1035/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 20 päivänä elokuuta 1993 annetun asetuksen (774/1993) 3 §:n 2 ja 3 momentti, 4 ja 5 §, 6 §:n 1 momentti sekä 7, 8 ja 10 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti sekä 4, 5 ja 7 § asetuksessa 100/1996, 3 §:n 3 momentti mainitussa asetuksessa 100/1996 ja asetuksessa 891/1996, 6 §:n 1 momentti osaksi viimeksi mainituissa asetuksissa ja 8 § osaksi mainitussa asetuksessa 100/1996, sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a § seuraavasti:

3 §
Käräjäoikeus

Hakemuksesta vireille tulevan asian käsittelystä, jollei jäljempänä toisin säädetä, peritään 60 euroa. Jos asia riitaisena siirretään istuntokäsittelyyn, maksu peritään kuten riita-asiassa.

Jäljempänä mainittujen hakemusasioiden käsittelystä peritään seuraavat hakemusmaksut:

1) avioeroasia:

a) 60 euroa;

b) asian jatkokäsittely harkinta-ajan jälkeen 35 euroa;

2) holhoustoimesta annetussa laissa (442/ 1999) mainittu asia:

a) 25 euroa;

b) kun käsittely sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 95 euroa;

3) avioehtoasia, avioliittolain (234/1929) 35 §:n 4 momentissa, 45 §:n 1 momentissa tai 105 §:ssä, avioliittolain voimaanpanosta annetun lain (235/1929) 4 §:n 3 momentissa tai eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain (379/1929) 16 §:ssä tarkoitettu asia taikka lahjanlupauslain (625/1947) 6 §:n mukainen asia:

a) 40 euroa;

b) kun käsittely sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 105 euroa;

4) testamentin tallettamista koskeva asia 20 euroa;

5) lainhuudatusasia:

a) 50 euroa;

b) kun käsittely sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 135 euroa;

c) selvennyslainhuutoa koskeva asia 20 euroa;

6) kiinnitysasia:

a) kiinnityksen vahvistamista koskeva asia 35 euroa;

b) kiinnityksen muuttamista tai uuden panttikirjan antamista koskeva asia 20 euroa;

c) panttikirjaksi vaihtamista koskeva asia 20 euroa;

d) kun samalla hakemusasiakirjalla haetaan usean kiinnityksen vahvistamista tai muuttamista taikka usean saamistodisteen vaihtamista panttikirjaksi, ensimmäisestä kiinnityksestä a―c alakohdassa tarkoitettu maksu ja muista 10 euroa kappaleelta;

e) panttikirjaksi vaihtamisen yhteydessä haetusta kiinnityksen muuttamisesta ei peritä eri maksua;

7) erityisen oikeuden kirjaamista ja muuta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää kirjausta koskeva asia:

a) erityisen oikeuden kirjaamista tai siirtoa koskeva asia 50 euroa;

b) erityisen oikeuden kirjauksen muuttamista koskeva asia 20 euroa;

c) muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää kirjausta koskeva asia 20 euroa;

8) konkurssiasia:

a) konkurssiin asettamista koskeva asia 85 euroa;

sekä lisäksi konkurssin alettua

b) tuomioon päättyvä konkurssiasia 305 euroa;

c) muu kuin konkurssiin päättyvä konkurssiasia 85 euroa;

d) erikseen hakemuksesta käsiteltävä muu konkurssiasia, ei kuitenkaan saatavien ilmoittamista koskeva asia, 85 euroa;

e) riitautettua saatavaa koskevan asian käsittelystä, jos asia riitaisena siirretään istuntokäsittelyyn, maksu peritään kuten riita-asiassa riitauttajalta;

9) saneerausmenettelyä koskeva asia:

a) asia, jossa saneerausmenettelyä ei päätetä aloittaa, 85 euroa;

b) asia, jossa saneerausmenettely päätetään aloittaa, 385 euroa;

c) erikseen hakemuksesta käsiteltävä saneerausmenettelyyn liittyvä muu asia 85 euroa;

10) sulautumisasia 170 euroa.


4 §
Haastemies

Haastemiehen suorittamasta tiedoksiannosta siitä annettavine todistuksineen peritään toimitusmaksua 20 euroa. Tiedoksiantoyrityksestä peritään samansuuruinen maksu.

Maksua ei peritä silloin, kun tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta.

