1038/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen (610/1999) 2 §, 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5―8 §, 9 §:n 1 ja 3 momentti sekä 10―13 § seuraavasti:

2 §
Rikesakon suuruus

Rikesakon suuruus on 10, 20, 35, 50, 70, 85, 100 tai 115 euroa sen mukaan kuin jäljempänä säädetään.

3 §
Jalankulkijan rikkomukset

Jalankulkijalle voidaan määrätä 10 euron rikesakko, jos hän rikkoo tieliikennelakia (267/1981) tai sen nojalla annettuja säännöksiä.

4 §
Moottorittoman ajoneuvon kuljettajan rikkomukset

Polkupyöräilijälle tai muulle moottorittoman ajoneuvon kuljettajalle voidaan määrätä 20 euron rikesakko, jos hän rikkoo tieliikennelakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä.


5 §
Moottorikäyttöisen ajoneuvon asiakirjoja koskevat rikkomukset

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa vaadittavien asiakirjojen mukana pitämistä koskevien tieliikennelain tai sen nojalla annettujen säännösten rikkomisesta voidaan kuljettajalle määrätä 20 euron rikesakko.

6 §
Moottorikäyttöisen ajoneuvon varusteita koskevat rikkomukset

Moottorikäyttöisen ajoneuvon tai hinattavan ajoneuvon rakennetta, varusteita tai kuntoa koskevien tieliikennelain tai sen nojalla annettujen säännösten rikkomisesta voidaan kuljettajalle, omistajalle tai pysyvälle haltijalle määrätä 35 euron rikesakko.

Mopoilijalle, mopon omistajalle tai pysyvälle haltijalle voidaan 1 momentissa tarkoitetusta rikkomuksesta määrätä 20 euron rikesakko.

7 §
Henkilökohtaisen suojavälineen käyttöä koskevat rikkomukset

Henkilö- ja pakettiauton kuljettajalle ja matkustajalle voidaan tieliikennelain vastaisesta turvavyön käyttämättä jättämisestä ajon aikana määrätä 35 euron rikesakko. Samansuuruinen rikesakko voidaan määrätä myös kuljettajalle, holhoojalle tai huoltajalle tieliikennelain 88 §:n 4 momentissa säädetyn velvollisuuden laiminlyömisestä.

Moottoripyörän tai moottorikelkan kuljettajalle, mopoilijalle tai 15 vuotta täyttäneelle moottoripyörän, moottorikelkan tai mopon matkustajalle voidaan määrätä malliltaan hyväksytyn suojakypärän käyttämättä jättämisestä ajon aikana 35 euron rikesakko.

8 §
Nopeusrajoituksen rikkominen moottori- käyttöisellä ajoneuvolla

Jos suurin sallittu nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle voidaan määrätä suurimman sallitun nopeuden ylityksestä:

1) enintään 15 kilometrillä tunnissa 85 euron rikesakko; ja

2) yli 15 kilometrillä tunnissa ja enintään 20 kilometrillä tunnissa 115 euron rikesakko.

Jos suurin sallittu nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle voidaan määrätä suurimman sallitun nopeuden ylityksestä:

1) enintään 15 kilometrillä tunnissa 70 euron rikesakko; ja

2) yli 15 kilometrillä tunnissa ja enintään 20 kilometrillä tunnissa 100 euron rikesakko.

Mopoilijalle voidaan kuitenkin määrätä suurimman sallitun nopeuden ylityksestä enintään 15 kilometrillä tunnissa 50 euron rikesakko.

9 §
Muut moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan liikennesääntörikkomukset

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle voidaan määrätä tieliikennelain 1 tai 2 lukuun tai tieliikenneasetukseen (182/1982) sisältyvien liikennesääntöjen taikka liikennemerkeillä osoitettujen käskyjen, kieltojen, rajoitusten tai määräysten muusta kuin tämän asetuksen 8 §:ssä tarkoitetusta rikkomisesta 50 euron rikesakko.


Mopoilijalle 1 momentissa tarkoitetusta rikkomuksesta määrättävä rikesakko on kuitenkin 35 euroa. Tällainen rikesakko voidaan määrätä mopoilijalle 2 momentin säännöksestä poiketen myös tieliikenneasetuksen 22 §:n 1 momentin 1 kohdan tai 26 §:n säännösten rikkomisesta.

10 §
Moottorikäyttöisen ajoneuvon häiritsevä ja tarpeeton ajo

Tieliikennelain 86 §:n ja ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 4 §:n moottorikäyttöisen ajoneuvon häiritsevää tai tarpeetonta ajoa koskevien säännösten rikkomisesta voidaan kuljettajalle määrätä 35 euron rikesakko.

11 §
Ajoneuvon katsastusta ja rekisteröitäväksi ilmoittamista koskevat rikkomukset

Katsastamattoman tai rekisteröitäväksi ilmoittamattoman ajoneuvon käyttämisestä voidaan kuljettajalle määrätä 35 euron rikesakko.

12 §
Moottorikäyttöisen ajoneuvon henkilö- kuljetusta koskevat rikkomukset

Moottorikäyttöisen ajoneuvon henkilökuljetusta ja matkustajien sijoittamista koskevien säännösten rikkomisesta voidaan kuljettajalle määrätä 50 euron rikesakko.

13 §
Roskaamiskiellon vähäinen rikkominen

Jätelain (1072/1993) 19 §:ssä säädetyn ros-kaamiskiellon vähäisestä rikkomisesta poliisi voi määrätä roskaajalle 50 euron rikesakon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Lainsäädäntöneuvos
Lena Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.