1044/2001

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2002

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavien Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuaikoja vuonna 2002:

1) uuhipalkkio;

2) sonni- ja härkäpalkkio;

3) emolehmäpalkkio;

4) laajaperäistämispalkkio;

5) teurastuspalkkio siltä osin kuin on kysymys täydennys- ja korjaus tai kieltäytymisilmoitusten toimittamisesta.

2 §
Uuhipalkkio

Uuhipalkkion hakuaika alkaa 4 päivänä helmikuuta 2002. Hakemus palkkion saamiseksi on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 22 päivänä helmikuuta 2002.

Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 107 vuodelle 2002 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2002 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

3 §
Sonni- ja härkäpalkkio

Sonnipalkkion ja härkäpalkkion (kuohitut sonnit) ensimmäinen palkkiohaku alkaa 11 päivänä helmikuuta 2002. Hakemus palkkion saamiseksi on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 22 päivänä helmikuuta 2002.

Sonni- ja härkäpalkkion toinen palkkiohaku alkaa 6 päivänä toukokuuta 2002. Hakemus palkkion saamiseksi on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 17 päivänä toukokuuta 2002.

Sonni- ja härkäpalkkion kolmas palkkiohaku alkaa 5 päivänä elokuuta 2002. Hakemus palkkion saamiseksi on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 16 päivänä elokuuta 2002.

Sonni- ja härkäpalkkion neljäs palkkiohaku alkaa 11 päivänä marraskuuta 2002. Hakemus palkkion saamiseksi on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 22 päivänä marraskuuta 2002.

4 §
Sonni- ja härkäpalkkion hakemuslomakkeet

Sonnipalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 105 vuodelle 2002 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2002 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

Härkäpalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 105C vuodelle 2002 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2002 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

Hakemukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä ajan tasalla oleva nautaeläinluettelo tai nautaeläinluettelon ne sivut, joissa on tiedot hakemuksen kohteena olevista nautaeläimistä.

5 §
Emolehmäpalkkio

Emolehmäpalkkion hakuaika alkaa 8 päivänä huhtikuuta 2002. Hakemus palkkion saamiseksi on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2002.

Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 106 vuodelle 2002. Tuottajalle hakemuksen tekemiseksi lähetettävä lomake täytetään etukäteen tiedoilla nautaeläimistä, jotka ovat eläintunnisterekisteriin toimitettujen tietojen perusteella palkkiokelpoisia. Tuottajan on tarkastettava esitäytetyt tiedot, korjattava niissä olevat virheet esitäytetylle lomakkeelle ja eläintunnisterekisteriin sekä merkittävä lomakkeeseen ne eläimet, joista tuottaja hakee palkkiota. Tuottajan on lisättävä lomakkeeseen tiedot niistä esitäytetyistä tiedoista puuttuvista palkkiokelpoisista eläimistä, joista tuottaja hakee palkkiota. Lisäksi tuottajan on merkittävä lomakkeeseen niiden eläinten kokonaismäärä, joista tuottaja hakee palkkiota. Merkittäessä lomakkeeseen hiehojen kokonaismäärää on meneteltävä siten kuin siitä naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999, jäljempänä markkinajärjestelyasetus, 6 artiklan 2 kohdassa säädetään.

Hakemukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä ajan tasalla oleva nautaeläinluettelo tai nautaeläinluettelon ne sivut, joissa on tiedot hakemukseen lisätyistä nautaeläimistä.

6 §
Laajaperäistämispalkkio vuoristoalueen lypsylehmistä

Vuoristoalueen lypsylehmistä maksettavan laajaperäistämispalkkion hakuaika alkaa 2 päivänä toukokuuta 2002. Hakemuksessa lueteltuja lypsylehmiä koskevilta osin hakemus on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2002.

Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 154 vuodelle 2002. Tuottajalle hakemuksen tekemiseksi lähetettävä lomake täytetään etukäteen tiedoilla eläimistä, jotka ovat eläintunnisterekisteriin toimitettujen tietojen perusteella palkkiokelpoisia. Tuottajan on tarkastettava esitäytetyt tiedot, korjattava niissä olevat virheet esitäytetylle lomakkeelle ja eläintunnisterekisteriin sekä merkittävä lomakkeeseen ne eläimet, joista tuottaja hakee palkkiota. Tuottajan on lisättävä lomakkeeseen tiedot niistä esitäytetyistä tiedoista puuttuvista palkkiokelpoisista eläimistä, joista tuottaja hakee palkkiota. Lisäksi tuottajan on merkittävä lomakkeeseen niiden eläinten kokonaismäärä, joista tuottaja hakee palkkiota.

Hakemukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä ajan tasalla oleva nautaeläinluettelo tai nautaeläinluettelon ne sivut, joissa on tiedot hakemukseen lisätyistä nautaeläimistä.

7 §
Laajaperäistämispalkkio

Nautaeläimistä, joista myönnetään sonni-, härkä- tai emolehmäpalkkiota, sekä nautaeläimistä, jotka on lueteltu 6 §:ssä tarkoitetussa hakemuksessa, voidaan hakemuksesta myöntää laajaperäistämispalkkio. Laajaperäistämispalkkiota haetaan pinta-alatukihakemukseen sisältyvällä lomakkeella numero 101B, joka on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2002. Pinta-alatukihakemuksessa ilmoitetaan myös laajaperäistämispalkkion myöntämisen edellytyksenä oleva rehuala.

Palkkiokelpoisuuden edellytyksistä säädetään markkinajärjestelyasetuksen 13 artiklassa sekä naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2342/1999, erityisesti asetuksen 32 ja 33 artiklassa.

8 §
Teurastuspalkkion täydennys- ja korjaus sekä kieltäytymisilmoitusten toimitusajat

Teurastuspalkkion täydennys- ja korjaus sekä kieltäytymisilmoitukset aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2002 teurastetuista palkkiokelpoisista nautaeläimistä on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 7 päivänä kesäkuuta 2002.

Teurastuspalkkion täydennys- ja korjaus sekä kieltäytymisilmoitukset aikaisintaan 1 päivänä toukokuuta 2002 ja viimeistään 31 päivänä elokuuta 2002 teurastetuista palkkiokelpoisista nautaeläimistä on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 11 päivänä lokakuuta 2002.

Teurastuspalkkion täydennys- ja korjaus sekä kieltäytymisilmoitukset aikaisintaan 1 päivänä syyskuuta 2002 ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2002 teurastetuista palkkiokelpoisista nautaeläimistä on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 7 päivänä helmikuuta 2003.

9 §
Rehualan ja ympäristöehtoalan ilmoittaminen

Palkkioiden myöntämisen edellytyksenä on rehualan ilmoittaminen siten kuin markkinajärjestelyasetuksen 12 ja 13 artiklassa säädetään.

Palkkioiden myöntämisen edellytyksenä on ympäristöehtoalan ilmoittaminen siten kuin Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien peltoalaan ja eläimiin perustuvien suorien tukien horisontaaliehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (154/2000) 11 §:ssä säädetään.

Rehuala ja ympäristöehtoala ilmoitetaan pinta-alatukihakemukseen sisältyvillä lomakkeilla numero 101A, 101B, 102A ja 102C, jotka on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2002. Ympäristöehtoala on kuitenkin ilmoitettava viimeistään ennen tuen maksamista.

10 §
Palkkiohakemusten toimittaminen

Hakemukset uuhi-, sonni-, härkä-, emolehmä- ja laajaperäistämispalkkioiden saamiseksi sekä teurastuspalkkion täydennys- ja korjaus ja kieltäytymisilmoitukset (palkkiohakemus) on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, palkkiohakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Palkkiohakemuksen mukana on toimitettava tarvittavat liitteet.

Postitse toimitettu palkkiohakemus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

11 §
Myöhästyneenä toimitettu hakemus

Myöhästyneenä toimitetun palkkiohakemuksen perusteella myönnettävästä palkkiosta tehdään vähennykset sen mukaan kuin tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission 1 päivänä tammikuuta 2002 voimaan tulevan asetuksen 13 artiklassa säädetään.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä marraskuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1254/1999; EYVL N:o L 160, 26.6.1999, s. 21
Neuvoston asetus (EY) N:o 1455/2001; EYVL N:o L 198, 21.7.2001, s.
Neuvoston asetus (EY) N:o 1512/2001; EYVL N:o L 201, 26.7.2001, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 2342/1999; EYVL N:o L 281, 4.11.1999, s. 30
Komission asetus (EY) N:o 1042/2000; EYVL N:o L 118, 19.5.2000, s. 4
Komission asetus (EY) N:o 1900/2000; EYVL N:o L 228, 8.9.2000, s. 25
Komission asetus (EY) N:o 2733/2000; EYVL N:o L 316, 15.12.2000, s. 44
Komission asetus (EY) N:o 192/2001; EYVL N:o L 29, 31.1.2001, s. 27
Komission asetus (EY) N:o 1458/2001; EYVL N:o L 194, 18.7.2001, s. 4

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.