1004/2001

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan presidentin asetus Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosaston maksajaviraston tehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1556/1994, sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen suostumuksella:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan niihin Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosaston rahoittamiin tukijärjestelmiin, jotka kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) nojalla.

2 §
Maksajavirasto Ahvenanmaan maakunnassa

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1258/1999 tarkoitettu maksajavirasto on maa- ja metsätalousministeriö (maksajavirasto).

3 §
Maksajaviraston tehtävien hoitaminen

Maksajavirasto raportoi komissiolle siten kuin siitä säädetään, huolehtii kirjanpitoasiakirjojen päivityksestä sekä hoitaa sille säädetyt muut tehtävät siltä osin kuin näitä ei ole annettu Ahvenanmaan maakuntahallituksen hoidettaviksi.

Ahvenanmaan maakuntahallitus, joka on komission asetuksen (EY) N:o 2245/1999 1 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muu elin, hoitaa maksujen hyväksymiseen, maksujen suorittamiseen, näihin liittyvään kirjanpitoon sekä tuensaajien valvontaan kuuluvia tehtäviä. Ahvenanmaan maakuntahallitus ottaa mainittujen tehtävien hoidossa huomioon erityisesti tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3508/92 asetetut vaatimukset.

Maksajaviraston tehtävien hoidosta sovitaan tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen välisellä sopimuksella.

4 §
Todistuksen myöntävä elin

Komission asetuksen (EY) N:o 1663/95 3 artiklassa tarkoitetun todistuksen myöntävän elimen tehtäviä hoitaa elin, joka myöntää todistuksen maksajavirastosta.

5 §
Vastuu maksajaviraston tehtävien hoidosta aiheutuvista kustannuksista

Ahvenanmaan maakunta vastaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien maksajaviraston tehtävien hoidosta aiheutuvista kustannuksista. Kustannusten korvaamiseen liittyvistä menettelyistä sovitaan tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen välisellä sopimuksella.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2001.

Asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.