993/2001

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 päivänä elokuuta 1990 annetun lain (763/1990) 17 §:n 1 ja 2 momentti, 19 a §, 22 §:n 2 momentti, 28 §:n 1 momentti, 29 §, 30 §:n 1 momentti ja 32 §,

sellaisina kuin ne ovat 17 §:n 1 ja 2 momentti laissa 638/2001, 19 a ja 32 § laissa 966/2000, 22 §:n 2 momentti laissa 332/1997, 28 §:n 1 momentti ja 29 § laissa 1479/1992 ja 30 §:n 1 momentti laissa 558/1998, seuraavasti:

17 §
Muut koulutusaikaiset etuudet

Opiskelijalle maksetaan korvausta koulu-tusaikaisista matka- ja muista ylläpitokustannuksista (ylläpitokorvaus) 7 euroa päivältä.

Opiskelijalle, joka osallistuu työssäkäynti-alueensa ulkopuolella järjestettävään koulutukseen, maksetaan ylläpitokorvaus korotettuna 14 euroksi päivältä. Korotettu ylläpitokorvaus maksetaan myös opiskelijalle:

1) joka osallistuu työssäkäyntialueellaan kotikuntansa ulkopuolella järjestettävään koulutukseen;

2) jolle koulutukseen osallistumisesta ai-heutuu majoituskustannuksia; ja

3) joka esittää vuokrasopimuksen tai muun luotettavan selvityksen majoituksesta aiheu-tuvista kustannuksista.


19 a §
Ylläpitokorvauksen saamisen rajoitukset

Opiskelijalle, joka ei saa koulutustukea eikä työmarkkinatukea, ei makseta ylläpitokorvausta.

Koulutusaikaisilta lomajaksoilta ei makseta ylläpitokorvausta. Etuudet kuitenkin makse-taan siltä ajalta, kun opiskelija lomajakson aikana on koulutukseen kuuluvassa työhar-joittelussa, jollei 1 momentista muuta johdu.

22 §
Päätös

Ylläpitokorvausta koskevassa asiassa on annettava kirjallinen päätös kuitenkin vain, jos hakija sitä vaatii. Vaatimus on esitettävä kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle seitsemän päivän kuluessa asianomaisen saa-tua ratkaisusta tiedon. Muussa tapauksessa ratkaisu jää pysyväksi.

28 §
Etuuden ulosmittaus ja takaisinperintä

Perustukea ja ylläpitokorvausta ei saa ulosmitata.


29 §
Etuuden veronalaisuus

Ylläpitokorvaus ja 27 §:n mukaiset etuudet eivät ole veronalaista tuloa.

30 §
Opintososiaalisten etuuksien rahoitus

Ansiotuen rahoituksesta säädetään työttö-myysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998). Perustuki ja sen lapsikorotukset, perusturvaa vastaava valtionosuus ansiotuista ja ylläpitokorvaukset maksetaan valtion va-roista talousarviossa asianomaisen ministeriön hallinnonalan pääluokassa tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. Määrärahan mitoituksessa otetaan huomioon edellä mainitun lain 23 §:n mukainen perusturvaan tilitettävä työttömyysvakuutusmaksukertymä.


32 §
Työttömyysturvalain soveltaminen

Jollei tässä laissa toisin säädetä, koulutus-tukeen ja ylläpitokorvaukseen sovelletaan lisäksi, mitä työttömyysturvalain 28 §:n 6 momentissa, 29 §:n 1 momentissa sekä 32, 36 a, 39, 40 a, 40 b, 43, 43 a ja 46 §:ssä säädetään työttömyyspäivärahasta ja työttömyysturva-asiasta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-kuuta 2002.

Lakia sovelletaan ylläpitokorvauksiin, jot-ka kohdistuvat lain voimaantulon jälkeiseen aikaan. Perustuen tai työmarkkinatuen saajal-le maksetaan kuitenkin 31 päivään maaliskuuta 2002 saakka 17 §:n 2 momentin mukainen korotettu ylläpitokorvaus tämän lain 17 §:n 1 momentin mukaisena ylläpito-korvauksena sekä majoituskorvauksena, johon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Majoituskorvauksen suuruus on kuitenkin 7 euroa päivältä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-teisiin.

HE 160/2001
TyVM 8/2001
EV 134/2001

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Tarja Filatov

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.