4 a §
Tiedoksianto ulkomaille

Asiakirjan toimittamisesta ulkomailla tiedoksi annettavaksi peritään toimitusmaksua 20 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa, jossa peritään oikeudenkäyntimaksu tai hakemusmaksu.

Tiedoksiannosta ulkomailla aiheutuneet erilliset kustannukset peritään siten kuin 8 §:ssä säädetään.

5 §
Hovioikeus

Hakemusasian käsittelystä hovioikeudessa peritään hakemusmaksua 60 euroa.

Maksua ei peritä varatuomarin arvonimen myöntämisestä koskevan asian käsittelystä.

6 §
Todistusmaksut

Eri tilauksesta annettavista todistuksista peritään todistusmaksuja seuraavasti:

1) käräjäoikeus:

a) rasitustodistus 20 euroa;

b) lainhuutotodistus tai vuokra- tai käyttöoikeudesta annettava todistus 10 euroa;

c) omavaraisuustodistus ja lainvoimaisuustodistus 5 euroa;

d) muu todistus 10 euroa;

2) kihlakunnansyyttäjä ja maakunnansyyttäjä:

todistus 5 euroa;

3) työtuomioistuin, markkinatuomioistuin, hallinto-oikeus ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuin:

todistus 10 euroa;

4) hovioikeus, korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus:

todistus 15 euroa.


7 §
Otemaksut ja jäljennösmaksut

Pöytäkirjasta tai muusta viranomaisen arkistossa säilytettävästä asiakirjasta eri tilauksen perusteella valmistettavasta otteesta tai jäljennöksestä, joka todistetaan oikeaksi, peritään ote- tai jäljennösmaksuna 2 euroa sivulta. Asianosaiselta perittävä ote- tai jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 60 euroa asiakirjalta.

Asiakirjan oikeaksi todistamattomasta jäljennöksestä peritään ensimmäiseltä sivulta yksi euro ja kultakin seuraavalta sivulta 50 senttiä. Saman sivun seuraavista kopioista peritään 10 senttiä. Asianosaiselta perittävä jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 60 euroa asiakirjalta.

Telekopiona tai sähköpostitse toimitettavasta jäljennöksestä peritään 1 momentin mukainen maksu. Telekopiona tai sähköpostitse toimitettavasta todistusjäljennöksestä peritään kuitenkin maksu kuten todistuksesta.

Postitse toimitettavasta otteesta tai jäljennöksestä peritään maksua vähintään 5 euroa.

8 §
Kuuluttamis- ja eräät muut kustannukset

Kustannukset, jotka aiheutuvat virallisen lehden perimistä ilmoitusmaksuista, sisältyvät suoritteesta perittävään maksuun 3 §:n 3 momentin 2 kohdan b alakohdassa, 3 kohdan b alakohdassa, 5 kohdan b alakohdassa sekä 8―10 kohdassa mainituissa asioissa. Muissa maksullisissa asioissa peritään virallisessa lehdessä kuuluttamisesta aiheutuneet kustannukset erikseen täysimääräisenä. Kuuluttamisesta muissa lehdissä peritään jokaiselta käsittelymaksun suorittamiseen velvolliselta kuuluttamiskustannusten korvauksena 50 euroa.

Jos asianosainen on laiminlyönyt hänen velvollisuudekseen säädetyn jäljennöksen antamisen viranomaiselle, ne valmistetaan hänen kustannuksellaan. Tällöin peritään jäljennösmaksua 7 §:ssä säädetyn määräisenä.

Asian käsittelyn sisältävästä ääni- tai kuvanauhoitteesta taikka tallenteesta peritään sen tilaajalta nauha- tai tallennekustannusten lisäksi toimituskustannuksena 15 euroa nauhalta tai tallenteelta.

Korvauksena erityisistä tiedoksiantokustannuksista ulkomailla peritään:

1) ulkoasiainhallinnon tiedoksiannosta ulkomailla laskuttama maksu sekä siihen liittyvien erillisten kustannusten korvaus täysimääräisesti; ja

2) ulkomailla tiedoksiantotoimintaa hoitavan viranomaisen, virkamiehen tai toimihenkilön tehtävän hoitamisesta laskuttama palkkio ja kustannukset täysimääräisesti.

10 §
Viivästysseuraamukset

Jos maksuvelvollinen ei suorita hänen maksettavakseen määrättyä maksua määräajassa tai jättää postiennakon lunastamatta, häneltä voidaan periä lisäksi viivästysmaksuna 10 euroa suoritteelta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos
Ahti Penttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.