1093/2001

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä 27 päivänä kesäkuuta 1994 annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (598/1994) 2 §:n 3 b kohta ja 8 a §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 b kohta ja 8 a § päätöksessä 749/1998, sekä liite A ja B seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan


3 b) Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa rekisteröidyllä hevosella hevosta, jolle Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa toimivaltainen viranomainen tai yhteisö on antanut 3 kohdassa tarkoitetun tunnistamisasiakirjan;


8 a §
Hevosten tuonti Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta sekä vienti Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan

Poiketen siitä, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa rekisteröity hevonen saadaan tuoda Norjasta, Ruotsista tai Tanskasta Suomeen ja viedä Suomesta Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan ilman 3 ja 8 §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia ja 7 §:ssä tarkoitettua terveystodistusta seuraavin ehdoin:

1) hevonen ylittää valtioiden välisen rajan kilpailuun osallistumista varten aikaisintaan viisi päivää ennen kilpailun alkamista ja viimeistään viisi päivää kilpailun päättymisen jälkeen;

2) hevosen mukana on ennen kilpailua asiakirja, joka osoittaa, että hevonen on ilmoitettu kilpailuun;

3) hevosen mukana on kilpailun jälkeen todistus kilpailuun osallistumisesta;

4) 3 kohdassa tarkoitettu todistus on kilpailua valvovan eläinlääkärin antama, tai jos kilpailu ei edellytä eläinlääkärin valvontaa, kilpailun ylimmän tuomarin antama;

5) hevosen mukana on 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu tunnistamisasiakirja; sekä

6) hevonen täyttää 3 §:ssä säädetyt yleiset terveysvaatimukset.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2001.

Komission päätös 2001/298/EY (32001D0298); EYVL N:o L 102, 12.4.2001, s. 63

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Sirpa Kiviruusu

Liitteet A ja B

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.