinnän määräajan kuluessakin, mikäli osaamistestaajan tämän asetuksen mukaisessa toiminnassa ilmenee olennaisia epäkohtia.

Muutoin luetteloon sovelletaan, mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään tai sen nojalla määrätään.

7 §
Osaamistestien järjestäminen

Osaamistestaajalla on oikeus järjestää osaamistestejä.

Osaamistestaajan käytettävissä tulee olla testien asianmukaisen järjestämisen edellyttämä tila ja välineet sekä testin valvonnan kannalta riittävä henkilöstö.

8 §
Osaamistestaajan velvollisuudet

Osaamistestaajan tulee:

1) järjestää testitilaisuudet ja tiedottaa niistä;

2) myöntää osaamistodistus siten kuin siitä 4 §:ssä säädetään; ja

3) toimittaa Elintarvikevirastolle sen tarvitsemat tiedot testeihin osallistuneista henkilöistä ja annetuista osaamistodistuksista.

Testien järjestämisen valvontaa varten osaamistestaajan tulee lisäksi:

1) ilmoittaa Elintarvikevirastolle 7 §:n 2 momentissa mainituissa edellytyksissä tapahtuneista olennaisista muutoksista; ja

2) Elintarvikeviraston tai testiin osallistuneen niin vaatiessa toimittaa testisuoritus tarkistusarvosteluun Elintarvikevirastoon.

9 §
Tarkemmat määräykset

Elintarvikevirasto voi antaa tarkempia määräyksiä:

1) osaamistestissä käytettävistä muista kuin kotimaisista kielistä;

2) osaamistestin perusteista ja testin laatimisesta;

3) osaamistestin hyväksyttävästä suorittamisesta;

4) osaamistodistuksen sisällöstä;

5) tämän asetuksen liitteessä 2 tarkoitetuista tutkinnoista ja niihin rinnastettavista koulutuksista; ja

6) tämän asetuksen 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta muusta selvityksestä.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Asetuksen 3 §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2003. Asetuksen voimaantullessa elintarvikehuoneistossa työskentelevän henkilön, joka ei täytä tämän asetuksen mukaista elintarvikehygieenisen osaamisen vaatimusta, tulee hankkia tässä asetuksessa tarkoitettu osaamistodistus 1 päivä tammikuuta 2005 mennessä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi Elintarvikevirasto aloittaa 7 §:ssä tarkoitetun osaamistestaajien luettelon pitämisen.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Ylitarkastaja
Veli-Mikko Niemi

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.