1072/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan ulosottomaksuista 13 päivänä tammikuuta 1995 annetun asetuksen (35/1995) 2―4 §, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 ja 2 momentti sekä 8 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 3 § asetuksessa 518/1999 ja 6 §:n 1 momentti osaksi asetuksessa 1177/1995, seuraavasti:

2 §
Taulukkomaksu

Rahasaamisen perimisestä velallisen on suoritettava taulukkomaksua kulloinkin perityn saamisen tai sen osan mukaan seuraavasti:

Saaminen tai sen osa Taulukkomaksu
euroa euroa
enintään 67 7
yli 67 mutta enintään 165 12
yli 165 mutta enintään 335 25
yli 335 mutta enintään 670 51
yli 670 mutta enintään 1 680 76
yli 1 680 mutta enintään 8 400 118
yli 8 400 185
3 §
Estemaksu

Kun täytäntöönpanoasiakirjat palautetaan ulosoton hakijalle rahasaatavan perimistä kohdanneen esteen vuoksi tai hakijan peruutettua hakemuksensa, hakijan on suoritettava estemaksuna 3,40 euroa asialta. Jos hakemus peruutetaan sen vuoksi, että saaminen ulosoton aikana on suoritettu muulle kuin ulosottoviranomaiselle, estemaksu peritään hakijalta, jollei suoritusta vastaavaa 2 §:ssä mainittua taulukkomaksua ole saatu perityksi velalliselta.

4 §
Myyntimaksu

Ulosmitatun kiinteistön ja määräalan pakkohuutokaupan kauppasummasta peritään myyntimaksuna 841 euroa.

Alusrekisteriin merkityn aluksen, ilma-aluksen, asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeen sekä autokiinnityslain (810/1972) 1 §:ssä mainittujen kiinnityskelpoisten ajoneuvojen ja työkoneiden pakkohuutokaupan kauppasummasta peritään myyntimaksuna 336 euroa.

5 §
Täytäntöönpanomaksu

Jäljempänä mainituista asioista peritään täytäntöönpanomaksuja seuraavasti:

1) häätö:

a) asuinhuoneisto 84 euroa;

b) muu huoneisto tai tila 168 euroa;

2) osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) mukainen virka-apu ja tilitys:

a) 84 euroa, jos esineen tilitysarvo on enintään 840 euroa;

b) 168 euroa, jos esineen tilitysarvo ylittää 840 euroa;

3) muu täytäntöönpano 168 euroa.


6 §
Todistus- ja jäljennösmaksu

Eri tilauksesta annettavasta todistuksesta tai jäljennöksestä peritään todistusmaksu tai jäljennösmaksu seuraavasti:

1) todistus päiväkirjakorttiin merkityistä seikoista 8,40 euroa ulosottoasialta;

2) ulosottomiehen tietojen luovutus massaluovutuksena luottotietotoiminnan harjoittajalle 8,40 euroa ja lisäksi 1,20 euroa henkilöltä;

3) yksilöidyn asiakirjan jäljennöksestä ensimmäiseltä sivulta 0,80 euroa ja kultakin seuraavalta sivulta 0,50 euroa ja, jos asiakirjan tilaaja ei yksilöi asiakirjaa ja sitä pyydetään etsimään arkistosta, jäljennöksestä ensimmäiseltä sivulta 8,40 euroa ja kultakin seuraavalta sivulta 0,50 euroa.

Jos todistus tai jäljennös lähetetään postiennakolla, peritään lisäksi 5,10 euron ylimääräinen todistus- tai jäljennösmaksu.


8 §
Viivästysseuraamukset

Jos maksuvelvollinen ei suorita hänen maksettavakseen määrättyä maksua määräajassa tai jättää postiennakon lunastamatta, häneltä voidaan periä lisäksi viivästysmaksuna 8,40 euroa suoritteelta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri
Marja-Liisa Tolvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.