1027/2001

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista 13 päivänä marraskuuta 1992 annetun lain (1032/1992) 5 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

Tätä asetusta sovelletaan myös muun viranomaisen tuottamaan suoritteeseen, joka perustuu tai kohdistuu Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään rekisteriin tai tiedostoon.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaisia suoritteita, joista Patentti- ja rekisterihallitus perii suoriteryhmäkohtaisen kustannusvastaavuuden perusteella määräytyvät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) patentti-, tavaramerkki-, mallioikeus- ja hyödyllisyysmallihakemusten sekä integroidun piirin piirimallihakemusten käsitteleminen;

2) patenttien ja patenttihakemusten voimassapitäminen;

3) tavaramerkin, mallioikeuden ja hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin uudistaminen;

4) patenttilain 71 a §:n mukaisten esitysten käsitteleminen; ja

5) merkinnän tekeminen patentti-, tavaramerkki-, malli-, hyödyllisyysmalli-, piirimalli- ja patenttiasiamiesrekisteriin sekä otteen, todistuksen ja virallisen jäljennöksen tuottaminen tällaisesta rekisteristä.

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 3 momentin mukaisia suoritteita, joista Patentti- ja rekisterihallitus perii suoritteiden keskimääräisen kokonaiskustannuksen perusteella määräytyvät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) kaupparekisteriin tehtävien ilmoitusten ja hakemusasioiden käsitteleminen;

2) otteen, todistuksen ja virallisen jäljennöksen tuottaminen kauppa- ja yrityskiinnitysrekisteristä sekä julkistettavaksi jätetyistä tilinpäätös- ja tasetiedoista;

3) kaupparekisteriin merkittyjen ja ilmoituksen vireilläoloa koskevien tietojen sekä tilinpäätös- ja tasetietojen luovuttaminen puhelimitse, mikrofilmillä tai sähköisesti; ja

4) yrityskiinnitystä koskevan hakemuksen tai ilmoituksen käsitteleminen.

3 §
Hinnaltaan omakustannusarvosta poikkeavat suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista Patentti- ja rekisterihallitus perii suoritteen omakustannusarvoa alhaisemman maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) valituksien käsitteleminen;

2) mitättömäksijulistamisvaatimuksen käsitteleminen;

3) säätiön lupa- ja suostumusasiat;

4) otteen, todistuksen ja virallisen jäljennöksen tuottaminen säätiörekisteristä ja yhdistysrekisteristä; ja

5) yhdistyksen perus- ja muutosilmoitusasiat sekä ennakkotarkastusasiat.

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista Patentti- ja rekisterihallitus jättää maksun perimättä, ovat:

1) Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin merkittyjen oikeuksien lakkaamisilmoitukset;

2) lausunnot ja selvitykset viranomaisille;

3) viranomaisen lähettämän tiedonannon merkitseminen Patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin rekistereihin;

4) kaupparekisterin, yrityskiinnitysrekisterin, säätiörekisterin ja yhdistysrekisterin lomakkeet;

5) Patentti- ja rekisterihallituksen antamat vastaanottotodistukset;

6) tilinpäätös- ja tasetietojen julkistaminen;

7) osoitteenmuutoksen merkitseminen patentti-, malli-, hyödyllisyysmalli-, piirimalli- ja patenttiasiamiesrekisteriin sekä elinkeinonharjoittajan osoitteenmuutoksen merkitseminen kaupparekisteriin;

8) elinkeinotoiminnan lopettamista ja yhteisön purkautumista koskeva ilmoitus kaupparekisteriin;

9) jäljennös osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä ja osuuskunnan säännöistä sekä ote kaupparekisteristä, jotka Patentti- ja rekisterihallitus perus- tai muutosilmoituksen rekisteröinnin jälkeen ensimmäisen kerran antaa ilmoituksen tehneelle elinkeinonharjoittajalle;

10) yhdistyksen purkautumista koskeva ilmoitus yhdistysrekisteriin;

11) yksityisen elinkeinoharjoittajan henkilötunnuksen ilmoittamista koskeva muutosilmoitus kaupparekisteriin sekä henkilötunnuksen ilmoittamisen yhteydessä ilmoitetut muut muutokset yksityisen elinkeinonharjoittajan tietoihin; sekä

12) yrityskiinnityksen kuolettaminen.

4 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Patentti- ja rekisterihallitus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat muun muassa seuraavat suoritteet:

1) Patentti- ja rekisterihallituksen toimialaan kuuluva muu kuin asian vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvä neuvonta;

2) tilauksesta tehtävät selvitykset ja tutkimukset;

3) koulutus- ja konsultointipalvelut;

4) kirjasto- ja tietopalvelut;

5) muut Patentti- ja rekisterihallituksen kustantamat julkaisut;

6) valokopio, sähköinen tallenne tai muu jäljennös;

7) pienlaskutuslisä ja kassapalvelumaksu;

8) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, mikäli lähettäminen ei sisälly aineistosta perittävään hintaan; ja

9) kaupparekisterin, yrityskiinnitysrekisterin, säätiörekisterin ja yhdistysrekisterin atk-rekistereihin pohjautuvat muut tietopalvelut.

5 §

Pykälissä 2 ja 3 tarkoitetut maksut sisältyvät tämän asetuksen liitteenä olevaan taulukkoon.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004 saakka.

Tällä asetuksella kumotaan patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 28 päivänä joulukuuta 1995 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1782/1995) siihen tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

MAKSUTAULUKKO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.