1029/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun asetuksen (58/1993) 2 §:n 8 kohta sekä 6 a―6 c §, sellaisina kuin niistä ovat 6 a―6 c § laissa 64/1997, seuraavasti:

2 §
Hakemuksen liitteet

Velallisen hakemukseen velkajärjestelystä tulee liittää:


8) jäljennös tositteesta tai muusta asiakirjasta, josta ilmenee velan jäljellä oleva määrä, ei kuitenkaan alle 340 euron suuruisista veloista, sekä jäljennökset panttausta koskevista sitoumuksista;


6 a §
Vähäisen jako-osuuden jättäminen huomiotta

Jos velkojia on useampi kuin yksi, maksuohjelmassa voidaan jättää ilman suoritusta velkoja, jolle kertyvä jako-osuus olisi pienempi kuin 17 euroa. Tällainen velkoja voidaan jättää ilman suoritusta myös, kun maksuohjelmaa muutetaan tai kun velallinen tekee yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 44 §:n 2 momentin 2 tai 3 kohdan nojalla suorituksia velkojille.

6 b §
Tavoittamattoman velkojan jättäminen huomiotta

Jos velkajärjestelyn piiriin kuuluu yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 28 a §:ssä tarkoitettu velka elinkeinonharjoittajalle, jota ei ole voitu tavoittaa, velka voidaan jättää maksuohjelmassa huomioon ottamatta, jos velan määrä alittaa 1 700 euroa.

6 c §
Velallisen maksukyvyn muuttuminen

Velallisen maksukyvyn muuttumista voidaan pitää olennaisena, jos hänen maksukykynsä on parantunut sen vuoksi, että hänen tulonsa ovat kasvaneet tai hänen välttämättömät menonsa hänen asumisoloissaan ja -kustannuksissaan tapahtuneen muutoksen vuoksi alentuneet vähintään 610 euroa kalenterivuodessa taikka jos velallinen saa perinnön, lahjan tai muun kertaluonteisen suorituksen, jonka määrä yksin tai yhdessä muiden suoritusten kanssa ylittää 1 000 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Lainsäädäntöjohtaja
Tiina Astola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.