1066/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista 29 päivänä toukokuuta 1998 annetun asetuksen (359/1998) 2 § 1 momentti, 3 §, 4 § 1 momentti, 5 §, 6 §, 11 § 2 momentti ja 12 § 1 momentti sellaisena kuin niistä 2 § 1 momentti ja 4 § 1 momentti ovat asetuksessa 843/2001 ja 6 § asetuksessa 352/2001, seuraavasti:

2 §

Palkkiot käräjäoikeudessa käsiteltävään oikeudenkäyntiin valmistautumisesta ovat:

1) rikosasiassa 252 euroa;

2) pakkokeinoasiassa ja rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitetuissa valitusasioissa 84 euroa;

3) riita-asiassa ja hakemusasiassa 505 euroa kantajan tai hakijan avustajalle;

4) riita-asiassa ja hakemusasiassa 420 euroa vastaajan tai kuultavan avustajalle.


3 §

Palkkio kirjallisesta lisävalmistelusta käräjäoikeudessa on 185 euroa. Kirjalliseen lisävalmisteluun kuuluvat haastehakemuksen tai hakemuksen ja vastauksen jälkeen valmistelussa laaditut kirjelmät ja niihin liittyvät neuvottelut.

4 §

Palkkio avustamisesta asian suullisessa käsittelyssä tuomioistuimessa on 303 euroa, jos käsittely matkoineen kestää enintään kolme tuntia. Pakkokeinoasian ja rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 1 §:n mukaisen valitusasian käsittelyssä palkkio on kuitenkin 168 euroa, jos käsittely matkoineen kestää enintään kaksi tuntia, ja pakkokeinoasian uudelleen käsittelyssä ja ulkomaalaislain (378/1991) 48 §:ssä tarkoitetussa säilöön ottamista koskevan asian käsittelyssä palkkio on 84 euroa, jos käsittely matkoineen kestää enintään tunnin.


5 §

Palkkio avustamisesta esitutkinnassa on 118 euroa enintään kahden tunnin käsittelystä. Kahden tunnin yli menevältä osin palkkio on 6 §:n mukainen.

6 §

Muissa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa toimenpiteissä, kuten valitusten ja vastausten laatimisessa muutoksenhakutuomioistuimeen, palkkio määrätään ajankäytön perusteella. Tuntipalkkio on 84 euroa. Erikseen veloitettavalta matka- ja odotusajalta tuntipalkkio on kuitenkin 67 euroa. Palkkiot suoritetaan täysistä tunneista siten, että yhteenlaskettu matka-aika ja muu aika pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin.

11 §

Muissa asioissa oikeusaputoimiston palkkioperusteet ovat seuraavat:

1) neuvottelu, johon voi sisältyä yksinkertaisen asiakirjan laatiminen, 50 euroa;

2) asiakirjan tai valituksen laatiminen ja muu oikeudellinen avustaminen 168 euroa, kun toimenpiteen suorittaminen vaatii työaikaa enintään kaksi tuntia; tämän yli menevältä ajalta palkkio on 84 euroa tunnilta.


12 §

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 3 §:n nojalla määrätyn tukihenkilön palkkio on 84 euroa tunnilta. Jos määrätty tukihenkilö ei harjoita toimintaa ammattimaisesti tai hänellä ei muutoin ole toiminnasta aiheutuvia yleiskuluja, palkkio on 42 euroa tunnilta. Kun tukihenkilöksi on määrätty julkisyhteisön palveluksessa oleva henkilö tehtävänsä puolesta, palkkio on 17 euroa tunnilta ja se suoritetaan määrätylle tukihenkilölle henkilökohtaisesti.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Asetusta sovelletaan palkkio- ja kulukorvauksiin, joista esitetään lasku tuomioistuimelle tai oikeusaputoimistolle asetuksen voimaan tulemisen jälkeen.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitussihteeri
Merja Muilu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.